Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. prawnika do projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiska Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 27 czerwca 2016 - 14:56, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do opracowania propozycji zmian legislacyjnych w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu obowiązków zaangażowanej osoby w szczególności należeć będzie:

1.    Opracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych umożliwiających upowszechnienie i wdrożenie modelu Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymize szczególnym uwzględnieniem problematyki:

a)       mieszkalnictwa (zapewnienie elastycznych rozwiązań i zindywidualizowanego systemu wsparcia; uwzględnienie i zdefiniowanie różnego typu mieszkań wspomaganych);

b)       promocji edukacji ustawicznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie chorujących psychicznie, które z powodu choroby były zmuszone do przerwania nauki oraz wsparcia tych osób na każdym etapie edukacji;

c)       ubezwłasnowolnienia;

d)       orzecznictwa (zrewidowanie jakościowe systemu, rozdzielenie procedury orzeczniczej i odwoławczej, wprowadzenie nowych narzędzi diagnostycznych, ustanowienie monitoringu i systemu szkoleń dla orzeczników);

e)       rehabilitacji (wprowadzenie jednolitej podstawy finansowania poszczególnych typów placówek i zapewnienie systematycznej zmiany algorytmu adekwatnie do zmieniających się kosztów ich prowadzenia);

f)        prawno – finansowego zabezpieczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, zarówno za życia jak i po śmierci rodziców i opiekunów – gwarantujących odpowiednią jakość życia odbiorców w środowisku lokalnym.

2.    Opracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych dotyczy aktów prawnych:

a)       Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593. z pozn. zm.);

b)       Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pozn. zm.);

c)       Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95);

d)       Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425. z pozn. zm);

e)       Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.  (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535. z pozn. zm);

f)        Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135.);

g)       Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów w zakresie zawierania umów na czas oznaczony, umożliwienie weryfikacji dochodowej osób zamieszkujących w zasobie komunalnym;

h)       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586. z pozn. zm);

i)         Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  z dnia 25 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587. z pozn. zm);

j)         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 305. z pozn. zm);

k)       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 719.).

3.    Udział w spotkaniach Zespołu Zarządzającego projektem oraz stały kontakt mailowy i telefoniczny z liderem i drugim partnerem,

4.    Współpraca z pracownikami Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze (mgr prawa),
 • min. 3-letnie doświadczenie z zakresu usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami (Formularz oferty: tabela nr 2)
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnościami (Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020).

Wymagania oczekiwane (weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej):

 • wiedza z zakresu usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami (szczególnie osób z zaburzeniami psychicznymi) świadczonych przez różne podmioty,
 • biegła znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rzeczowego, spadkowego, zobowiązań, rodzinnego,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-       wiedza z zakresu usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami (szczególnie osób z zaburzeniami psychicznymi) świadczonych przez różne podmioty - 50%

-       biegła znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rzeczowego, spadkowego, zobowiązań, rodzinnego – 50%.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 15 września 2016 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bkrzyszton@um.warszawa.pl  do  dnia 05 lipca 2016 r. do  godz. 12.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skan_zapytania.pdf, file size: 1483.09 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik - formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty.doc, file size: 71 KB)
  Pobierz