Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Innowacje na rzecz aktywego starzenia się DAA

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 10 października 2013 - 9:24, msadurska

Wymiana dobrych praktyk z zakresu opieki nad seniorami.

fot. DAA

Projekt DAA ma na celu zebranie dobrych praktyk z zakresu opieki nad seniorami oraz znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą jakość życia starszych mieszkańców miast.
Design-led Innovations for Active Ageing – DAA (Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się) służy połączeniu doświadczeń osób pracujących w strukturach miejskich z podejściem, jakie proponują projektanci usług społecznych na rzecz wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań dla osób starszych. Wszystkie one oparte są na tworzeniu usług społecznych metodą design.
W projekcie bierze udział 10 partnerów reprezentujących zarówno samorządy jak i instytucje dizajnu z 8 miast europejskich (Antwerpia, Barcelona, Berlin, Helsinki, Oslo, Sofia, Sztokholm oraz Warszawy).

DAA to:
• szukanie rozwiązań dla podstawowych problemów, z którymi zmagają się współczesne miasta europejskie w zakresie udzielania pomocy dla stale powiększającej się grupy osób starszych przy zachowaniu zrównoważonych rozwiązań ekonomicznych
• poprawienie efektywności lokalnych strategii poprzez zbieranie dobrych praktyk i międzynarodową wymianę doświadczeń z zachowaniem świadomości specyfiki lokalnych środowisk
• zidentyfikowanie realnych, a zarazem elastycznych rozwiązań poprzez kompleksowe spojrzenie na procesy starzenia się i, w ich oparciu, wypracowanie usług projektowych
• użycie innowacyjnych procesów wspomaganych przez metodologię design do wypracowania zrównoważonych sposobów działania na rzecz systemu pomocy osobom starszym we współczesnych społecznościach miejskich.
Projekt DAA tworzą:
• Barcelona – BCD Barcelona Center de Disseny
• Helsinki – Culminatium Innovation Oy
• Flandria – Design Flanders
• Helsinki – City of Helsinki
• Berlin – International Design Centrum Berlin
• Warszawa – Miasto Stołeczne Warszawa
• Sztokholm – The City of Stockholm
• Oslo – City of Oslo
• Antwerpia – Care Company Antwerp ‘Zorgbedrijf OCMW Antwerpen'
• Sofia – Sofia Development Association

Ośrodek Nowolipie – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
W ramach projektu DAA powstała koncepcja (do pobrania poniżej) rozszerzenia funkcji Ośrodka Nowolipie – domu dziennej opieki dla osób starszych na warszawskim Muranowie.
Strategia przewiduje szersze otwarcie placówki dla seniorów i organizacji pozarządowych, stworzenie centrum informacyjnego dla osób starszych oraz działania na rzecz wymiany międzypokoleniowej.
Potrzebę istnienia takiej przestrzeni wyrazili m.in. mieszkańcy miasta i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Celami nowej inicjatywy są:
• promowanie wolontariatu
• tworzenie dialogu międzypokoleniowego
• inicjowanie debaty publicznej nt. starzenia się
• polepszenie społecznego wizerunku starości
• przygotowanie osób w średnim wieku do wchodzenia w wiek seniorski.

Miasto Warszawa zleciło zaprojektowanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w oparciu o istniejący na Muranowie Ośrodek Nowolipie – dom dziennej opieki dla seniorów. Do realizacji wyłoniono Zamek Cieszyn – śląską instytucję działającą m.in. w obszarze designu usług społecznych, która we współpracy z Kompott Design Studio i agencją badawczą Insight Shot w trwającym pięć miesięcy procesie projektowania przygotowała plan modernizacji placówki.
Badania społeczne przeprowadzono wśród starszych mieszkańców Warszawy, gości Ośrodka Nowolipie i innych interesariuszy. Zespół badawczy wykorzystywał takie metody jak: wywiady, obserwacje etnograficzne i warsztaty. Efektem tych działań było powstanie nowej strategii centrum aktywności dla seniorów, która objęła przeprojektowanie istniejącej przestrzeni, nowe działania na rzecz aktywizacji seniorów, sposoby na przyciągnięcie użytkowników i strategię promocji ośrodka. Projektanci zaproponowali krótko- i długoterminowe cele dla rozwoju Centrum.
Spośród wielu pomysłów wybrano takie jak: utworzenie strony internetowej, centrum dla organizacji pozarządowych, współpracę ze studentami i młodzieżą, organizację warsztatów, aktywności sportowe i wiele innych. Wszystkie pomysły zebrano w przygotowywanym do publikacji Design Briefie. Bardzo ważne dla projektantów było uwzględnienie potrzeb i przyzwyczajeń obecnych gości ośrodka tak, by zmiany wprowadzano w drodze ewolucji, nie rewolucji.
Szczegóły opracowanej strategii oraz metody pracy zespołu projektowego wkrótce znajdą się w przygotowywanej przez m.st. Warszawę publikacji: „Dojrzałość dobrze zaprojektowana”/ „Maturity well-designed”.

Więcej informacji: www.daaproject.eu

 

This website is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC. The DAA project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme. The Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund, helps regions of Europe work together to share experience and good practice in the areas of innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention. EUR 302 million is available for project funding but, more than that, a wealth of knowledge and potential solutions are also on hand for regional policy-makers. The content of this website reflects solely the views of its authors. The ERDF Managing Authority is not liable for any use that may be made of the information contained within this publication.

Strona jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. Projekt DAA jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. Program INTERREG IVC finansowany przez Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej wspiera regiony Europy w zakresie współpracy dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku.302 miliony EUR to fundusz dostępny do realizacji projektów, a ponadto zasoby wiedzy i rozwiązań przekazywane regionalnym decydentom. Zawartość tej strony odzwierciedla jedynie poglądy autorów. Instytucja Zarządzająca Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji.

Załączniki

  1. 1.
    Dojrzałość dobrze zaprojektowana
    (plik: publikacja.pdf, file size: 4432.05 KB)
    Pobierz