Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji i opracowania założeń do Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 30 kwietnia 2018 - 13:05, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji i opracowania założeń do Programu Przeciwdziałania Narkomanii


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący przeprowadzenia ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 oraz opracowaniu diagnozy i założeń do Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021.

I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 oraz opracowaniu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021.

Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 został przyjęty przez Radę m.st. Warszawy uchwałą Nr XXI/531/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
 
II. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Cele i zakres

Część I. 
Celem ewaluacji jest:
a) analiza i ocena stanu realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018,
b) opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji programu, w tym szczegółowa analiza i weryfikacja struktury celów i wskaźników realizacji zadań w Programie (poszczególnych celów strategicznych, zadań, wskazanych realizatorów poszczególnych zadań, wskaźników realizacji celów oraz sposobów mierzenia poziomu wskaźników), a także narzędzi monitoringu.

Zakres ewaluacji:
Wykonawca zobowiązany jest do  opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji badania ewaluacyjnego oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych w odniesieniu do następujących zagadnień:
1. Jak przebiegała realizacja Programu?
2. Jakie efekty przyniósł Program?
3. Czy efekty odpowiadają zakładanym celom?
4. Jaki jest stopień wdrożenia wypracowanych w ramach Programu narzędzi i modeli?
5. W jakim stopniu narzędzia przyczyniły się do realizacji założonych celów?
6. Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne?
7. Czy Program realizowany w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność Programu?
8. Jaki był wpływ czynników wewnętrznych (związanych z realizatorami Programu) i zewnętrznych (uwarunkowań prawnych, rozwiązań systemowych) na:
a) skuteczność Programu,
b) stopień realizacji celów Programu,
c) współpracę i zaangażowanie realizatorów Programu.
9. Jak współpracują ze sobą realizatorzy Programu i jaki wpływ ma współpraca na skuteczność Programu? Co należy zmienić w tej współpracy?
10.  Czy przyjęte wskaźniki realizacji celów Programu są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany w tym zakresie powinny być wprowadzone?
11. Jak przeprowadzano monitoring Programu, co w tym zakresie należy zmienić? Czy założone w Programie narzędzia monitoringu są właściwe? Czy podmioty zbierające dane potrzebne do monitorowania zbierają je na bieżąco i czy te dane są wykorzystywane w celu analizy stopnia realizacji poszczególnych celów i zadań Programu?

Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy realizatorów programu:
- Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
- wydziałów spraw społecznych i zdrowia w dzielnicach,
- organizacji pozarządowych.
Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać modyfikacji lub uzupełnienia pytań badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego.

Część II. 
Opracowanie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021, którego celem jest przedstawienie treści Programu w tym określenie struktury celów i wskaźników realizacji celów i zadań m.in. w oparciu o analizę wniosków z przeprowadzonej ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 oraz aktualizacja diagnozy na podstawie dostępnych badań oraz opracowanie narzędzi monitoringu,.
Program powinien nawiązywać do działań rozpoczętych w trakcie realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018.
Program powinien zawierać m.in.:
a. założenia programowe,
b. charakterystykę społeczno-demograficzną Warszawy zwłaszcza w kontekście sytuacji używania środków psychoaktywnych,
c. opis aktualnych zasobów (w tym m.in. programy, usługi, instytucje, standardy i modele) z obszaru przeciwdziałania narkomanii w m.st. Warszawie wraz z analizą mocnych i słabych stron,
d. aktualną diagnozę problemów i potrzeb z obszaru przeciwdziałania narkomanii,
e. strukturę celów i wskaźników realizacji celów i zadań (poszczególne cele strategiczne, zadania, realizatorzy poszczególnych zadań, wskaźniki realizacji celów oraz sposoby mierzenia poziomu wskaźników),
f. system monitorowania i ewaluacji Programu,
g. inne elementy/treści, które zostaną wypracowane w toku prac nad Programem (m.in. na podstawie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji, warsztatów i spotkań konsultacyjnych).

2. Sposób realizacji badania.
Część I.
W ramach ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 użyte będą następujące techniki badawcze:
Minimum metodologiczne:
 analiza danych zastanych, w tym dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego,
 wywiady pogłębione (IDI):
a) z przedstawicielami  Biura Pomocy i Projektów Społecznych, wydziałami wpraw społecznych i zdrowia w dzielnicach - łącznie minimum 10 IDI,
b) z przedstawicielami organizacji pozarządowych - łącznie minimum 6 IDI.
Dobór grupy badawczej do przeprowadzenia IDI zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego.
Wywiady IDI będą prowadzone według scenariusza przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wywiady IDI będą prowadzone przez moderatora doświadczonego w prowadzeniu badań jakościowych.

Proponowany zakres zagadnień do objęcia wywiadami ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologii dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zagadnień przez Wykonawcę. Ostateczna lista zagadnień badawczych zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Część II.
W ramach opracowania Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 użyte będą następujące techniki badawcze:
 analiza danych zastanych – materiałów dotyczących realizacji zadań z przeciwdziałania narkomanii, w tym dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego,
 przeprowadzenie minimum 1, czterogodzinnego warsztatu konsultacyjnego mającego na celu ustalenie założeń i treści Programu ze szczególnym uwzględnieniem struktury celów i wskaźników realizacji celów i zadań w Programie; z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedstawicielami wydziałów spraw społecznych i zdrowia urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Na warsztacie powinno być obecnych minimum 12 uczestników.
 przeprowadzenie minimum 3 spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych w celu przedyskutowania projektu przygotowanego Programu, który uwzględniał będzie m.in. wnioski z ewaluacji Programu na lata 2016-2018 i efekty warsztatów tj. wnioski i wypracowane podczas warsztatów założenia i treści  Programu na lata 2019-2021.

