Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. produkcji oraz dostawy 225 tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 30 października 2015 - 13:30, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. produkcji oraz dostawy 225 tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa 225 tablic informacyjnych (według projektu graficznego Zamawiającego), stanowiących oznakowanie pracowni komputerowych powstałych w ramach realizacji projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” na terenie m.st. Warszawy.

   Produkcja tablicy według następującej specyfikacji:
• Format: A4 (21,00 cm-pionowo x 29,70 cm–poziomo); pleksi bezbarwna o grubości 5 mm, z bezpośrednim nadrukiem od wewnątrz zabezpieczonym białą folią samoprzylepną od wewnętrznej strony, kolorystyka nadruku - CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10);

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1 Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt stanowiący grafikę nadruku na tablice informacyjne.
2.2 Przygotowaną 1 szt. tablicy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
2.3 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tablic na adres wskazany przez Zamawiającego oraz wniesienia tablic do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne: 0%
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później niż do 30.11.2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 04.11.2015 r.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_tablice_informacyjne_argos.pdf, file size: 59.81 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_formularz_ofertowy_argos_oznakowanie.doc, file size: 222.5 KB)
  Pobierz