Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji on-going warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 11 października 2017 - 14:47, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji on-going warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior”, realizowanego w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (zwany dalej jako „model”). Wypracowanie modelu stanowi element edukacji seniorów realizowanej w ramach programu „Warszawa Przyjazna Seniorom” w latach 2013-2020, który przyjęto uchwałą Nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 

1.            OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji on-going warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior”, realizowanego w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (zwany dalej jako „model”). Wypracowanie modelu stanowi element edukacji seniorów realizowanej w ramach programu „Warszawa Przyjazna Seniorom” w latach 2013-2020, który przyjęto uchwałą Nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r.

 

 

2.         WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

               2.1.1  Kursów komputerowych dla początkujących prowadzonych w ramach projektu „Warszawski e-senior”.

Więcej informacji o projekcie:

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/projekty/warszawski-e-senior

oraz

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/zaj-cia-komputerowe/kursy-komputerowe-dla-pocz-tkuj-cych

               2.1.2  Tematycznych kursów komputerowych dla średniozaawansowanych prowadzonych w ramach projektu „Wolontariat – Aktywna Warszawa (WAWA)”.

Więcej informacji o projekcie:

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/zaj-cia-komputerowe/tematyczne-kursy-komputerowe

               2.1.3  Indywidualnych konsultacji z zakresu obsługi nowych technologii udzielanych w ramach projektu prowadzenia Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora.

Więcej informacji o projekcie:

http://senioralna.um.warszawa.pl/PCWS

               2.1.4  Materiałów, narzędzi wspomagających realizację kursów komputerowych, tj.: „Warszawski e-podręcznik seniora”.

Więcej informacji o projekcie:

http://senioralna.um.warszawa.pl/zaj-cia-komputerowe/warszawski-e-podr-cznik-seniora

               2.1.5  Zasad współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację modelu, m.in. Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, bibliotek publicznych, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych.

               2.1.6  Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji modelu w ramach punktów  od 2.1.1 do 2.1.5.

 

2.2  Przedmiot zamówienia polega na:

               2.2.1  Opracowaniu harmonogramu badania obejmującego wszystkie etapy przedmiotu zamówienia.

               2.2.2  Opracowaniu szczegółowego raportu metodologicznego do ewaluacji
on-going z uwzględnieniem minimalnych założeń metodologicznych prezentowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym (w formacie
MS Power Point).

               2.2.3  Przeprowadzeniu analizy danych zastanych.

               2.2.4  Przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego.

               2.2.5  Opracowaniu raportu ewaluacyjnego wraz z wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi modelu, zawierającego wnioski z analizy danych zastanych (w formacie MS Power Point).

               2.2.6  Opracowaniu 3 rodzajów ankiet ewaluacyjnych oraz przeprowadzeniu
ich pilotażu.

               2.2.7  Przygotowaniu sprawozdania z pilotażu (w formacie MS WORD).

               2.2.8  Przygotowaniu prezentacji multimedialnej (w formacie MS Power Point), zawierającej najważniejsze wyniki i rekomendacje z badania ewaluacyjnego w ramach punktów od 2.1.2 do 2.1.7 oraz jej zaprezentowaniu przez Wykonawcę w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

2.3  Minimum metodologiczne badania ewaluacyjnego wymagane przez Zamawiającego:

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowej koncepcji ewaluacji
on-going oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych
z uwzględnieniem poniższych założeń:

 

               2.3.1  Główne cele ewaluacji on-going

Celem badania ewaluacyjnego jest poznanie  rzeczywistych efektów realizowanych przedsięwzięć opisanych w punktach od 2.1.1 do 2.1.5 według następujących kryteriów ewaluacyjnych: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość.

 

Kryterium ewaluacji

Przykładowe pytania badawcze

Trafność

W jakim stopniu cele projektów są zgodne z potrzebami osób starszych uczestniczących w projekcie?

W jakim stopniu forma zajęć, konsultacji spełnia oczekiwania seniorów?

Jak oceniają model podmioty zaangażowane w jego realizację?

