Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. analizy usług świadczonych w ramach ponadpodstawowego programu terapeutycznego.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 13 września 2017 - 10:12, mzawistowska

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu analizy, jakości i skuteczności usług świadczonych w ramach ponadpodstawowego programu terapeutycznego kierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i opioidowych środków odurzających, osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, a realizowanego przez poradnie leczenia uzależnień, pozostających w strukturach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy.


2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1 Cel analizy

Przeprowadzenie oceny skuteczności ponadpodstawowego programu terapeutycznego kierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin, finansowanego ze środków  m.st. Warszawy.

2.2  Zakres tematyczny

Zakres tematyczny analizy obejmie w szczególności następujące zagadnienia:

1.Analiza merytoryczna programu realizowanego w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem m.in. koncepcji teoretycznej, czasu trwania terapii, rodzaju oddziaływań, dostosowania ofert do profilu odbiorców itp.
2.Analiza zgodności realizowanych działań ze standardami Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3.Ocena sposobów badania skuteczności realizowanych programów i satysfakcji pacjentów.
4.Sposób prowadzenia dokumentacji terapeutycznej.
5.Ocena kwalifikacji realizatorów.
6.Ocena warunków lokalowych w odniesieniu do liczby beneficjentów programu.
7.Oszacowanie liczby osób, które zgłosiły się na terapię  w ramach ponadpodstawowego programu terapii i porównanie z liczbą osób, które ukończyły ponadpodstawowy cykl terapeutyczny .
8.Oszacowanie liczby uzależnionych pacjentów utrzymujących abstynencję minimum pół roku, którzy zgłosili się do ponadpodstawowego programu terapii.
9.Oszacowanie liczby pacjentów pozostających w ponadpodstawowym programie terapii – wśród osób uzależnionych, które rozpoczęły leczenie po zakończeniu podstawowego programu terapii  dla osób uzależnionych i współuzależnionych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
10.Oszacowanie liczby pacjentów, którzy po zakończeniu ponadpodstawowego programu terapii zgłaszają się ponownie do poradni.
11.Oszacowanie liczby dzieci i młodzieży (do 21 roku życia), które pozostały w terapii - w stosunku do wszystkich osób zgłaszających się do Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza iluzją”, którzy ukończyli cykl leczenia podstawowego, w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
12.Analiza problemów występujących w procesie realizacji ponadpodstawowego programu terapii osób pozostających w programie leczenia substytucyjnego.
13.Oszacowanie liczby pacjentów uzależnionych od opioidowych środków odurzających, trwale korzystających z ponadpodstawowego programu terapii, w stosunku do ogólnej liczby korzystających z leczenia substytucyjnego.
14.Analiza przyczyn przerywania terapii.
15.Analiza zakładanych celów z wynikami ich realizacji.
16.Diagnoza dostępności oferty pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2.3 Metody realizacji zadania:

W celu przeprowadzenia analizy należy wykorzystać przede wszystkim dane będące w posiadaniu Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy i placówek lecznictwa odwykowego, działających na terenie m.st. Warszawy (analiza danych zastanych), w:
-poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia,
-dziennych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu,
-Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza iluzją”
-dziennym oddziale leczenia substytucyjnego, przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Analiza danych zastanych powinna obejmować 1,5 roku (2016 i pierwsza połowa 2017) oraz zawierać również opis dynamiki zmian z tego okresu.

Ponadto aby jak najpełniej opisać zakres tematyczny, można przeprowadzić analizę za pomocą innych metod – wykorzystać można np. kwestionariusze, wywiady grupowe/indywidualne, oszacowanie metodą punktu odniesienia (benchmark), studium przypadku (case study) i inne metody.

Warunkiem jest stosowanie anonimowości i poufności zebranych danych.

2.4 Dodatkowe zadania Wykonawcy:

a)opracowanie harmonogramu realizacji analizy,
b)wybór narzędzi i metod badawczych, opracowanie projektu narzędzi,
c)konsultacja harmonogramu, metodologii analizy i wszystkich projektów narzędzi badawczych z Zamawiającym przed przeprowadzeniem analizy,
d)zapewnienie kadry w liczbie umożliwiającej terminową i prawidłową realizację analizy,
e)bieżące monitorowanie realizacji i przekazywanie informacji Zamawiającemu,
f)przygotowanie raportu z analizy obejmującego całościową, kompleksową analizę zebranego materiału wraz z wnioskami i rekomendacjami w formie elektronicznej w edytorze Microsoft Word; do raportu należy dołączyć raport metodologiczny wraz z analizą statystyczną i zbiorem danych z badań kwestionariuszowych w formacie SPSS. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu z analizy i raportu metodologicznego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu z analizy i raportu metodologicznego.
g)przygotowanie prezentacji wyników analizy wraz z wnioskami i rekomendacjami w programie MS Power Point,
h)bieżące monitorowanie realizacji analizy i przekazywanie informacji Zamawiającemu.

UWAGA:

1)Wykonawca powinien w ofercie przedstawić plan przeprowadzenia analizy – koncepcję metodologiczną, w tym m.in. rodzaje metod, próbę badawczą, źródło pochodzenia danych i rodzaj danych wykorzystanych do odpowiedzi na poszczególne zagadnienia analizy.

