Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. druku wielkoformatowych obrazów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 27 listopada 2015 - 16:19, pszczesna

Zapytanie dot. druku wielkoformatowych obrazów


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest druk wielkoformatowy obrazów - grafik komputerowych powstałych
w ramach promocji projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży
w Warszawie”.
Druk wielkoformatowy według następującej specyfikacji:
• ilość: zgodnie z ofertą Wykonawcy;
• rodzaj wydruku: fotoboard;
• format: 50 cm x 70 cm lub 60 cm x 60 cm (w zależności od obrazu – grafiki komputerowej);
• materiał: pianka PCV 5mm zabezpieczona folią UV;
• oprawa: alu ramki;
• kolor: full, 4+0;
• wyposażenie dodatkowe: wydruki powinny być wykonane sposób umożliwiający ich powieszenie na ścianie w pionie i  poziomie.
• wymagania jakościowe: wydruki powinny być wykonane w sposób przejrzysty oraz czytelny;

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1 Zamawiający w dniu wysłania zamówienia przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej obrazy – grafiki komputerowe.
2.2 Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania formatu i rozmiaru obrazów graficznych na potrzeby wykonania druków wielkoformatowych.
2.3 Przygotowaną 1 szt. druku wielkoformatowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
2.4 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia druków wielkoformatowych na adres wskazany przez Zamawiającego oraz ich wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
4.1 Ilość szt. wydruków (fotoboardów) – 100 % (wybrana zostanie ta oferta, w której Oferent zaproponuje największą liczbę wydruków (fotoboardów), za kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
4.2 Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 200,00 zł brutto.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 8 grudnia  2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 30.11.2015 r.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku
w Biurze, zgodnie z zamówieniem.
c. Treść zamówienia z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: argos_-_zapytanie_ofertowe_druk_wielkoformatowy.pdf, file size: 772.86 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania
  (plik: zalacznik_formularz_ofertowy_argos_druk_wielkoformatowy.doc, file size: 224 KB)
  Pobierz