Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia ewaluacji produktu finalnego.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 lutego 2013 - 14:00, ext.aplatek

Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych” oraz zaprezentowaniu wyników ewaluacji produktu finalnego podczas seminarium upowszechniającego wyniki ewaluacji


 

1.      Jaki jest cel oraz jakie są zadania projektu (liczba, charakter)?

 

Cel ogólny projektu:

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w rzemiośle artystycznym prowadzonego przez rzemieślników - pracodawców w powiązaniu z potrzebami warszawskiego rynku pracy.

 

Cele szczegółowe projektu:

Ø      diagnoza warszawskiego rynku pod kątem zapotrzebowania na usługi i produkty rzemiosła artystycznego i podaży rzemieślników – artystów danej profesji oraz usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat problemów w ofercie kształcenia
w zawodach rzemiosła artystycznego;

Ø      opracowanie programu szkolenia stanowiącego komplementarny element oferty kształcenia w zawodach rzemiosła artystycznego;

Ø      upowszechnienie kształcenia zawodowego pod kątem znaczenia rzemiosła artystycznego.

 

 W ramach projektu opracowano wstępną wersję programu, a następnie poddano ją testowaniu. Testowanie polegało na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o wypracowany program szkolenia (wstępną wersję produktu finalnego). Kolejnym etapem realizacji projektu innowacyjnego testującego jest ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego. Ewaluacja programu szkolenia ma na celu analizę rzeczywistych efektów testowania w celu zbadania efektywności wypracowanego rozwiązania. Wyniki analizy powinny pozwolić na ewentualną modyfikację wstępnej wersji produktu finalnego.  

 

Innowacyjny produkt

Istotą projektu innowacyjnego testującego jest wypracowanie produktu finalnego (innowacyjnego) – nowego sposobu rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Innowacyjnym produktem wypracowanym, testowanym a następnie upowszechnianym i włączanym do głównego nurtu polityki w ramach projektu pn. „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych” jest Program Szkolenia pt.: Akademia Rzemiosł Artystycznych. Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia będzie stanowiło próbę odpowiedzi na niedoskonałość oferty kształcenia w rzemiośle artystycznym, polegającą na nieuwzględnianiu w wystarczającym stopniu wymiaru artystycznego zawodów rzemieślniczych.

 

Program szkolenia „Akademia Rzemiosł Artystycznych” 

Program szkolenia, stanowiącego główny element produktu finalnego projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych” został zaplanowany na etap testowania jako ciąg zajęć skupionych w 2 blokach – teoretycznym i praktycznym, realizowanych
w systemie weekendowym (12 zjazdów od września do grudnia 2012 roku).

Wspólną cechą zajęć i wymogiem stawianym przed wykładowcami była innowacyjna forma prowadzenia wykładów (tj. przy użyciu multimedialnych technik, zachęcaniu kursantów do aktywnego uczestnictwa i samodzielnego poszerzania wiedzy oraz ilustracji przekazywanych informacji na praktycznych przykładach, m.in. za pomocą wizyt studyjnych w pracowniach konserwatorskich, pracowniach i izbach rzemieślniczych, muzeach i galeriach realizowanych
w ramach drugiego bloku).

 

BLOK 1. – zajęcia teoretyczne (152 h/uczestnik)

 

I.         HISTORIA SZTUKI I RZEMIOSŁA (48 h)

II.       KREACJA ARTYSTYCZNA (31 h)

III.    KONSERWACJA ZABYTKÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA (23 h)

IV.    PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z ELEMENTAMI MARKETINGU (50 H)

 

BLOK 2. – zajęcia praktyczne (5 dni, w tym 3 wyjazdy poza Warszawę)

 

I.        Wizyty studyjne w izbach rzemieślniczych

II.      Wizyty w pracowniach rzemieślniczych

III.    Lekcje muzealne i wizyty w pracowniach konserwacji zabytków

 

2.      Jaka jest liczba i kim są uczestnicy projektu?

 

W projektach innowacyjnych wyróżniamy dwie grupy docelowe:

 

Ø      odbiorcy - osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki wdrożeniu nowego produktu;

Ø      użytkownicy - osoby, które otrzymają do rąk nowe narzędzie, np. program szkolenia.

 

W ramach projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych” grupę docelowa stanowią:

 

Odbiorcy (uczestnicy szkolenia) - 15 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn), w tym 4 rzemieślników prowadzących kształcenie w rzemiośle artystycznym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz 11 uczniów / słuchaczy szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie
w rzemiośle oraz pokrewnych dziedzinach o potencjale artystycznym;

 

Użytkownicy - Użytkownikiem na etapie testowania był Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów.

 

3.      Czy były, a jeśli tak to w jakiej formie i czy są już wyniki podsumowania przeprowadzonych szkoleń w oparciu o program opracowany w ramach projektu?

 

Na zakończenie szkolenie szkolenia uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Ankieta zawierała pytania zamknięte oraz zamknięte z możliwością uzasadnienia negatywnej oceny danego aspektu szkolenia. Za opracowanie wyników zebranych ankiet odpowiedzialny będzie Wykonawca.

 

4.      Celem jest sprawdzenie programu szkoleniowego oraz jego dopasowanie/dostosowanie do ….. – kogo? Jakiej grupy odbiorców ma ono dotyczyć?

