Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. nagrania audiobooka

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 31 marca 2017 - 16:47, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

nagranie audiobooka publikacji „Najciekawsze miejsca Warszawy”, dostosowanej do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

·       Nagranie tekstu publikacji pt.  Najciekawsze miejsca Warszawy” dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących - publikacja zawiera 26 stron standardowego maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, 93 399 znaków ze spacjami, 1084 wierszy), (publikacja w załączniku).

·       Nagranie musi umożliwiać nawigację po strukturze audiobooka (nawigacja po rozdziałach).

·       Produkt końcowy w formacie mp3 zapewniającym wybór słuchanych rozdziałów ze spisu treści.

·       Wybór i nagranie lektora (kobieta lub mężczyzna) czytająca/y tekst. Lektor zostanie wybrany przez Zamawiającego, po zaproponowaniu przez Wykonawcę 2 audiobooków z głosem męskim (dwa różne głosy) i 2 audiobooków z głosem żeńskim (dwa różne głosy).

 

 

2.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

·       Zamówienie obejmuje również korektę nagrania po uwagach Zamawiającego.

·       W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.

·       Przygotowany przez Wykonawcę audiobook (utwór) w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz. 666 z późn. zm.) stanowić będzie wynik jego oryginalnej twórczości indywidualnej oraz przysługiwać będą Wykonawcy wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz, że prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto żaden z elementów lub fragmentów Utworu, ani Utwór jako całość – nie będą naruszały jakichkolwiek praw, dóbr osobistych, interesów osób trzecich, ani chronionej tajemnicy.

 

 

3.     WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania audiobooków.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert był wydawcą (współwydawcą) lub dysponuje osobą, realizującą w imieniu wykonawcy przedmiot zamówienia, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert była wykonawcą (współwykonawcą) minimum 10 audiobooków.

 

 

4.     KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

a.     cena: 70 %

 

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca zaproponuje jedną cenę za całość zadania i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 70 pkt

cena brutto oferty badanej

b.    doświadczenie: 10%

 

doświadczenie w przygotowaniu audiobooków w tym audiobooków do podobnych publikacji, potwierdzone przykładowymi audiobookami oraz referencjami wcześniejszych klientów:

 

z zastrzeżeniem, że za pierwszych 10 audiobooków, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty:

 

Liczba nagranych audiobooków

Liczba punktów

10 audiobooków

0 punktów

11 – 20 audiobooków

5 punktów

20 i więcej audiobooków

10 punktów

 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1%=1 pkt.

 

c.     zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: 10%

 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 10%=10 pkt

10 punków zostanie przyznane Wykonawcom, u których nie mniej niż 30% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na potwierdzenie tego należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu nie mniej niż 30% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach).

d.    lista zaproponowanych lektorów :10%

 

punkty zostaną przyznane Wykonawcy za zaproponowanie lektora/lektorów artysty/artystki aktora/aktorki, którzy w swoim dorobku artystycznym mają min 6 nagranych audiobooków (2 głosy męskie, 2 głosy żeńskie)

Lista zaproponowanych lektorów do nagrania audiobooka

(imię i nazwisko)

Czy wykonawca dysponuje daną osobą Tak/Nie

Liczba punktów

Za zaproponowanie 1 lektora spełniającego ww. kryteria

 

2 punkty

Za zaproponowanie 2 lektorów spełniających ww. kryteria

 

5 punktów

Za zaproponowanie 3 lektorów spełniających ww. kryteria

 

7 punktów

Za zaproponowanie 4 lektorów spełniających ww. kryteria

 

10 punktów

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1%=1 pkt.

 

 

5.     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

6.     TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.     Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.

2.     Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mgwarda@um.warszawa.pl  do  dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00.

 

7.     INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.   W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.   Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.   Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.   Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

e.   Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

f.    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.   Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

8.     UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_nagranie_audiobooka.pdf, file size: 91.11 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_zapytania_ofertowego_zal._1.docx, file size: 109.3 KB)
  Pobierz