Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych 2.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 7 stycznia 2013 - 15:15, kmirgos

W ramach projektu pn:"Warszawskie inspiracje do pracy" współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

przeprowadzenie następujących kursów i szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, adresowanych do grupy osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”:

1.      Kurs archiwisty (kancelaryjno-archiwalny) I i II stopnia – 2 os.

2.      Kurs CGAP – kurs przygotowujący do egzaminu CGAP – 1 os.

3.      Kurs kadry – płace - 2 os.

4.      Kurs sekretarki-recepcjonistki - 1 os.

5.      Profesjonalny office menager - 1 os.

6.      Zintegrowany kurs na samodzielnych księgowych z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, książka przychodów i rozchodów obsługą programu symfonia i MS EXCEL - 4 os.

7.      Handlowiec z prawem jazdy -2 os.

8.      Handlowiec z obsługą komputera - 1 os.

9.      Kurs opiekunki przedszkolnej – 4 os.

10.  Opiekun osób starszych – 2 os.

11.  Mediacje – szkolenie podstawowe i z mediacji rodzinnych – 1 os.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na  poszczególne kursy/szkolenia zawodowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik/cy dołączył/li do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

 

1. Kurs archiwisty (kancelaryjno-archiwalny) I i II stopnia  zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego – zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

2. Kurs CGAP – uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi w ustawie o finansach publicznych i przygotowanie do egzaminu CGAP – zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

3. Kurs kadry, płace  –– teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) - zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu  - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

4. Kurs sekretarki –recepcjonistki  – przygotowanie do profesjonalnego zarządzania nowoczesnym sekretariatem/recepcją- zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu– podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

5. Profesjonalny Office manager ––  obejmujący nabycie  umiejętności z zakresu prowadzenia biura, podstawowych zagadnień oraz zasad z zakresu rachunkowości i finansów oraz poznanie technik i zasad asertywności, a także elementów coachingu - zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

6. Zintegrowany kurs na samodzielnych księgowych z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, książka przychodów i rozchodów obsługą programu symfonia i MS EXCEL - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103)   zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

7. Handlowiec z prawem jazdyprzygotowanie teoretycznie i praktycznie do zawodu handlowca z prawem jazdy kat. B.- zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

8. Handlowiec z obsługą komputera - przygotowanie teoretycznie i praktycznie do zawodu handlowca, sprzedawcy, przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych - zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

9. Kurs opiekunki przedszkolnej - zdobycie kwalifikacji uprawniających do opieki nad dzieckiem w żłobku/przedszkolu/klubie przedszkolnym -. zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

10. Opiekun osób starszych - zdobycie kwalifikacji uprawniających do opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi - zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

11. Mediacje – szkolenie podstawowe i z mediacji rodzinnych - dające uprawnienia do prowadzenia mediacji karnych i w sprawach z nieletnimi sprawcami czynów karalnych oraz uprawnienie do wpisu na listę stałych mediatorów Polskiego Centrum Mediacji - zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
 2. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

 

Warunki udziału, które spełnić musi każdy składający ofertę:

 1. Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie -

Załącznik nr 1).

 1. Posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2).

 1. Dysponować kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2)
 2. Między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 2).
 3. Podać cenę dla każdego punktu zamówienia osobno (można złożyć ofertę na od 1 do 11 kursów/szkoleń) gwarantującą zrealizowanie zamówienia (oferta cenowa – załącznik nr 4).

Ocena Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 80%

 

 

 

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium) / badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

 1. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ø            Ocena kwalifikacji następuje na podstawie załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

Ø            Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów, potwierdzonych referencjami – 6 punktów.

Ø            Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów potwierdzonych referencjami – 4 punkty.

Ø            Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów potwierdzonych referencjami – 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z  Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem/Oferentami wybranym/i w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Ofertę zawierającą cenę brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4), program kursu/szkolenia  oraz informacje na temat wydawanego zaświadczenia po ukończeniu kursu/szkolenia prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu).

faksem na numer: 022 443 14 40

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: edmoch@um.warszawa.pl

 

Termin nadsyłania ofert: 10.01.2013 r. do godziny 12:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_igrupa_1.pdf, file size: 226.82 KB)
  Pobierz