 

Celem jest sprawdzenie, czy program szkolenia jest dostosowany do potrzeb grup docelowych określonych we wniosku o dofinansowanie, tj.:

 

Użytkownicy: Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów

Odbiorcy:

Ø      rzemieślnicy kształcący w rzemiośle artystycznym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje;

Ø      uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w rzemiośle oraz pokrewnych dziedzinach o potencjale artystycznym.

 

5.      Na czym polegała ta innowacja? „W jakim stopniu proponowana innowacja jest lepsza od istniejących rozwiązań, bardziej atrakcyjna i efektywna?”

 

W ostatnich latach odnotowuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na kadrę z wykształceniem zawodowym. Wśród zawodów, w których odczuwalny jest brak wykwalifikowanej
i doświadczonej kadry, istotną grupę stanowią zawody rzemieślnicze. Brakuje chętnych do podejmowania nauki w tym kierunku w szkołach zawodowych a rzemieślnicy-pracodawcy wskazują na problem ze znalezieniem uczniów do przyuczenia zawodu. Sytuacja taka przyczynia się do pogłębienia luki pokoleniowej i może stanowić realne zagrożenia dla funkcjonowania zawodów rzemiosła artystycznego w przyszłości. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż rzemiosło artystyczne, jako branża twórcza, może przy odpowiednim wsparciu stać się silnym komponentem gospodarki kreatywnej.

Głównym problemem jest niedostosowanie istniejącego programu nauczania w szkołach zawodowych i policealnych kształcących rzemieślników do potrzeb odbiorców (wiążących swoją przyszłość z zawodem rzemieślnika-artysty) i potrzeb rynku warszawskiego (brak oferty kształcenia rzemieślników w kierunku rzemieślnika-artysty, co przyczynia się do zaniku tych zawodów).

Produkt finalny stanowi przede wszystkim uzupełnienie istniejącej oferty edukacyjnej, sprofilowane do potrzeb zdefiniowanych grup odbiorców. Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia „Akademia Rzemiosł Artystycznych” w założeniu mają pomóc rzemieślnikom już wykształconym i działającym na rynku, uczniom szkół zawodowych pretendującym do bycia rzemieślnikami podnieść kompetencje artystyczne, co przyczyni się do zwiększenia jakości wyrobów oraz podniesie ich konkurencyjność na rynku.

Stopień efektywności i skuteczności testowanego produktu finalnego zostanie zbadany przez wybranego Wykonawcę.

  

6.      Czy będzie wsparcie Zamawiającego w kontaktach z Uczestnikami Projektu?

 

Zamawiający oferuje wsparcie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wsparcie
w kontaktach z Uczestnikami projektu.

 

 7.      Jakie są terminy opracowania raportów - metodologicznego i końcowego?

 

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia, w którym zostanie zorganizowane seminarium upowszechniające wyniki ewaluacji (przewidywany termin organizacji seminarium to marzec-kwiecień 2013 r.). Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie określony po wyłonieniu Wykonawcy i w porozumieniu z Wykonawcą.

 

8.      Jaki rodzaj umowy zamierza podpisać Zamawiający z wybranym Wykonawcą (umowa o dzieło, czy zlecenie)?

 

Zamawiający przewiduje podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy o dzieło.

 

 

9.   Proszę o informację, ile jest ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia i jaki mają charakter – pytania tylko zamknięte, czy również otwarte? W jakiej formie zamawiający otrzyma ankiety – czy są już zakodowane w arkuszu Excel czy kodowanie leży po stronie Wykonawcy?

 

Zamawiający posiada 13 ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia na zakończenie szkolenia. Ankieta zawierała pytania zamknięte oraz zamknięte z możliwością uzasadnienia negatywnej oceny danego aspektu szkolenia. Za opracowanie wyników zebranych ankiet odpowiedzialny będzie Wykonawca.

 

10. Kim są zewnętrzni interesariusze projektu? Jak Państwo definiują tę grupę? Czy posiadają Państwo do nich kontakty mailowe i telefoniczne?

 

Przez interesariuszy projektu rozumie się:

 

Ø   decydentów - podmioty, których działalność ma wpływ na obszar kształcenia zawodowego, rzemiosła artystycznego i edukację artystyczną, w tym: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; Kuratorium Oświaty w Warszawie; Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie; Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy;

 

Ø   użytkowników - podmioty, które mogą realizować w pełni lub w zmodyfikowanym zakresie wypracowany program szkolenia po zakończeniu projektu (szkoły zawodowe i inne placówki oświatowe prowadzące kształcenie w rzemiosłach artystycznych, Centra Kształcenia Zawodowego, Centra Kształcenia Ustawicznego, Ochotnicze Hufce Pracy, organizacje pozarządowe, Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Cechy rzemieślnicze).

 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Zamawiający oferuje wsparcie podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 Zapytanie ofertowe z dnia 5 lutego 2013 r.

Załączniki

 1. 1.
  Informacja uzupełniająca
  (plik: inf_uzupelniajaca_do_zapytania_ofertowego_07_02_2013.pdf, file size: 173.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacja uzupełniająca cz. II
  (plik: inf_uzupelniajaca_do_zapytania_ofertowego_07_02_13_cz_ii.pdf, file size: 51.23 KB)
  Pobierz