Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania jakościowego w zakresie wspierania procesu integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 28 października 2015 - 15:34, psliwowski

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badania jakościowego w zakresie wspierania procesu integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej
i zamieszkujących w mieście stołecznym Warszawie.

Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy między innymi pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem (zwanych dalej cudzoziemcami).

Wynik badania będącego przedmiotem zamówienia pozwoli na zaprojektowanie efektywnego wsparcia dla cudzoziemców zamieszkujących na terenie m. st. Warszawa, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami tej grupy. Celem prowadzonych działań jest wsparcie procesu integracji cudzoziemców, którego zakładanym efektem jest włączenie osób korzystających z ochrony międzynarodowej w Polsce do lokalnej społeczności na poziomie funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz posługiwania się językiem polskim.

 

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.    Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami:

- Urzędu m.st. Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych;

- Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) realizującego indywidualne programy integracji cudzoziemców (IPI);

- Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy;

- organizacji pozarządowych realizujących na zlecenie m.st. Warszawy zadania z zakresu wsparcia cudzoziemców;

2.    Do zakresu czynności w szczególności należeć będzie:

a)    Analiza materiałów dotyczących działań realizowanych w strukturze miasta stołecznego Warszawy w zakresie wsparcia cudzoziemców;

b)    Przeprowadzenie badania, którego celem będzie:

-        ocena dotychczasowej oferty dla cudzoziemców pod kątem efektywności, celowości, dostępności, trafności proponowanego wsparcia;

-        określenie potrzeb cudzoziemców w zakresie wsparcia udzielanego im w celu poprawy ich funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz posługiwania się językiem polskim a także uwzględniającego inne czynniki mające wpływ
na skuteczny proces integracji;

c)    Sporządzenie raportu z przeprowadzonego badania, zawierającego w szczególności:

-        opis sposobu i zakresu przeprowadzenia badania;

-        wynik badania;

-        wnioski i rekomendacje.

3.   Badanie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy cudzoziemców zamieszkujących m. st. Warszawę, którzy ukończyli lub są w trakcie realizacji IPI,  oraz
z uwzględnieniem perspektywy specjalistów zaangażowanych w realizację IPI, w tym pracowników socjalnych WCPR, OPS oraz organizacji pozarządowych realizujących
na zlecenie m.st. Warszawy zadania z zakresu wsparcia cudzoziemców. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji uczestników badania spośród osób wskazanych przez Zamawiającego.

4.   Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem:

-        analizy danych zastanych;

-        indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) – łącznie nie mniej niż 65 IDI,
w tym: 12 z pracownikami socjalnymi WCPR i OPS, 3 z przedstawicielami organizacji pozarządowych świadczących usługi w ramach wsparcia cudzoziemców, 20 z cudzoziemcami, którzy zakończyli IPI, 30
z cudzoziemcami będącymi w trakcie realizacji IPI;

Podana wyżej metodologia badania stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

Techniki badawcze zaproponowane przez Wykonawcę zostaną skonsultowane
z Zamawiającym.

5.    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a)    Prezentację wyników i rekomendacji wynikających z przeprowadzonego badania
w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej (w formacie Word);

b)    Narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym, w szczególności:

-         scenariusze wywiadów w wersji dla specjalistów świadczących usługi
w ramach wsparcia cudzoziemców, w tym pracowników socjalnych oraz
w wersji dla cudzoziemców po i w trakcie realizacji IPI;

Dokumenty o których mowa w pkt 5a) i 5b) zostaną dostarczone do Biura Pomocy
i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował
z należytą starannością co najmniej 3 usługi (badania, projekty, analizy, opracowania)
w zakresie usług  społecznych.
Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

Wykonawca oświadczy, że dysponuje zespołem wykwalifikowanych pracowników posiadających kompetencje językowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia*

* Cudzoziemcy komunikują się najczęściej w językach: angielskim i rosyjskim, pożądana jest również znajomość języka arabskiego i francuskiego.

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY

1.    Cena brutto oferty – 50%, maksymalnie 50 pkt.

2.    Doświadczenie oferenta* w zakresie usług (badań, projektów, analiz, opracowań) związanych z integracją cudzoziemców w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – 30%, maksymalnie 30 pkt, zgodnie z poniższą punktacją:

 

 

Liczba usług (badań, projektów, analiz, opracowań)
związanych z integracją cudzoziemców

 

Liczba punktów

Od 1 do 3

10 pkt

Od 4 do 8

20 pkt

9 i więcej badań

30 pkt

 

* Oferent jest zobowiązany do dostarczenia referencji potwierdzających należyte wykonanie przedmiotowej usługi

 

 

3.  Doświadczenie osoby/osób, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, w realizowaniu projektów/usług z obszaru odpowiadającego swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. w przeprowadzaniu badań jakościowych
– 20%, maksymalnie 20 pkt, zgodnie z poniższą punktacją:

 

 

 

Dysponowanie osobą/osobami mającymi doświadczenie
w  przeprowadzaniu  badań jakościowych

Liczba punktów

TAK

20 pkt

NIE

0 pkt

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 7 grudnia
2015 r.

 

VI  TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.   Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz następujące załączniki:

a)     Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w pkt. III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w pkt.  IV KRYTERIA OCENY  OFERTY,  jako elementy doświadczenia oferenta
(np. referencje).

b)    CV osób/osoby, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia zawierające wyraźnie wyróżnione wskazane w pkt.  IV KRYTERIA OCENY  OFERTY, elementy doświadczenia.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie kparnicka@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr  22 443 14 42 do dnia
2 listopada do  godz. 15.00.

 

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest
w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.