Efektywność

Jak seniorzy oceniają dostępność, zakres, harmonogram zajęć prowadzonych w ramach miejskiego modelu edukacji cyfrowej seniora?

Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w celu zwiększenia efektywności modelu?

Skuteczność

Czy udział w projekcie wpłynął na wzrost wiedzy i umiejętności cyfrowych uczestników?

Jak sami uczestnicy oceniają poziom swojej wiedzy i umiejętności cyfrowych?

Jak przebiega współpraca między różnymi podmiotami?

Jakie czynniki wpływają na skuteczność modelu, stopień realizacji jego celów?

Użyteczność

Czy w codziennym życiu seniorzy wykorzystują wiedzę                                i umiejętności związane z uczestnictwem w projekcie?

Jak oceniają materiały, narzędzia wspomagające realizację kursów komputerowych, tj.: „Warszawski e-podręcznik seniora”?

Jak uczestnicy modelu oceniają udzielone wsparcie?

Trwałość

 

Czy udział w projekcie wpłynął na poziom integracji, kształtowania trwałych relacji w grupie?

Czy seniorzy korzystają z nowych technologii po zakończeniu udziału w projekcie?

Jaka jest ocena oddziaływania społecznego projektu?

Innowacyjność

W jakim stopniu realizowane projekty wnoszą nowe rozwiązania do edukacji osób starszych?

W zależności od przyjętej szczegółowej koncepcji metodologicznej badania ewaluacyjnego dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

 

 

               2.3.2  Główny cel kursów podstawowych

Celem ogólnym projektu jest umożliwienie seniorom nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania się w internecie.

 

               2.3.3  Główny cel kursów średniozaawansowanych w ramach projektu „Wolontariat – Aktywna Warszawa (WAWA)”

Celem ogólnym projektu jest utrzymanie samodzielności osób starszych poprzez zwiększenie wiedzy na temat korzyści, jakie daje korzystanie z Internetu oraz poprawa ich umiejętności cyfrowych.

 

               2.3.4  Główny cel działania Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora

Celem ogólnym jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez stworzenie 31 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora, w których osoby w wieku 60 i więcej lat mogą otrzymać indywidualne porady dotyczące korzystania z tabletu, smartfona, aparatu cyfrowego lub laptopa.

 

 

2.4  W ramach badania ewaluacyjnego użyte mają być następujące metody badawcze:

 

               2.4.1  Analiza danych zastanych prowadzona będzie na podstawie dokumentów, danych dostarczonych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, obejmujących:

 

a.    poniższe dokumenty:

- opracowanie pn. „Działania podejmowane przez Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w 2015 roku
z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu warszawskich seniorów”, w tym opis i wskaźniki działań w ramach modelu edukacji cyfrowej seniorów, realizację projektu pn. „Warszawski e-senior”, realizację projektu pn. „Warszawa Przyjazna Wiekowi 3.0 czyli sztuka dla edukacji cyfrowej”,

- dokumentację działań podejmowanych przez Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w 2016 roku
z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu warszawskich seniorów, w tym opis i wskaźniki działań w ramach modelu edukacji cyfrowej seniorów, realizację projektu pn. „Warszawski e-senior”, realizację projektu pn. „E-senior -integracja dla edukacji”,

- opracowanie pn. „Zestawienie i ogólny opis działań podejmowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w okresie od stycznia do września 2017 roku z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu warszawskich seniorów”, w tym projektu „Warszawski e-senior”,

 

b.    dokument pn. „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”, opisujący potrzebę wprowadzenia projektów edukacji cyfrowej seniorów oraz obejmujący tło projektu i jego kontekst w realizacji polityki senioralnej realizowanej przez Urząd m.st. Warszawy.

