Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. wsparcia przy przygotowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 12 lutego 2014 - 13:42, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Zadanie dotyczy wsparcia przy przygotowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”
i polega na :

 

    Przyjmowaniu formularzy zgłoszeniowych oraz sprawdzaniu ich pod względem formalnym;
    Wprowadzaniu danych z formularzy zgłoszeniowych do elektronicznej bazy danych uczestników projektu;
    Wsparciu przy ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych;
    Przygotowaniu listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej;
    Bieżącym kontakcie z wnioskodawcami - udzielanie (m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście) informacji w zakresie projektu;
    Prowadzeniu korespondencji z wnioskodawcami (wysyłka/przyjmowanie korespondencji oraz jej rejestracja w systemach informatycznych Urzędu m.st. Warszawy);
    Przygotowaniu dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych bieżących informacji
    w zakresie realizacji rekrutacji uczestników projektu;
    Odbiorze formularzy zgłoszeniowych od jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
    Wsparciu przy innych zadaniach związanych z rekrutacją uczestników projektu.

 

Termin realizacji zamówienia: od 24 lutego do 30 kwietnia 2014 r.

Do realizacji Zadania planuje się zaangażowanie 2 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

 

Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert :

Etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny.

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kryteria oceny ofert :

1.      Cena  - 60 % (maksymalnie 60 punktów) - wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę cenową zawierającą, cenę netto i brutto za 1 godzinę realizacji usługi i łączną wartość brutto za 376 godzin realizacji usługi;

2.      Rozmowa kwalifikacyjna – 40% (maksymalnie 40 punktów).

 

Wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie wyższe;

2.      Minimum 6 - miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

3.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.      Niekaralność za przestępstwa umyślne.

Wymagania pożądane:

1.      Znajomość wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.3 POIG;

2.      Doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;

3.      Umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy;

4.      Dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

 

 

 

 

Do podpisanej oferty złożonej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy dołączyć:

 

1.      Odręcznie podpisane CV;

2.      Kopie dokumentów potwierdzających minimum 6 – miesięczne doświadczenie
w pracy w administracji publicznej;

3.      Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

1.      Realizacja rekrutacji uczestników projektu planowana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;

2.      Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia - w siedzibie Zamawiającego;

3.      Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego
w przedmiocie Zapytania Ofertowego związanego z realizacją prac prowadzonych
w toku realizacji projektu;

4.      Dopuszcza się możliwość zamówienia uzupełniającego;

5.      Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą może zostać opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ofertę prosimy przesłać do:

fax numer: +48224431442, lub pocztą elektroniczną na adres: mswiderski@um.warszawa.pl
do dnia 17.02. 2014 r. do godz. 10.00.

 

 

Załączniki:

1.      Wzór oferty.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: argos_-_zapytanie_ofertowe_rekrutacja.pdf, file size: 120.18 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór oferty
  (plik: wzor_oferty_-_argos.doc, file size: 222.5 KB)
  Pobierz