Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. Koordynacji i rozliczania projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 17 stycznia 2018 - 14:30, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Koordynacja i rozliczanie projektu pn. „Start do pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w Wydziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadania:

 • · Koordynacja i rozliczanie projektu „Start do pracy - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zgodnie z harmonogramem realizacji zadań projektowych;
 • · Planowanie czynności projektowych, koordynacja i kontrola ich wykonania, w tym przygotowanie
  i organizacja kursów i szkoleń zawodowych;
 • · Koordynacja i kontrola wykonywanych zadań projektowych oraz pracy merytorycznej poszczególnych wykonawców oraz partnerów projektu;
 • Nadzór nad rozliczaniem projektu, w tym nadzór finansowy nad zadaniami realizowanymi przez partnerów projektu;
 • Przygotowywanie okresowych wniosków o płatność w zakresie merytorycznym i finansowym wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą, z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014;
 • Utrzymywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy Unii Europejskiej;
 • · Opracowywanie dla potrzeb Prezydenta i Rady Miasta półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu;
 • Wybór wykonawców zewnętrznych do realizacji zadań projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz nadzór nad ich realizacją;
 • · Prowadzenie prac projektowych w Urzędzie m.st. Warszawy polegających na tworzeniu dokumentów związanych z projektem, opisywaniu faktur i innych dokumentów księgowych oraz przekazywaniu ich właściwym komórkom Urzędu m.st. Warszawy;
 • Wprowadzanie zmian do budżetu projektu oraz budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących realizowanego projektu;
 • · Prowadzenie monitoringu projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej;
 • · Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej, w tym dotyczącej uczestników projektu;
 • Realizacja projektu zgodnie z metodyką PRINCE2;

 3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania niezbędne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

 •  wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 •  doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w zakresie:

-  realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i/lub

-  rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,

 4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 1. Cena brutto – 50%, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę.

2. Doświadczenie wykonawcy w realizacji lub rozliczaniu projektów społecznych współfinansowanych ze środków UE – 30% (10 pkt za realizację/rozliczanie jednego projektu społecznego współfinansowanego ze środków UE, nie więcej jednak niż 30 pkt.).

3. Kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność, weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej – 20% wartości oceny.

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania – np. świadectwo pracy, referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 2).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 30 września 2018 r.

 6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl  do  dnia 24 stycznia 2018r. 

 7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

2. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

3.Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4. Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 894.35 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 Formularz oferty
  (plik: zal._nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 738.5 KB)
  Pobierz