Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania projektu graficznego oraz wykonania 130 sztuk kalendarzy książkowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 11 września 2015 - 9:42, Beata Matracka

Zapytanie ofertowe dot. opracowania projektu graficznego oraz wykonania 130 sztuk kalendarzy książkowych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.   Opracowanie projektu graficznego na:

a)    kalendarz książkowy na 2016 r. w formacie A5,

b)    wkładkę (6 stron)  według projektu ustalonego z Zamawiającym.

 

2.  Wykonanie 130 szt. kalendarzy o następujących parametrach:

a)   format: A5,

b)   twarda oprawa,

c)   metalowe okucia narożników,

d)   2 rodzaje okładek materiałowych wykonanych ręcznie z różnobarwnych (w kolorach stonowanych z ewentualnym delikatnym wzorem) tkanin bawełnianych, 

e)   każda z okładek zostanie oznakowana znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie” -    

umieszczonym na gładkim tle w kolorze białym lub czarnym - w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego (kolorystyka i zasady  stosowania zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy),

f)    wkładka - 6 stron według projektu ustalonego z Zamawiającym,

g)  układ: 1 dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie,

h)  papier: chamois,

i)   kapitałka i wstążkowa zakładka zakończona wyciętym z filcu ozdobnym kształtem,

j)   registry,

k) część informacyjna (zawierająca min. następujące  elementy składowe: kalendarium PL, D, GB, alfabetyczny skorowidz teleadresowy; plan roku 2017; skrócony kalendarz na 2015, 2016, 2017; numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce; numery kierunkowe międzynarodowych połączeń telefonicznych, mapy).

 

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

- przygotowane przez Wykonawcę projekty graficzne będą podlegać akceptacji Zamawiającego,

- po akceptacji projektów graficznych, Wykonawca dostarczy 130 szt. kalendarzy (w tym 70 sztuk                      w okładce  z  jednego rodzaju materiału oraz 60 sztuk w okładce z drugiego rodzaju materiału)  do dnia 20 listopada 2015 r. w godzinach 8:00-16:00 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

- cena: 50% (max. 50 pkt)

   - projekt okładki oraz próbki materiałów 45% (max. 45 pkt)

   - zawartość kalendarza – 5% (max. 5 pkt) (wymienione elementy składowe części informacyjnej)*

     * Wykonawca może otrzymać 5 pkt pod warunkiem wykazania w części informacyjnej obok minimum wskazanego                           w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 2 lit. k-  dodatkowego elementu: planu Warszawy)

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 20 listopada 2015 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta wraz z następującymi załącznikami powinna zawierać: wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, projekt graficzny okładki wraz   z dołączonymi min. 2  próbkami materiału dla każdej z okładek (w celu weryfikacji struktur                        i odcienia tkanin) oraz oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie zatrudniania osób niepełnosprawnych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.       Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do  21 września 2015 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, pok. nr 7 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy  ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa do 21 września 2015 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do Biura Pomocy  i Projektów Społecznych).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/Zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f.        Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.

 

Załączniki

 1. 1.

  (plik: zapytanie_dot._kalendarzy.pdf, file size: 923.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: oswiadczenie_dot._klauzul_spolecznych.doc, file size: 29.5 KB)
  Pobierz