Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 lutego 2014 - 12:56, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę cywilno-prawną osoby, której zadaniem będzie udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu rekrutacji (w części merytorycznej)
do projektu „Wracam do pracy z certyfikatem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2, poprzez opracowanie narzędzia rekrutacyjnego – ankiety, ocenę (opisanie) ankiet badających motywację wypełnionych przez osoby zainteresowanie udziałem
w projekcie, udział w Komisji Rekrutacyjnej oceniającej kandydatów pod względem merytorycznym.

 

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności językowych oraz kompetencji z zakresu ICT, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

- minimum 50% grupy będą stanowić kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka,

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, osoby poniżej 25. roku życia oraz osoby powyżej 50. roku życia.

W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 240 osób oraz zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników.

 

Planuje się zaangażowanie w wymiarze 40h w formie umowy cywilno-prawnej.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

13.02.2014 do  04.04.2014, w tym:

- opracowanie wstępnej wersji ankiety do 17.02.2014 r.;

- opracowanie ostatecznej wersji ankiety do 19.02.2014 r.;

- ocena ankiet badających motywację oraz udział w Komisji Rekrutacyjnej 17.03 – 04.04.2014 r.

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego w przedmiocie Zapytania Ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu zadań w poszczególnych etapach realizacji projektu.

 

Kryterium oceny ofert:

1)   Cena brutto określona za jedną godzinę pracy - 100 %

Inne istotne warunki zamówienia:

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe psychologiczne lub kierunkowe;

- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe pozwalające na rzetelne i fachowe przygotowanie, przeprowadzenie i ocenę ankiet, a także badanie motywacji uczestników oraz udział w procesie rekrutacji;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwa umyślne;

- dyspozycyjność w okresie realizacji zamówienia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Doświadczenie merytoryczne - CV oraz opis dotychczasowego doświadczenia w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy przy rekrutacji uczestników projektu.

2. Oferta cenowa zawierająca cenę brutto za godzinę pracy.

3. Ksero dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz referencje potwierdzające wymagane doświadczenie.

4. Oświadczenie o niekaralności.

5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Ewentualnie referencje i inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje.

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach rekrutacji do projektu pn. „Wracam do pracy
z certyfikatem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez miasto stołeczne Warszawa.

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

 

Inne istotne warunki przyszłej umowy

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21-dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Miejsce i termin składania:

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa 

Faxem na numer: 22 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres: mwieczorek@um.warszawa.pl
do dnia  10.02.2014 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do BPiPS)

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: image.pdf, file size: 1284.91 KB)
    Pobierz