Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. druku materiałów informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 sierpnia 2015 - 14:11, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. druku materiałów informacyjnych w ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"


Przedmiot zamówienia, realizowany jest w ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Druk materiałów informacyjnych, tj.
a)    8 000 szt. ulotek, według projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją:
•    rozmiar ulotki A5,
•    kolor 4+4, CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10),
•    gramatura 135g/m2,
•    kreda błysk.
b)    2 200 szt. naklejek informacyjnych, według projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją:
•    rozmiar naklejki: 110 mm x 60 mm (maksymalna tolerancja: + 10 mm x 10 mm),
•    kolor 4+0, CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10),
•    gramatura: minimum 80g/m2,
•    papier samoprzylepny błyszczący, lakier dyspersyjny,
•    naklejka powinna być odporna na warunki atmosferyczne, a także na zmycie, starcie, wypłowienie kolorów,
•    możliwość zastosowania na wielu powierzchniach (np. drewno, plastik, szyba, płyta).

2.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
a)    Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty ulotki i naklejki w formacie elektronicznym, w dniu złożenia Zamówienia, przekazanego drogą elektroniczną;
b)    Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego projektów graficznych, przekaże Zamawiającemu egzemplarze próbne wykonanych druków do akceptacji.
c)    Wykonawca przystąpi do druku ulotek i naklejek po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przekazanej drogą elektroniczną.
d)    Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia druków własnymi środkami i na własny koszt:
•    7800 szt. ulotek - do 18 lokalizacji w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, w godz. 8.00 – 15.00. Szczegółową listę lokalizacji zawierającą adresy oraz ilość ulotek do dostarczenia do danej lokalizacji, Zamawiający przekaże w dniu złożenia Zamówienia.
•    200 szt. ulotek oraz naklejek informacyjnych - na adres Canaletta 2, 00-099 Warszawa,
w godz. 8.00-15.00.
e)    Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia dostarczonych druków w miejscu ich dostawy, do wskazanego pomieszczenia.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: nie dotyczy.

4.    KRYTERIA OCENY OFERT: CENA - 100%.

5.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 27 sierpnia 2015 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przygotować na wzorze Formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, a następnie podpisać i przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy mswiderski@um.warszawa.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a)    Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych;
b)    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum;
c)    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Zamówieniem;
d)    Treść Zamówienia z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
e)    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty;
f)    Wykonawca zobowiązany jest do:
•    oznaczenia wszystkich materiałów logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy,
•    oznaczenia wszystkich materiałów informacją, iż projekt jest realizowany w ramach projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz we właściwe logotypy zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_argos_-_druk_ulotek_i_naklejek.pdf, file size: 744.77 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: formularz_oferty_-_druk_ulotek_i_naklejki.doc, file size: 117 KB)
  Pobierz