Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

SZKOLENIE/KURS ZAWODOWY "KURS KRAWIECKI"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 28 marca 2018 - 10:55, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegająca na przeprowadzeniu szkolenia "KURS KRAWIECKI" dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Kurs krawiecki dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:

-         wykonywanie pomiarów i przymiarek krawieckich;

-         dobieranie materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży;

-         odrysowywanie na materiale zaprojektowanego wzoru oraz wykrawanie poszczególnych elementów odzieży według opracowanej formy z materiałów podstawowych i dodatkowych;

-         samodzielne dokonywanie rozkroju materiałów odzieżowych;

-         obsługiwanie maszyn szwalniczych lub szycie ręczne dostosowane do określonych materiałów odzieżowych;

-         wykonywanie rożnych prac podczas całego procesu szycia.

 • Program szkolenia powinien obejmować minimum 50 godzin. 
 • Szkolenie powinno być zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez instytucję zewnętrzną.
 • Szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego
  i uznawalnego w środowisku, sektorze lub branży, po
  świadczającego udział w szkoleniu zawodowym i potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szacowana wartość zamówienia: 2 500,00 zł

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

2)       Warunkiem zakończenia udziału uczestnika/uczestniczki w szkoleniu jest przystąpienie do egzaminu mającego na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

3)       Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

4)       Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 30 czerwca 2018 r.

5)       Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

6)       Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

7)       Szkolenie będzie się odbywało w godzinach przed i popołudniowych i/lub w weekendy.

8)       Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

9)   Wykonawca odpowiednio oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia logotypem EFS i RPO WM 2014-2020, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

10)  Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a.       nieobecności uczestnika/uczestniczki,

b.       zmianach w harmonogramie zajęć,

12)   W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.

13)   W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie w zapytaniu ofertowym.

14) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

15)  Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

16)   Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

17) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia), które przechodzą na własność uczestnika/uczestniczki projektu.

18) Wykonawca dołoży wszelkich starań w znalezieniu miejsca pracy/ofert każdemu uczestnikowi/uczestniczce kończącemu szkolenie oraz niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

19)    Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

20)    W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a.   Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

b.   Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

c.        Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego szkolenia.

21)  Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

22)   Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.

23) Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

24)    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

25) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/uczestniczkę projektu przed rozpoczęciem szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia.

26)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 • Wskazanie koniecznych badań medycyny pracy dla uczestnika/uczestniczki,
 • Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),
 • Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),
 • Program szkolenia (załącznik nr 2),
 • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 • Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (
  10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres maksymalnie 3 miesięcy nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r.

1)     Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)  Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)     Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)     Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2)    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 3 kwietnia 2018 r.

3)     Plik stanowiący załącznik do wiadomości e-mail nie może przekraczać 10 MB.

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2)  Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3)   Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4)  Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

5)     Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

6)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

7)    W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_krawiec_1.pdf, file size: 1885.25 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_krawiec_1.doc, file size: 1898.5 KB)
  Pobierz