Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. dostawy podręczników z języka angielskiego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 9 stycznia 2015 - 12:50, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników/kodów dostępu do ćwiczeń z języka angielskiego:
a.    New Total English Elementary: A1 wydawnictwa PEARSON; Workbook (Key) plus Audio CD,  dla 123 osób dorosłych,
b.    New Total English Pre-Intermediate: A2 wydawnictwa PEARSON; Workbook (Key) plus Audio CD,  dla 59 osób dorosłych,
c.    MyEnglishLab for Exams: Cambridge First (Students' Access Card),  dla 22 osób dorosłych,
pracujących mieszkańców m.st. Warszawy, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez m.st. Warszawę.

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00 w dniach od poniedziałku  do piątku.
2.    Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy informacji o dokładnym terminie dostawy (data, godzina).   

III KRYTERIA PRZYSTAPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWRGO  
Nie dotyczy

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY: Cena: 100 %

V TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30.01.2015 r.

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać:
       - Podpisany  Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  2 do zapytania ofertowego;
2.    Ofertę należy:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,
albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do  dnia 13.01.2015 r. do  godz. 12.00

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
5. Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
6. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

VIII ZAŁACZNIKI:
1.    Załącznik nr 1. Formularz Oferty.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 183.33 KB)
    Pobierz