Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych 6.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 7 stycznia 2013 - 15:26, kmirgos

W ramach projektu pn:"Warszawskie inspiracje do pracy" współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

przeprowadzeniu kursu/szkolenia dla asystentek stomatologicznych  dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniu stosownych uprawnień/dyplomu/ certyfikatu, w zakresie obejmującym najnowsze  standardy pracy oraz procedury obowiązujące na stanowisku asystentki stomatologa.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik/cy dołączył/li do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

 

Kurs/szkolenie powinien obejmować zagadnienia z zakresu: 

Ø             przygotowywania materiałów i instrumentów pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych

Ø             przygotowywania pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne)

Ø             asysty lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych

Ø             pomagać lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.)

Ø             obsługi sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne)

Ø             przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi
i sprzętu stosowanego w gabinecie dentystycznym

Ø             prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych związanych
z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

Ø             komunikacji  się z pacjentem

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.       Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).

2.       Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

3.       Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

 

 

 

 

 

Warunki udziału, które spełnić musi każdy składający ofertę:

 1. Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie -

Załącznik nr 1).

 1. Posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2).

 1. Dysponować kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2)
 2. Między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – Załącznik nr 2).

Ocena Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 80%

 

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium) / badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

 1. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ø            Ocena kwalifikacji następuje na podstawie załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

Ø            Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów, potwierdzonych referencjami – 6 punktów.

Ø            Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów potwierdzonych referencjami – 4 punkty.

Ø            Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów potwierdzonych referencjami – 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z  Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem/Oferentami wybranym/i w drodze zapytania ofertowego.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21-dniowym terminem płatności.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Ofertę zawierającą cenę brutto za kurs/szkolenie, program kursu/szkolenia  oraz informacje na temat wydawanego zaświadczenia po ukończeniu kursu/szkolenia prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu).

 

 

 

faksem na numer: 022 443 14 40

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: edmoch@um.warszawa.pl

 

Termin nadsyłania ofert: 10.01.2013 r. do godziny 12:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_gr_5.pdf, file size: 159.04 KB)
  Pobierz