Warsztaty i konsultacje odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji uczestników spotkań spośród wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Listy uczestników grup warsztatowych będą przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca uwzględni w Programie wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej przez Wykonawcę ewaluacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018”

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

3. Efekty realizacji zamówienia
Część I
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego. 
Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego wraz zagadnieniami, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.
Raport ewaluacyjny musi zawierać następujące elementy:
a) opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakres badania),
b) kryteria oceny i odpowiedzi na  pytania badawcze,
c) opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji,
d) opis wyników badania ewaluacyjnego,
e) wnioski oraz rekomendacje.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) raport ewaluacyjny oraz metodologiczny w wersji papierowej (2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
b) prezentację wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w wersji elektronicznej w edytorze MS Power Point na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
c) narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym, w tym transkrypcje wywiadów IDI (sporządzone w sposób pozwalający zachować anonimowość osób badanych), kwestionariusze rekrutacyjne oraz scenariusze wywiadów wersji dla przedstawicieli Biura Pomocy i Projektów Społecznych, wydziałów spraw społecznych i zdrowia w dzielnicach oraz organizacji pozarządowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego, raportu ewaluacyjnego oraz do prezentacji  wyników i rekomendacji przekazanych przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazania ostatecznej wersji raportów i prezentacji.

Część II
Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu:
a) dokument „Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021” zawierający elementy wymienione w pkt. 1 Cele i zakres – Część II w wersji papierowej (2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
b) raporty z warsztatów konsultacyjnych zawierające w szczególności tematykę i przebieg spotkania, analizę wypracowanych założeń do programu, listę obecności uczestników warsztatów,
c) raporty ze spotkań konsultacyjnych z pracownikami Biura Pomocy i Projektów Społecznych zawierające w szczególności tematykę i przebieg spotkania, uwagi do konsultowanego Programu, listę uczestników spotkań.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do dokumentu „Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021”  przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazania ostatecznej wersji Programu.

4. Dodatkowe informacje dotyczące usługi
Wykonawca jest zobowiązany do:
a) przygotowania harmonogramu określającego etapy przeprowadzenia ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 oraz opracowania Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym harmonogramie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W harmonogramie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego,
b) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb na terenie Warszawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego),
c) niezwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego drogą mailową raportu z postępu w realizacji usługi oraz informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Za spełniających  warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia:
1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 3 ewaluacje programów społecznych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym, których wartość wynosiła powyżej 35.000,00 zł.
Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 1).
2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną w realizację przedmiotu zamówienia, która posiada doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w co najmniej 2 badaniach ewaluacyjnych programów społecznych, przy czym w badaniu tym zastosowano ilościowe i jakościowe techniki zbierania danych, wartość zamówień wynosiła powyżej 35.000,00 zł.
Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 2).
3. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną w realizację przedmiotu zamówienia, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, brała udział w przygotowaniu co najmniej jednego programu  społecznego, którego wartość wynosiła powyżej 35.000,00 zł.
Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 3).

Powyższe doświadczenie, może być łączone, tj. 1 osoba może łącznie posiadać doświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. i 3.

Realizacja wszystkich usług powinna być potwierdzona referencjami. Protokoły odbioru/wykonania usługi nie będą traktowane jako referencje.

IV. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
1. Cena brutto oferty - 30% (maksymalnie 30 pkt.). Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

                         cena łączna za wykonanie usługi najniższej oferty
 Liczba punktów = -------------------------------  x 30%
                                   cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

2. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i konsultacji w obszarze polityki społecznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie  – 25% (maksymalnie 25 pkt) opisane w Tabeli nr 4 Załącznika nr 1 – po 5 pkt za każdy przeprowadzony warsztat i konsultację.

3. Doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie przygotowywania programów z obszaru problematyki społecznej dot. przeciwdziałania patologiom społecznym – 25% (maksymalnie 25 pkt) opisane w Tabeli nr 5 Załącznika nr 1 – po 5 pkt za udział w każdym przygotowanym programie.

4. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w przygotowywaniu programów z obszaru problematyki społecznej dot. przeciwdziałania patologiom społecznym – 20% (maksymalnie 20 pkt) opisane w Tabeli nr 6 Załącznika nr 1 – 5 pkt za każdą osobę, która będzie zaangażowana w zrealizowanie usługi posiadającej doświadczenie w przygotowaniu programów z obszaru rozwiązywania problemów społecznych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w przygotowaniu co  najmniej 2 programów z obszaru problematyki społecznej dot. przeciwdziałania patologiom społecznym

Powyższe doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, może być łączone, tj. 1 osoba może łącznie posiadać doświadczenie, o którym mowa w pkt. 4. i 5.

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami. Protokoły odbioru/wykonania usługi nie będą traktowane jako referencje.

UWAGA: Doświadczenie Wykonawcy / Doświadczenie osób spełniające powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy kryteriach oceny oferty Doświadczenie Wykonawcy/ Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 31 lipca 2018 roku.

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki pozwalające ocenić doświadczenie oraz potencjał ludzki.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adobija@um.warszawa.pl  lub wniziolek@um.warszawa.pl  do dnia 7.05.2018 do godz. 16.00
3. Osoby fizyczne składające ofertę proszone są o przedstawienie wraz z ofertą podpisanego CV.

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
2. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
5. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury
w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
6. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_narko.pdf, file size: 3300.18 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_do_zapytania_narko.docx, file size: 19.14 KB)
  Pobierz