 

               2.4.2  Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) obejmujące uczestników modelu  w podziale na następujące gruby badawcze:

 

Badane grupy FGI

 

Grupa

Kryteria rekrutacji*

Liczba wywiadów

Liczba scenariuszy

Seniorzy – kurs podstawowej obsługi komputera

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+), zróżnicowane placówki, mix osób zadowolonych oraz niezadowolonych z usługi

 1 FGI

 

 

 

 

 

 

 

1

Seniorzy – kurs podstawowej obsługi komputera

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+) zróżnicowane placówki, mix osób zadowolonych oraz niezadowolonych z usługi

 1 FGI

Seniorzy – kurs średniozaawansowany

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+), zróżnicowane placówki, mix osób zadowolonych oraz niezadowolonych z usługi

1 FGI

Seniorzy – kurs średniozaawansowany

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+), zróżnicowane placówki, mix osób zadowolonych oraz niezadowolonych z usługi

1 FGI

Seniorzy – korzystający z Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+), zróżnicowane placówki, mix osób zadowolonych oraz niezadowolonych z usługi

1 FGI

 

 

 

1

Seniorzy – korzystający z Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+), zróżnicowane placówki, mix osób zadowolonych oraz niezadowolonych z usługi

1 FGI

Doradcy cyfrowi

Zróżnicowane placówki, zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek

1 FGI

 

1

Asystenci cyfrowi oraz animatorzy integracji cyfrowej         

Zróżnicowane placówki, zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek, możliwie proporcjonalny dobór asystentów oraz animatorów integracji cyfrowej

1 FGI

 

1

Osoby zarządzające w placówkach realizujących model

Zróżnicowane placówki

1 FGI

 

1

Przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących model

Zróżnicowane placówki

1 FGI

 

1

Ogółem

 

10 FGI

6 scenariuszy

 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie prawo wprowadzenia maksymalnie 4 dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych przy opisanych powyżej grupach badawczych.

 

 

               2.4.3  Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym opis metod
i narzędzi badawczych, szczegółowy opis grup badawczych oraz kryteria doboru respondentów do badania.

 

               2.4.4  Raport ewaluacyjny będzie składał się z następujących elementów:

a.    opisu przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);

b.    kryteriów oceny i pytań badawczych;

c.    opisu przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w trakcie jego realizacji;

d.    opisu wyników badania ewaluacyjnego;

e.    wniosków i rekomendacji dotyczących realizacji Modelu Edukacji Cyfrowej Seniorów, w tym wytycznych dotyczących dalszego sposobu realizacji modelu oraz zwiększenia jego efektywności pod kątem przyjętych celów projektowych.

 

               2.4.5  Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego przez Wykonawcę nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
np. podczas wybranego wydarzenia, konferencji.

 

               2.4.6  Założenia do badania realizowanego techniką FGI

a.    Celem badań fokusowych będzie określenie rezultatów, oczekiwań i wyzwań dla poszczególnych grup, biorących udział w badaniu.

b.    Wykonawca zrealizuje 10 zogniskowanych wywiadów grupowych
 z osobami, które spełniają kryteria rekrutacji opisane w pkt 2.4.2.

c.    Wykonawca przygotuje scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego i przekaże go do konsultacji Zamawiającemu.

d.    Po zapoznaniu się z uwagami Zamawiającego Wykonawca opracuje ostateczną wersję scenariusza, na podstawie, którego przeprowadzi zogniskowane wywiady grupowe.

e.    Badanie FGI zostanie przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego scenariuszami.

f.     Wywiady FGI będą prowadzone przez moderatora posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w moderowaniu zogniskowanych wywiadów grupowych.

g.    W każdym ze zogniskowanych wywiadów grupowych będzie uczestniczyło 6-7 respondentów.

h.    W przypadku problemów z rekrutacją respondentów do badania FGI, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia mini fokusów obejmujących od 3 do 4 osób w grupie. Oznacza to, że zamiast jednego FGI w uzasadnionych przypadkach mogą być przeprowadzone dwa mini fokusy.

i.      Długość każdego ze zogniskowanych wywiadów grupowych wynosić będzie ok. 120 minut.

j.      Zogniskowane wywiady grupowe będą realizowane w sali fokusowej zapewniającej możliwość obserwacji wywiadów z tzw. podglądowni
(za pośrednictwem lustra weneckiego), znajdującej się na terenie
m.st. Warszawy, zapewnionej przez Wykonawcę.

