Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie na przeprowadzenie kursu/szkolenia Instruktor piłki nożnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 21 sierpnia 2013 - 10:56, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Warszawskie inspiracje do pracy”.


Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

przeprowadzeniu kursu/szkolenia Instruktor sportu piłki nożnej dla jednego uczestnika projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” - zakończonego egzaminem sprawdzającym i egzaminem instruktorskim oraz uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających udział w szkoleniu oraz wydaniem zawodowej legitymacji instruktora sportu piłki nożnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i Certyfikatu Instruktorskiego w języku angielskim, pozwalającego na podjęcie legalnej pracy w krajach UE - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej poniższe zagadnienia i zajęcia praktyczne:

 

 1. Charakterystyka gry w piłkę nożną.  
 2. Adaptacji fizjologiczna w sporcie.
 3. Rodzaje rozgrywek, zawodów, turniejów.
 4. Technika, podziały, elementy, szkoły, style.
 5. Metodyka  i systematyka  nauczania gry w piłkę nożną.
 6. Zastosowanie ćwiczeń, zabaw, gier pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki gry.
 7. Przepisy gry, nowe tendencje w interpretacji i sędziowaniu zawodów.
 8. Metody, zasady, formy, środki prowadzenia zajęć.
 9. Planowanie pracy szkoleniowej.
 10. Opracowanie rocznego planu pracy zespołu.
 11. Odnowa biologiczna w procesie szkoleniowym, wybrane zagadnienia higieny i żywienia.
 12. Systemy rozgrywek, programy, regulaminy.
 13. Dokumentacja szkolenia.
 14. Ćwiczenia oswajające z piłką.
 15. Gry i zabawy w nauczaniu techniki gry.
 16. Ćwiczenia kompleksowe, zabawy, gry doskonalące technikę gry w piłkę nożną.
 17. Taktyka atakowania-nauczenie.
 18. Taktyka bronienia — nauczenie.
 19. Systemy gry (ustawienie): WM, 1x4x4x2; 1x3x5x2; 1x4x5x1
 20. Stałe fragmenty gry.
 21. Ćwiczenia i gry pomocnicze w doskonaleniu taktyki gry.
 22. Wybrane zabawy i gry w kształtowaniu zdolności motorycznych.
 23. Pedagogizacja, samodzielne prowadzenie zajęć.

 

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 250 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
i praktycznych.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestnika szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia na terenie m.st. Warszawy i okolic.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.       Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).

2.       Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

3.       Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

1.       Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

1)      Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),

2)      Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2),

3)      Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),

4)      Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

5)       Oferowana cena brutto dla każdego punktu zamówienia osobno (można złożyć ofertę na od 1 do 5 kursów/szkoleń) gwarantującą zrealizowanie zamówienia kurs/szkolenie (załącznik nr 4),

6)      Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

Kryteria oceny Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 80%

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium)/badana cena.

 

 1. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:

a)      załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów) itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

b)      Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:

-        Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.


Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu pt. „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. 

Oferty należy przesłać do dnia 26.08.2013 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu)
- pocztą elektroniczną na adres pszczesna@um.warszawa.pl lub

- faxem na numer 22 443 14 42 albo

- złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa. 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2166.19 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie
  (plik: zal_nr_1-5.doc, file size: 160.5 KB)
  Pobierz