Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania aktualizacji podręcznika pt. „Warszawski e-podręcznik seniora”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 28 września 2015 - 13:56, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego opracowania aktualizacji podręcznika pt. „Warszawski e-podręcznik seniora” wydanego w 2014r., przez m.st. Warszawę, składająca się z dwóch etapów:


a)       Etap I – polegający na aktualizacji przeprowadzonej pod względem merytorycznym oraz korekcie poprawności językowej tekstu wszystkich rozdziałów podręcznika, za wyjątkiem rozdziału XV pt. „Instrukcja do platformy edukacyjnej”.

b)       Etap II - polegający na zatwierdzeniu przez Zamawiającego zmian przygotowanych na etapie I oraz  wykonania  składu i łamania zatwierdzonego tekstu.

Prawa autorskie do wykonanego opracowania merytorycznego publikacji zastrzeżone będą na rzecz Zamawiającego.

 

Aktualizacja „Warszawskiego e-podręcznika seniora” w szczególności powinna zawierać:

·         korektę układu rozdziałów - kolejność rozdziałów powinna być dostosowana do kolejności zdobywania wiedzy (budowa komputera, elementy obsługi komputera, wykonywanie czynności elementami obsługi komputera itd.),

·         korektę stylistyczną tekstu,

·         aktualizację użytych określeń dla elementów sprzętu i wykonywanych operacji komputerowych (przykład - wskazać kursorem, a nie najechać),

·         napisanie dodatkowego rozdziału, zawierającego informacje na temat podstaw obsługi tabletu z systemem Android,

·         poprawę typografii (wdowy, bękarty),

·         zmianę grafik prezentujących zrzuty ekranowe na aktualne (o wysokiej jakości) i tylko z użyciem języka polskiego,

·         dodanie informacji na temat systemów Windows 8-8.1 oraz Windows 10,

·         wykonanie składu i łamania gotowego tekstu dla rozdziału XV podręcznika pt. „Instrukcja do platformy edukacyjnej”.

1.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

a)       Wersja elektroniczna podręcznika „Warszawski e-podręcznik seniora” dostępna jest na stronie internetowej http://senioralna.um.warszawa.pl/zaj-cia-komputerowe/warszawski-e-podr-cznik-seniora,

b)       Zamawiający przekaże Wykonawcy podręcznik „Warszawski e-podręcznik seniora” w formacie indd w dniu złożenia zamówienia.

 

2.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

 

3.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

a)       cena: 70 %

b)       doświadczenie w opracowaniu podobnych publikacji – 15%

c)       doświadczenie w kształceniu osób starszych z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych – 15%

 

4.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 30.11.2015 r.

 

5.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) ,

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

Wiktor Niziołek  ext.wniziolek@um.warszawa.pl  do  dnia 2.10.2015 do  godz. 10.00

 

6.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 903.85 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: formularz_ofertyakt.podrecznika.doc, file size: 120 KB)
  Pobierz