k.    Wykonawca zapewni poczęstunek oraz wynagrodzenie dla respondentów. Poczęstunek będzie zawierał kawę, herbatę, wodę, soki, świeże owoce, ciastka i inne słodycze, a także będzie serwowany na naczyniach wielokrotnego użytku (filiżanki, szklanki, talerze, sztućce).

l.      Wszystkie zogniskowane wywiady grupowe zostaną nagrane.

m.  Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów w okresie 3 dni roboczych od zakończenia wywiadu.

n.    Do zadań moderatora należy przygotowanie kwestionariuszy rekrutacyjnych .

o.    Zamawiający ma prawo wyłączyć z prowadzenia wywiadu grupowego moderatora, który w jego ocenie zagraża prawidłowej realizacji FGI.

p.    Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania niezbędnych materiałów wykorzystywanych w trakcie prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych (w tym wszelkich materiałów wykorzystywanych przy realizacji technik projekcyjnych).

q.    Dokładne terminy (daty oraz godziny) zogniskowanych wywiadów grupowych zostaną ustalone z Zamawiającym i wymagają jego akceptacji.

r.     Za rekrutację respondentów do badania odpowiada Wykonawca.

s.    Wykonawca przeprowadzi rekrutację respondentów na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kwestionariusza rekrutacyjnego.

 

               2.4.7  Założenia badawcze dotyczące ankiet ewaluacyjnych oraz pilotażu:

a.     Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 3 rodzajów papierowych ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych samodzielnie przez seniorów, służących diagnozie potrzeb oraz oczekiwań uczestników modelu oraz ocenie jakości zajęć kursów komputerowych prowadzonych na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz indywidualnych konsultacji prowadzonych z zakresu obsługi nowych technologii.

b.     Poszczególne ankiety będą adresowane do odbiorców następujących usług:

- uczestników kursów komputerowych prowadzonych na poziomie podstawowym,

- uczestników kursów komputerowych prowadzonych na poziomie średniozaawansowanym,

- osób korzystających z indywidualnych konsultacji prowadzonych z zakresu obsługi nowych technologii.

c.     Opracowane przez Wykonawcę narzędzia badawcze mają służyć
m.in. wzmocnieniu modelu edukacji cyfrowej seniorów.

d.     Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pilotażu papierowych ankiet wśród nie mniej niż 30 osób.

c.     Za przygotowanie i opracowanie graficzne ankiet oraz ich powielenie odpowiada Wykonawca.

d.     Pilotaż narzędzia będzie prowadzony w placówkach wskazanych przez Zamawiającego lub w innym miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego.

e.     Wykonawca określi i skonsultuje z Zamawiającym szczegółowy sposób prowadzenia badania pilotażowego.

f.       Kryteria doboru respondentów do badania pilotażowego zostaną opracowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

g.     Termin przeprowadzenia badania pilotażowego zostanie uzgodniony
z Wykonawcą po podpisaniu umowy w drodze kontaktów roboczych.

h.     W ciągu nie później niż 2 dni roboczych od zakończenia pilotażu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z pilotażu w formacie MS WORD, z propozycjami zmian w ankietach ewaluacyjnych wraz z ich uzasadnieniem.

 

2.5      Dodatkowe zapisy:

 

               2.5.1  Opisana powyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

               2.5.2  Usługa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem badania opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

               2.5.3  Wykonawca zobowiązany jest do spełnienie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych wraz z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych.

 

2.6      Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z terminami określonymi w umowie:

 

               2.6.1  Harmonogramu badania w formacie MS Excel.

               2.6.2  Raportu metodologicznego w formacie MS Power Point.

               2.6.3  Raportu ewaluacyjnego w formacie MS Power Point wraz z wnioskami
z przeprowadzonej analizy danych zastanych.

               2.6.4  Scenariuszy wywiadów FGI w formacie MS WORD.

               2.6.5  Prezentacji dotyczącej wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w formacie MS Power Point.

               2.6.6  Transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów FGI w formacie MS WORD.

               2.6.7  Ostatecznych propozycji trzech rodzajów ankiet ewaluacyjnych w formacie MS WORD.

               2.6.8  Sprawozdania z pilotażu w formacie MS WORD.

 

2.7 Sposób przekazania materiałów

 

Wszystkie materiały i wyniki badania ewaluacyjnego opisane w punktach
od 2.6.1 do 2.6.8 zostaną przekazane Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem badania, jednakże nie później niż 15 grudnia.