2)Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, dokonania ich analizy oraz opisania zagadnień przedstawionych w pkt 2.2 (zakres tematyczny). Lista przedstawionych zagadnień ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologii dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zagadnień przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Zamawiającym. Ostateczna lista szczegółowych zagadnień zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Zamawiający zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wykonania zamówienia. Spotkania robocze Zamawiającego oraz Wykonawcy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. Ostateczne opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy jakości i skuteczności usług świadczonych w ramach ponadpodstawowego programu terapeutycznego kierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i opioidowych środków odurzających, osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, a realizowanego przez poradnie leczenia uzależnień, pozostających w strukturach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy, wraz
z narzędziem/ami badawczym/i oraz raportu obejmującego wyniki analizy - wraz z narzędziami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, przy ul. Niecałej 2, w Warszawie (00-098),  w wersji papierowej (po 2 egzemplarze), a także w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL na pamięci USB.

Usługa będzie realizowana zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem terminów określonych w umowie, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Harmonogram realizacji usługi zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany do konsultacji Zamawiającemu nie później niż 5 dni roboczych po podpisaniu umowy. W harmonogamie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Za spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. tj.:
w zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 3 projekty badawcze o tematyce dotyczącej leczenia uzależnienia i współuzależnienia w publicznych i niepublicznych poradniach odwykowych (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

Protokoły zdawczo-odbiorcze nie będą traktowane jako referencje z realizacji usług.

3.KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1.Cena brutto oferty – 30% (maksymalnie 30 pkt)
2.Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu zagadnień związanych z leczeniem uzależnienia od alkoholu lub/i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin – 30% (maksymalnie 30 pkt)
10 % (10 pkt) opisane w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 - za każdą osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie była autorem lub współautorem raportów badawczych (tj. dokumentów lub opracowań, opisujących rezultaty badań i analiz, przygotowanych dla podmiotu zlecającego badanie), z minimum
2 projektów badawczych o tematyce społecznej, dotyczących zagadnień związanych z leczeniem uzależnienia i współuzależnienia w publicznych i niepublicznych poradniach odwykowych. Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami.
Protokoły zdawczo-odbiorcze nie będą traktowane jako referencje z realizacji usług.
3.Metodologia wykorzystana do analizy - 30% (maksymalnie 30 pkt)

Wykonawca zaproponuje koncepcję metodologii, zawierającą - co najmniej - analizę danych zastanych, opisanych w pkt 2.3. (metody realizacji zadania), w tym - o ile będzie to zasadne - rozszerzy/uzupełni o możliwe inne metody i techniki. 
W ofercie należy zamieścić szczegółowy opis narzędzi i metod badawczych planowanych do wykorzystania na potrzeby realizacji zamówienia oraz wzajemne między nimi powiązania. Należy uzasadnić wybór przedstawionych działań, metod i narzędzi, w tym podać informację, które z nich zostaną wykorzystane do analizy poszczególnych zagadnień tematycznych i dlaczego pozwolą na diagnozę danego zagadnienia. Uzasadnienie powinno być jasne, zwięzłe, ale wyczerpujące, oparte na faktach i wywodzie logiczno-analitycznym.
Ocenie podlegać będzie stopień merytorycznego dostosowania (adekwatność/trafność) zaproponowanego zestawu narzędzi, metod i planowanych działań do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym, w szczególności przeprowadzenia analizy poszczególnych zagadnień tematycznych), a także stopień praktycznej przydatności zaproponowanego zestawu narzędzi, metod i planowanych działań do uwarunkowań Zamawiającego. Za wskazanie od 0-3 metod i narzędzi badawczych oferent otrzyma
15 pkt, a od 4 i więcej – 30 pkt.

4.Zakres tematyczny analizy - 10% (10 pkt)

Oferent może zaproponować poszerzenie/doprecyzowanie podanego w pkt 2.2 niniejszego zapytania zakresu tematycznego analizy (nie wykraczając poza temat problemów używania alkoholu i narkotyków w m.st. Warszawie), podając m.in. uszczegółowiony zestaw zagadnień i pytań badawczych wraz
z uzasadnieniem.
Ocenie podlegać będzie stopień merytorycznego dostosowania (adekwatność/trafność) zaproponowanego zestawu zagadnień do problematyki analizy, a także stopień praktycznej przydatności zestawu pytań do uwarunkowań Zamawiającego. Za wskazanie zakresu tematycznego analizy oferent otrzyma do 10% - 10 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 11 grudnia 2017r.
5.TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz wymagane załączniki.
2.Opis planowanej realizacji zamówienia, w tym metod i technik jakie Wykonawca zastosuje
w trakcie realizacji zamówienia, zwłaszcza metodologii  i narzędzi/a przeprowadzenia analizy wraz z uzasadnieniem (w załączeniu do formularza ofertowego).
3.Wstępny harmonogram realizacji zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).
4.Referencje potwierdzające rzetelne i właściwe wykonanie usług (w załączeniu do formularza ofertowego).
5.Podpisane CV realizatorów zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).
6.Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mstrzelinska@um.warszawa.pl, do dnia 20.09.2017 r.do godz. 16.00

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe dot. programu terapeutycznego
  (plik: zapytanie_ofertowe_dot._programu_terapeutycznego.pdf, file size: 2355.34 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty.docx, file size: 16.16 KB)
  Pobierz