Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania projektu graficznego oraz wykonania 130 kalendarzy książkowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 10 listopada 2016 - 8:28, agryszka

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Opracowanie projektu graficznego na:
a) Kalendarz książkowy na 2017 r. w formacie A5,
b) Wkładkę (6 stron) według projektu ustalonego z Zamawiającym.

2. Wykonanie 130 szt. kalendarzy o następujących parametrach:
a) format: A5,
b) twarda oprawa,
c) metalowe okucia narożników,
d) max. 4 rodzaje okładek materiałowych wykonanych ręcznie z jednolitych lub różnobarwnych (w kolorach stonowanych z ewentualnym delikatnym wzorem) tkanin bawełnianych,
e) min. 45 ale nie więcej niż 50 kalendarzy spersonalizowanych (personalizacja na okładce kalendarza zawierająca imię i nazwisko na podstawie listy przekazanej przez Zamawiającego),
f) każda z okładek zostanie oznakowana znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie” – umieszczonym na gładkim tle w kolorze białym lub czarnym – w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego (kolorystyka i zasady stosowania zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy),
g) wkładka – 6 stron według projektu ustalonego z Zamawiającym,
h) układ: 1 dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie,
i) papier: chamois,
j) kapitałka i wstążkowa zakładka, zakończona wyciętym z filcu ozdobnym kształtem,
k) registry,
l) część informacyjna (zawierająca min. następujące elementy: kalendarium PL, D, GB, alfabetyczny skorowidz teleadresowy; plan roku 2018; skrócony kalendarz na 2016, 2017, 2018; numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce; numery kierunkowe międzynarodowych połączeń telefonicznych, mapy).

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
1. Przygotowane przez Wykonawcę projekty graficzne będą podlegać akceptacji Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru liczby rodzajów okładek, o których mowa w pkt. 1.2 lit. d – liczba kalendarzy w wybranych wersjach okładek zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
3. Po akceptacji projektów graficznych, Wykonawca dostarczy spersonalizowane kalendarze, o których mowa
w pkt. 1.2 lit. e do dnia 8 grudnia 2016 r. Natomiast pozostałe kalendarze Wykonawca dostarczy do dnia 15 grudnia 2016 r.
4. Wszystkie kalendarze Wykonawca dostarczy w godzinach 8:00 – 16:00 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy)
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50 % osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w innych państwach.
4.  KRYTERIA OCENY OFERTY:
- cena: 50% (max. 50 pkt)
- projekt okładki oraz próbki materiałów 45% (max. 45 pkt)
- zawartość kalendarza – 5% (max. 5 pkt)  - Wykonawca może otrzymać 5 pkt pod warunkiem wykazania
w części informacyjnej obok minimum wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 1.2 lit. l dodatkowego elementu: planu Warszawy.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 15 grudnia 2016 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki:
a. Projekt graficzny okładki wraz z dołączonymi min. 2 próbkami materiału dla każdej z okładek
(w celu weryfikacji struktur i odcienia tkanin) oraz min. 2 próbki materiału dla każdego
z proponowanych rodzajów personalizacji;
b. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2016 r. do godz. 11:00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, pok. nr 7 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa do dnia 16 listopada 2016 r. do godz. 11:00 (liczy się data wpływu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych).
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy do dnia 16 grudnia 2016 r. rachunek/fakturę w Biurze, zgodnie z Umową/Zamówieniem. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 30 grudnia 2016 r.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
g. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.
8. UWAGI: nie dotyczy

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_kalendarze.pdf, file size: 1102.49 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1formularz_ofertowy_kalendarze_materialowe.docx, file size: 29.63 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_oswiadczenie_dot._klauzul_spolecznych.docx, file size: 14.62 KB)
  Pobierz