 

 

3.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności, należycie zrealizowali co najmniej 3 badania ewaluacyjne (Tabela nr 1
w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego).

 

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY 100% (100 pkt):

 

a)    60% (60 pkt) – „cena brutto”

 

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia według następującego wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa brutto

Pc = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%

                    cena oferty badanej

 

 

b)    30% (30 pkt) - Doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych - innych niż wskazanych w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - dotyczących programów i projektów społecznych przeprowadzonych z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), potwierdzonych referencjami z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności,  przy czym protokół odbioru nie będzie uznawany za referencję.

Za doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) uznaje się takie badanie, w ramach którego spełnione są 3 warunki jednocześnie:

- liczba zrealizowanych zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) jest nie mniejsza niż 4,

- zogniskowany wywiad grupowy (FGI) liczył  co najmniej 5 osób w grupie,

- koszt realizacji każdego z projektów badawczych (badań ewaluacyjnych) wskazanych przez Wykonawcę był nie mniejszy niż 15 000,00 zł brutto,

- w ramach jednego projektu/programu można wskazać tylko jedno badanie ewaluacyjne  (Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego).

Ocena ofert w tym punkcie dokonywana będzie według następującego kryterium:

- 10 pkt:   1 badanie ewaluacyjne,

- 20 pkt: 2 badania ewaluacyjne,

- 30 pkt: 3 badania ewaluacyjne i więcej.

 

c)    10% (10 pkt) – Doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych z zakresu specyfiki pracy z osobami starszymi, potwierdzone udziałem w projektach ewaluacyjnych w obszarze polityki senioralnej, potwierdzone referencjami z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to dotyczących okresu prowadzonej działalności,  przy czym protokół odbioru nie będzie uznawany za referencję (Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego).

 

Ocena ofert w tym punkcie dokonywana będzie według następującego kryterium:

- 5 pkt: 1 badanie ewaluacyjne,

- 10 pkt: 2 badania ewaluacyjne i więcej.

 

 

5.            TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  od dnia podpisania Umowy
do 15 grudnia 2017 r., gdzie:

 

5.1 Raport metodologiczny zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie
nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

5.2 Raport ewaluacyjny zostanie przedłożony Zamawiającemu nie później niż
1 grudnia 2017 r.

5.3 Sprawozdanie z pilotażu zostanie przedłożone Zamawiającemu nie później niż 1 grudnia 2017 r.

5.4 Wprowadzenie poprawek do raportu ewaluacyjnego przez Zamawiającego nastąpi nie później niż 5 grudnia 2017 r.

5.5 Przedłożenie ostatecznej wersji raportu ewaluacyjnego wraz z prezentacją wyników badania przez Wykonawcę nastąpi nie później niż 11 grudnia 2017 r.

5.6 Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego przez Wykonawcę nastąpi nie później niż 15 grudnia 2017 r.

 

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz referencje.

2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. p. Iwona Przybyła, ext.iprzybyla@um.warszawa.pl, do dnia 16 października 2017 r.  do godz. 12.00.

 

 

7.         INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a)    Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

b)    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

c)    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d)    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

e)    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi do 29 grudnia 2017 r. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu rachunek do dnia 18 grudnia 2017 zgodnie z Umową/ zamówieniem.

f)     Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

g)    Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

2.1  Celem usługi jest analiza i ocena poniżej prezentowanych elementów  modelu:

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 2017_10_11_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 4205.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: 2017_10_11_formularz_do_zapytania_ofertowego_zal_1_0.docx, file size: 97.26 KB)
  Pobierz