Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu kulinarnego – pomoc kuchenna (moduł 1) i kucharz (moduł 2)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 13 stycznia 2017 - 13:52, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie kursu kulinarnego – pomoc kuchenna (moduł 1) i kucharz (moduł 2) dla uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakończonego egzaminem zewnętrznym sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Usługa w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu Kursu kulinarnego – pomoc kuchenna (moduł 1) i kucharz (moduł 2) dla uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakończonego egzaminem zewnętrznym sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:
• W module 1 (min. 50 godzin dydaktycznych):
- organizacja miejsca pracy, zasady higieny i przepisy BHP, środki zapobiegawcze przeciwko obecności szkodników, utrzymywanie miejsca pracy w czystości,
- obsługa urządzeń i maszyn stosowanych podczas pracy kucharskiej (zmechanizowane urządzenia gastronomiczne jak krajalnice, roboty kuchenne z napędem elektrycznym),
- pomoc przy sporządzaniu potraw, przekąsek na zimno i na ciepło, odmierzaniu składników, przy użyciu wagi i innych narzędzi, nakładaniu dań, kontrolowaniu zapasów, obieraniu, myciu i rozdrabnianiu żywności,
- zasady podawania i serwowania potraw i napojów,
- praktyczne wykonywanie zawodu w minibarach lub kuchniach pod kuratelą instruktora.
• W module 2 (min. 70 godzin dydaktycznych):
- organizacji miejsca pracy, zasady higieny i przepisy BHP, środki zapobiegawcze przeciwko obecności szkodników, utrzymywanie miejsca pracy w czystości,
- obsługi urządzeń i maszyn stosowanych podczas pracy kucharskiej,
- sporządzania potraw, przekąsek na zimno i na ciepło, odmierzaniu składników, przy użyciu wagi i innych narzędzi, nakładaniu dań, kontrolowaniu zapasów,
- technik dekorowania i serwowania potraw,
- zasad podawania i serwowania,
- systemy magazynowe, fiskalne i sposoby rozliczenia magazynu,
- podstawowe zagadnienia z zarządzania,
- organizowanie imprez,
- praktyczne wykonywanie zawodu pod kuratelą instruktora.
• Program kursu/szkolenia (2 moduły) powinien obejmować minimum 120 godzin.
• Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu i potwierdzającego uzyskane kwalifikacje oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
2) Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i PO WER, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sale w których odbywają się zajęcia.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:
a. nieobecności uczestnika,
b. zmianach w harmonogramie zajęć,
4) W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania.
5) W ramach realizowanego kursu Wykonawca zapewni uczestnikowi na własność:
a. fartuch rozpinany z długim rękawem i dwoma bocznymi kieszeniami, czepek ochronny na włosy, spodnie dresowe (białe lub szare), białe tenisówki, 2 pary białych skarpetek
z bawełny 100%,
b. książkę kucharską z przepisami na przekąski, śniadania, dania główne (obiadowe), kolacje oraz desery (ilustrowana książka min 100 str.)
c. notatnik A4, 60 kartkowy,
d. zestaw piśmienniczy z długopisem oraz ołówkiem,
e. badania sanepidowskie oraz książeczka z potwierdzeniem wykonania badań.
6) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt materiałów szkoleniowych, koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.
7) W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego).
b. Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego).
8) Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.
9) W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestnika szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.
10) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia na terenie m.st. Warszawy.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.
12) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania konieczne: (Tabela nr 1)
• Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
• Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,
• Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (Tabela nr 2),
• Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym (oświadczenie - Załącznik nr 2),
• Program kursu/szkolenia (załącznik nr 3),
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),
Wymagania pożądane:
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
• Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie/kurs dla min. 5 osób w zakresie objętym zamówieniem, , nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania – np. referencje i/lub protokoły odbioru.
• Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) – 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
1) Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 19 stycznia 2017r. do godz. 12:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
5) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
7) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowanie
  (plik: 12_01_2017_zapytanie_ofertowe_kurs_kulinarny.pdf, file size: 1872 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 380.5 KB)
  Pobierz