Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 24 lipca 2013 - 12:56, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
przeprowadzeniu kursu/szkolenia Renowacja mebli  dla dwóch uczestników projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu w zakresie obejmującym uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu co najmniej:
    technik zdobienia mebli za szczególnym uwzględnieniem intarsji,
    wyboru wzorów intarsji - doboru materiałów na podłoże i wzoru intarsji,
    technik konserwatorskich, restauracyjnych, renowacyjnych mebli,
    fornirowania, uzupełniania ubytków,
    technik uszlachetniania powierzchni drewnianych, barwienia, scalania kolorystycznego,
    terminologii fachowej i wyposażenia stanowiska pracy (narzędzia stosowane w procesie renowacji mebli).
Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia podczas kursu wszelkich akcesoriów, materiałów dydaktycznych oraz środków do renowacji mebli niezbędnych do przeprowadzenia kursu/szkolenia.
Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 60 godzin.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestniczki kierowane na szkolenie Zamawiający wykona je na własny koszt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.
Kurs/szkolenie powinien być przeprowadzony na terenie Warszawy i okolic.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.    Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
2.    Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
3.    Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale, w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1)    Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),
2)    Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -
Załącznik nr 2),
3)    Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),
4)    Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),
5)    Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4),
6)    Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

Kryteria oceny Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.    Cena - 80%
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. liczbę pkt w kryterium)/badana cena.
2.    Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%
Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:
a)    załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.
b)    liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:
    przeprowadzenie co najmniej 15 kursów– 6 punktów.
    przeprowadzenie co najmniej 10 kursów– 4 punkty.
    przeprowadzenie co najmniej 5 kursów– 2 punkty.
Łączna liczba punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium, tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

Termin Realizacji Zamówienia
Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za niedotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy
Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu pt. „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.
Oferty należy przesłać do dnia 29.07.2013 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu)
- pocztą elektroniczną na adres b.kozlowska@um.warszawa.pl  lub
- faxem na numer 22 443 14 42 albo
- złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc240713.pdf, file size: 193.03 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zał nr 1-5 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1-5.doc, file size: 123.5 KB)
  Pobierz