Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

WYJAŚNIENIA do zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia badania jakościowego w zakresie wspierania procesu integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy...

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 30 października 2015 - 8:02, ejozwiak

Informacja wyjaśniająca do zapytania ofertowego opublikowanego 28 października 2015 r. dot. przeprowadzenia badania jakościowego w zakresie wspierania procesu integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej i zamieszkujących w mieście stołecznym Warszawie.


Przy przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje podawania do wiadomości publicznej szacunkowej kwoty zamówienia.

Treść zapytania ofertowego znajduje się tutaj http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/artykuly/zapytanie-ofertowe-dot-przeprowadzenia-badania-jako-ciowego-w-zakresie-wspierania-procesu-integracji-cudzoziemc-w-posia