Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia indywidualnych konsultacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 15 lutego 2017 - 16:39, pszczesna

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców 14 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę w ramach  projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1. Konsultacje mają na celu zwiększyć integrację cyfrową mieszkańców domów pomocy społecznej (dalej DPS), w tym zwiększyć wiedzę i umiejętności cyfrowe z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz innych nowoczesnych technologii.
2.2. Konsultacje będą udzielane mieszkańcom 14 warszawskich domów pomocy społecznej: osobom starszym, osobom przewlekle somatycznie chorym, osobom przewlekle psychicznie chorym, dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną.
2.3. Konsultacje będą udzielane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym na terenie 14 warszawskich domów pomocy społecznej, tj.:
a) Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3,
b) Dom Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26,
c) Dom Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10,
d) Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48,
e) Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6,
f) Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty, ul. Parkowa 7a,
g) Dom Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13,
h) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25,
i) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b,
j) Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3,
k) Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, ul. Bachusa 7,
l) Dom Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257,
m) Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, ul. Przedwiośnie 1.
n) Dom Pomocy Społecznej Kombatant, ul. Sternicza 125.
2.4. Konsultacje będą odbywać się w formie indywidualnej nauki, przy uwzględnieniu typu DPS oraz potrzeb i oczekiwań danego mieszkańca.
2.5. Wymiar czasowy konsultacji:
2.5.1 łączna liczba godzin: 560 godzin zegarowych;
2.5.2 okres prowadzonych konsultacji: 5 tygodni w każdym DPS;
2.5.3 wymiar czasowy konsultacji dla 1 DPS: średnio 40 godzin zegarowych;
2.5.4 konsultacje w danym DPS będą odbywać się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 8.30-12.30 lub 13.30-17.30. Godziny mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb danego DPS, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
2.5.5 częstotliwość konsultacji w 1 DPS: 2 razy w tygodniu po 4 godziny zegarowe, w łącznym wymiarze 8 godzin zegarowych;
2.6. Tematyka konsultacji będzie obejmować zagadnienia dotyczące podstawowej obsługi komputera,
w tym:
a) budowa komputera, w tym jego bezpieczne użytkowanie;
b) obsługa systemu operacyjnego i oprogramowania, w tym pakietu biurowego;
c) korzystanie z Internetu;
d) obsługa innych nowoczesnych technologii takich jak: smartfon, tablet, aparat cyfrowy;
e) zakres konsultacji może być szerszy - w zależności od zapotrzebowania mieszkańca DPS.
2.7. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie sprzętu komputerowego, w celu przeprowadzenia konsultacji, spełniającego minimum następujące wymagania:
a) laptop z ekranem min. 17’’ lub komputer stacjonarny typu ALL In ONE z monitorem min. 21,5”;
b) system operacyjny i oprogramowanie: Windows wersja 7 lub nowsza, jako powszechnie wykorzystywane;
c) inne podstawowe oprogramowanie umożliwiające obsługę różnych funkcjonalności komputera i Internetu, w tym pakietu biurowego;
d) dostęp do Internetu;
2.8 W szczególnych przypadkach konsultacje mogę zostać przeprowadzone z wykorzystaniem sprzętu należącego do mieszkańca domu pomocy społecznej.
2.9 Każda konsultacja będzie zarejestrowana w wykazie, zawierającym m.in. datę konsultacji, miejsce konsultacji, imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko trenera, przedmiot konsultacji, podpisy, na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego.  
2.10 Szczegóły dotyczące harmonogramu prowadzonych konsultacji, warunków udziału mieszkańca zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą po podpisaniu umowy.
2.11 Każda osoba prowadząca konsultacje powinna posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz innych nowoczesnych technologii, a także doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu obsługi nowych technologii, których uczestnikami były osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością.

3.   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
3.1 w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwie usługi szkoleniowe z zakresu obsługi komputera i  Internetu, w ramach każdej przeszkolono min. 25 osób w wieku 60+ lub osób z niepełnosprawnością (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.
3.2 wykażą, że dysponują lub będą dysponować zespołem minimum 5 osób, które będą udzielać indywidualnych konsultacji mieszkańcom domów pomocy społecznej, z których każda posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z obsługi komputera i Internetu: w liczbie przeszkolonych minimum 30 osób w wieku 60+ lub z osób niepełnosprawnością. Doświadczenie zostanie potwierdzone należytymi dokumentami np. referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 2).

Uwaga! Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby prowadzącej konsultacje, wskazanej w wykazie osób na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1, tabela nr 2) na osobę o nie mniejszych kwalifikacjach i doświadczeniu, na potwierdzenie czego Wykonawca złoży stosowne dokumenty. 

4.  KRYTERIA OCENY OFERTY:
4.1 Cena: waga 60% (max. 60 pkt);
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Liczba punktów w kryterium ”cena” będzie obliczona wg poniższego wzoru:
 
            najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt
            cena brutto oferty badanej
4.2 Doświadczenie zespołu: waga 25% (max. 25 pkt).
Wykonawca otrzyma punkty za wykazane doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu realizującego zamówienie - 5 punktów za kolejne przeszkolone 10 osób w wieku 60+ lub osób
z niepełnosprawnością z zakresu obsługi komputera i Internetu. Jedna osoba z zespołu może otrzymać nie więcej niż 10 punktów za wykazane doświadczenie. Łącznie Wykonawca może otrzymać nie więcej niż 25 punktów (załącznik nr 1, tabela nr 3).
4.3 Aspekt społeczny: zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia osób/osoby z niepełnosprawnością, waga 15% (max 15 pkt).
4.3.1 Wykonawca otrzyma 15 pkt. w przypadku, gdy minimum jedna osoba wchodząca w skład zespołu osób, o którym mowa w pkt. 3.2, prowadzących indywidualne konsultacje będzie posiadała status osoby z niepełnosprawnością, spełniającą przesłanki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046), przy czym status niepełnosprawności jest określony posiadanym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, bądź aktualnym orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także innym aktualnym orzeczeniem równoważnym do orzeczeń wyżej wymienionych (załącznik nr 1).
4.3.2 Na potwierdzenie spełnienia kryterium „Aspekt społeczny - zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia osoby/osób z niepełnosprawnością”, Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę/osoby statusu osoby z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów o których mowa w ppkt. 4.3.1, w tym stosownego oświadczenia.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 21 kwietnia  2017 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz pozostałe wymagane załączniki.
6.2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mswiderski@um.warszawa.pl do dnia 22 lutego 2017 r. do godz. 10.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1 Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 28 000,00 zł brutto;
7.2 W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum;
7.3 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową;
7.4 Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
7.5 Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy;
7.6 Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty;
7.7 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie;
7.8 Nie dopuszcza się przedłużenia terminu realizacji zamówienia;
7.9 Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
7.10 Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w przypadku braku otrzymania w ramach postępowania co najmniej dwóch ważnych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_konsultacje_informatyczne_dla_mieszkancow_dps_age.pdf, file size: 2032.94 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz
  (plik: formularz_zapytania_ofertowego.docx, file size: 199.43 KB)
  Pobierz