Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Doradca w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 12 maja 2015 - 11:24, msadurska

W ramach projektu pn.: „Warszawa Przyjazna Wiekowi 3.0, czyli Sztuka dla edukacji cyfrowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zaangażowanie osób na 2 stanowiska: Doradca w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora w związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pn.: „Warszawa Przyjazna Wiekowi 3.0, czyli Sztuka dla edukacji cyfrowej”  współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zakres obowiązków na stanowisku Doradca w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora:
• prowadzenie konsultacji indywidualnych w 2 Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora z zakresu nowych technologii,
• prowadzenie konsultacji telefonicznych i mailowych z zakresu nowych technologii dla seniorów,
• wsparcie i doradztwo techniczne w czasie prowadzonych warsztatów dla Animatorów Integracji Cyfrowej,
• wsparcie i doradztwo techniczne w czasie spotkań i wydarzeń promocyjnych realizowanych w ramach projektu (m.in. Warszawski Tydzień Seniora i quiz, podsumowujący projekt),
• wsparcie techniczne i merytoryczne pozostałych Doradców w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora oraz wolontariuszy – Animatorów Integracji Cyfrowej zaangażowanych w pomoc osobom starszym,
• wsparcie koordynacji pracy pozostałych Doradców w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora,
• prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków (m.in. karty monitoringu, raport końcowy), zgodnie z wytycznymi projektu i wymaganiami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu m.st. Warszawy,
• wypracowanie rezultatów zadania określonych w projekcie,
• realizacja działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu,
• współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu (w szczególności ze specjalistą ds. rekrutacji i organizacji szkoleń, specjalistą ds. wydarzeń i promocji),
• współpraca w zakresie zadań Partnera projektu (m.st. Warszawa) z innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostkami pomocniczymi (dzielnice) i organizacyjnymi m.st. Warszawy zaangażowanymi w realizację projektu.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wymagania konieczne
• doświadczenie pracy z osobami starszymi,
• umiejętność przekazywania wiedzy, szczególnie osobom starszym,
• bardzo dobra znajomość m.in. obsługi komputera, tabletu, telefonu komórkowego,
• dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
• znajomość działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (m.in. Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

Wymagania pożądane
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie pracy w zakresie nauczania, szczególnie osób dorosłych w zakresie nowych technologii,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
• umiejętność pracy w zespole.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
I etap
Weryfikacja formalna.

II etap
Rozmowa kwalifikacyjna oparta na kryteriach, 100% w tym:
• doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny,
• doświadczenie w szkoleniu osób w zakresie nowych technologii – 30% wartości oceny,
• wiedza w zakresie działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny,
• doświadczenie w projektach społecznych – 10% wartości oceny,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
8 czerwca 2015 r. do 4 grudnia 2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.mnawrot@um.warszawa.pl  do  dnia 18 maja 2015 r. do  godz. 12.00 (decyduje data wpływu).

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową .
b. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
c. Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
d. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skan_doradca.pdf, file size: 907.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 50 KB)
  Pobierz