Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 kwietnia 2013 - 11:08, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia "Opiekunka osób starszych"


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
przeprowadzeniu kursu/szkolenia: Opiekunka osób starszych dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie uprawniającym do sprawowania  opieki nad osobami starszymi.
Program szkolenia powinien obejmować zagadnienia z zakresu:
•    Anatomii i fizjologii wieku podeszłego,
•    Pielęgnacji i obserwacji chorych, pomiaru i analizy parametrów,
•    Chorób wieku podeszłego,
•    Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
•    Zasad żywienia osób starszych,
•    Profilaktyki odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
•    Aktywizacji osób starszych,
•    Psychologicznych aspektów pracy z osobą starszą,
•    Współpracy z rodziną i środowiskiem podopiecznego,
•    Pełnienia roli i zakresu zadań opiekuna osób starszych.
Po odbyciu kursu uczestniczka powinna odbyć praktyki zawodowe w domu pomocy społecznej lub w prywatnym domu opieki.
Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu i praktykach zawodowych uprawniającego do podjęcia pracy opiekunki osób starszych – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestniczka dołączyła do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.
Szkolenie musi odbywać się w dni robocze tygodnia, w godzinach ramowych 8.00-15.00.
W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestniczkę szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.    Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
2.    Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
3.    Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:
1.    Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1)    Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),
2)    Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),
3)    Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),
4)    Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),
5)    Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4),
6)    Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

Kryteria oceny Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.    Cena - 80%
Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium)/badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

2.    Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%
Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:
a)    załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.
b)    Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu (dla grup minimum 10-osobowych):
-    Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.
-    Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.
-    Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.
Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

Termin Realizacji Zamówienia
Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy
Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu),
faksem na numer: 022 443 14 42
lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: pszczesna@um.warszawa.pl
Termin nadsyłania ofert: 12.04.2013 r. do godziny 14:00.

UWAGA: niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 200.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki
  (plik: zal._do_zapytania_nr_1-5.doc, file size: 149.5 KB)
  Pobierz