Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych 4.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 7 stycznia 2013 - 15:18, kmirgos

W ramach projektu pn:"Warszawskie inspiracje do pracy" współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

wykonanie następujących szkoleń i kursów zawodowych zakończonych egzaminem sprawdzającym
i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, adresowanych do grupy osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”:

 

1.      Administrowanie siecią komputerową I i II stopnia – 1os.

2.      Projektowanie stron internetowych „Webmaster”+ DTP photoshop  3 os.

 

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na  poszczególne kursy/szkolenia zawodowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

 1. Kurs administrowania siecią komputerową I i II stopnia – przygotowanie do pracy na stanowisku administratora sieci komputerowych w zakresie co najmniej:

Ø             Elementy i urządzenia sieciowe

Ø             Topologie sieci komputerowych

Ø             Poznanie podstawowych i zaawansowanych usług sieciowych

Ø             Stosowanie metod zarządzania usługami i urządzeniami sieciowymi

Ø             Nauka rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych

Ø             Poznanie zagadnień routingu i bezpieczeństwa sieciowego.

Kursy/szkolenia powinny być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

 

 1. Projektowanie stron internetowych „Webmaster”+ DTP photoshop – nabycie  teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat konstruowania serwisów internetowych oraz profesjonalnego posługiwania się narzędziami webmastera. – zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

 

 

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
 2. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego),
 3. Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

 

Warunki udziału, które spełnić musi każdy składający ofertę:

 1. Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie -

Załącznik nr 1).

 1. Posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2).

 1. Dysponować kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2)
 2. Między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 2).
 3. Podać cenę dla każdego punktu zamówienia osobno (można złożyć ofertę na od 1 do 2 kursów/szkoleń) gwarantującą zrealizowanie zamówienia (oferta cenowa – załącznik nr 4).

Ocena Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 80%

 

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium) / badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

 1. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ø            Ocena kwalifikacji następuje na podstawie załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

Ø            Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów, potwierdzonych referencjami – 6 punktów.

Ø            Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów potwierdzonych referencjami – 4 punkty.

Ø            Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów potwierdzonych referencjami – 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z  Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem/Oferentami wybranym/i w drodze zapytania ofertowego.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21-dniowym terminem płatności.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach

 

 

POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Ofertę zawierającą cenę brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4), program kursu/szkolenia  oraz informacje na temat wydawanego zaświadczenia po ukończeniu kursu/szkolenia prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu).

faksem na numer: 022 443 14 40

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: edmoch@um.warszawa.pl

 

Termin nadsyłania ofert: 10.01.2013 r. do godziny 12:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_gr_2.pdf, file size: 184.32 KB)
  Pobierz