Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 13 maja 2013 - 9:30, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

przeprowadzeniu kursu/szkolenia dla asystentek stomatologicznych i asystentek w chirurgii stomatologicznej dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/ certyfikatu, w zakresie obejmującym najnowsze standardy pracy oraz procedury obowiązujące na stanowisku asystentki stomatologa i asystentki w chirurgii stomatologicznej. Kurs/szkolenie powinno obejmować minimum 60 godzin

 

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. 

 

Kurs/szkolenie powinien obejmować co najmniej zagadnienia z zakresu: 

 • przygotowywania materiałów i instrumentów pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych
 • przygotowywania pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne)
 • anatomii i fizjologii narządu żucia
 • budowy i anatomii zębów
 • stomatologii klinicznej i odtwórczej (protetyka i implantologia)
 • asysty lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych
 • asysty lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów chirurgicznych (ekstrakcja, resekcja, hemisekcja, radisekcja itp.)
 • pomocy lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.)
 •  obsługi sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), obsługi  mikroskopu endodontycznego i kamery wewnątrzustnej; radiografii 
 • przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi i sprzętu stosowanego w gabinecie dentystycznym
 • prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • komunikacji  się z pacjentem

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestnika szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
 2. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
  i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

 

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

I. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

1. Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),

2. Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),

3. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),

4. Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

5. Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4),

6. Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).

II. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

Kryteria oceny Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena - 80%

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium)/badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

 

2. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:

a)      załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

b)      Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:

-        Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

 

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu),

faksem na numer: 022 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: pszczesna@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 16.05.2013 r. do godziny 15:00.

 

UWAGA: niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 213.82 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki
  (plik: zal._nr_1-5_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 149.5 KB)
  Pobierz