Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. organizacji i obsługi punktu poradnictwa medycznego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 30 maja 2016 - 15:49, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. organizacji i obsługi punktu poradnictwa medycznego w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa punktu poradnictwa medycznego podczas 5 imprez plenerowych propagujących działania na rzecz Seniorów, na stoisku promującym projekt „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących usług w zakresie poradnictwa medycznego oraz ich bezpłatnego świadczenia na rzecz uczestników imprez:
1.1 Badanie profilaktyczne w zakresie pomiaru: poziomu glukozy; ciśnienia; wzrostu, masy ciała, obwodu pasa; wskaźnika BMI:
a) Wykonawca zapewni udział pielęgniarki posiadającej doświadczenie w wykonywaniu wyżej wymienionych pomiarów;
b) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne wyposażenie oraz materiały (w tym medyczne) niezbędne do wykonywania badań w ww. zakresie.
1.2 Poradnictwo w zakresie profilaktyki chorób oraz zdrowego żywienia:
a) Wykonawca zapewni udział dietetyka posiadającego doświadczenie w świadczeniu poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób i zdrowego żywienia;
b) Wykonawca zapewni wszelkie wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia poradnictwa w ww. zakresie.
1.3 Pokaz sztucznego oddychania i masażu serca:
a) Wykonawca zapewni udział ratownika medycznego posiadającego doświadczenie w prezentacji prawidłowego wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca;
b) Wykonawca zapewni fantoma medycznego do resuscytacji oraz pozostałe wyposażenie i materiały (w tym medyczne) niezbędne do przeprowadzenia pokazu;
c) W pokazie będą brali udział uczestnicy imprezy.
1.4 Wykonawca zapewni dla uczestników imprez materiały drukowane (np. ulotki, foldery, prospekty) z zakresu np.: badań profilaktycznych, profilaktyki chorób, zdrowego żywienia, aktywnego stylu życia, udzielania pierwszej pomocy.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1 Imprezy plenerowe odbędą się na terenie m.st. Warszawy, w okresie czerwiec-grudzień 2016 r.
2.2 Czas trwania jednej imprezy: 1 dzień, ok. 4 godzin.
2.3 Uczestnicy imprez: mieszkańcy m.st. Warszawy, w tym: Seniorzy.
2.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkiego wyposażenia, w tym wyposażenia technicznego i medycznego, niezbędnego do świadczenia poszczególnych usług, o których mowa w pkt. 1. 
2.5 Zamawiający wymaga, aby osoby o których mowa w pkt. 1 w dniu realizacji przedmiotu zamówienia posiadały:
a) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu danych usług, o których mowa w pkt. 1;
b) wymagane polskim prawem uprawnienia do świadczenia danych usług, o których mowa w pkt. 1.
2.6 Osoby realizujące przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy zobowiązane są do przestrzegania wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa w trakcie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia.
2.7 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania osób realizujących poszczególne usługi, o których mowa w ust. 1.
2.8 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania osób realizujących przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy na rzecz uczestników imprez. W przypadku wystąpienia roszczeń uczestników imprez wynikających ze świadczenia przez Wykonawcę usług, o których mowa w pkt. 1, stroną tych roszczeń jest Wykonawca, który ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy świadczący usługi medyczne.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
4.1 cena - 90 %;
4.2 realizacja dodatkowego badania: poziomu cholesterolu – 10%

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 5 imprez spośród niżej wymienionych:
a) 12 czerwca 2016 r.: Seniorada - coroczny międzypokoleniowy piknik rekreacyjny dla Seniorów, Akademia Wychowania Fizycznego;
b) 25 czerwca 2016 r.: III Ogólnopolska Parada Seniorów i Piknik Pokoleń, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski;
c) 25 lub 26 czerwca 2016 r.: Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec;
d) lipiec/sierpień 2016 r.: Aktywne Miasto Seniorów;
e) 2 października 2016 r.: Jarmark Kreatywności 2016 r. - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Ogród Saski;
f) I połowa grudnia 2016 r.: Wigilia Miejska m.st. Warszawy. Zamawiający w terminie do końca listopada 2016 r. przekaże Wykonawcy szczegółowy termin imprezy.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1 Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
6.2 Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 03.06.2016 r. do godz. 12.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1 Po zawarciu Umowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą szczegółowy program i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
7.2 W przypadku zaistnienia okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania Umowy, zastrzega sobie prawo do zmiany w uzgodnieniu z Wykonawcą danego terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego odwołania. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia, odszkodowania, lub innego roszczenia.
7.3 Za zapewnienie miejsca pod organizację punktu poradnictwa medycznego oraz jego zadaszenie podczas imprezy odpowiada Zamawiający.
7.4 W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
7.5 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.6 Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.7 Wykonawca jest związany ofertą minimum 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.8 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie Umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: age._zapytanie_ofertowe_-_punkt_medyczny.pdf, file size: 1400.45 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_-_zalacznik_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 387.5 KB)
  Pobierz