Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia procesu wartościowania stanowisk pracy w domach pomocy społecznej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 10 lipca 2015 - 9:08, msadurska

Przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy w 14 domach pomocy społecznej m.st. Warszawy, wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu wartościowania stanowisk pracy w domach pomocy społecznej.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy w 14 domach pomocy społecznej m.st. Warszawy, wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu wartościowania stanowisk pracy w domach pomocy społecznej.

 

 

 

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

a)       Etap I. Przygotowanie procesu i metody wartościowania stanowisk pracy w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy, obejmie:

·         zapoznanie się w porozumieniu z Zamawiającym z pełną, niezbędną do przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy, dokumentacją dotyczącą specyfiki funkcjonowania domów pomocy społecznej, zasadami finansowania oraz kwestiami związanymi ze sprawami kadrowymi pracowników (m.in. obecna polityka kadrowa, personalna i wynagrodzeń, wykaz funkcjonujących stanowisk),

·         zaprojektowanie metody wartościowania pracy (wybór metody wartościowania, określenie kryteriów i kluczy analitycznych, zbudowanie kwestionariusza wyceny stanowiska, wyznaczenie stanowisk kluczowych), uwzględniającą specyfikę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz obowiązujących przepisów prawa np. ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

·         przygotowanie raportu i prezentacja wyników etapu zawierająca m.in.: opis metody wartościowania ze wskazówkami praktycznego stosowania procesu, zdefiniowane kryteria wartościowania stanowisk i ich wagi oraz opis i harmonogram dalszego wdrażania procesu;

·         zatwierdzenie metody i procesu wdrażania przez Zamawiającego.  

 

b)       Etap II. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zleceniodawcy oraz pracowników domów pomocy społecznej, z zakresu wyceny trudności pracy i metodyki wartościowania (przygotowanie zespołu roboczego poprzez przedstawienie celów i metody wartościowania pracy):

·       określenie struktury i zadań zespołu roboczego do wartościowania stanowisk pracy w domach pomocy społecznej,

·       przeprowadzenie szkolenia dla 25-30 osób (min. 8 godzin),

·       szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Zamawiający udostępni salę dydaktyczną),

·       Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego odpowiedni zasób wiedzy z zakresu tematycznego szkolenia oraz przygotowanie pedagogiczne do przeprowadzenia szkolenia, a także zabezpieczenie prowadzonych zajęć w potrzebny sprzęt (laptop, rzutnik etc.), oraz materiały merytoryczne dla każdego uczestnika szkolenia,

·       powołanie spośród przeszkolonych osób zespołu roboczego ds. przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy,

·       zatwierdzenie przez Zamawiającego realizacji etapu II.

 

c)       Etap III. Dostosowanie do procesu wartościowania kompetencyjnych opisów stanowisk pracy utworzonych w domach pomocy społecznej:

·       inwentaryzacja istniejących w domach pomocy społecznej opisów stanowisk pracy,

·       wskazanie możliwości zoptymalizowania liczby istniejących opisów stanowisk pracy,

·       opracowanie wzoru opisu stanowiska pracy do wykorzystania przy wartościowaniu wraz z procedurą modyfikacji opisów tych stanowisk,

·       opracowanie, we współpracy z zespołem roboczym, opisów stanowisk pracy dla wszystkich stanowisk i przygotowanie ich do procesu wartościowania,

·        zapewnienie wsparcia i konsultacji dla zespołu roboczego w ramach etapu III (min 10 godzin),

·       przygotowanie raportu z przebiegu prac etapu III,

·        zatwierdzenie przez Zamawiającego realizacji etapu III.

 

d)       Etap IV. Przeprowadzenie wartościowania występujących ok. 74 stanowisk pracy w domach pomocy społecznej:

·         zapewnienie wsparcia realizacji procesu, poprzez aktywne uczestnictwo, organizację, moderację i prowadzenie spotkań oraz wsparcie prac zespołu roboczego,

·         ustalenie hierarchii stanowisk oraz nadanie wartości wszystkim stanowiskom pracy zgodnie z przyjętą metodą – analityczno-punktowa ocena pracy na każdym ze stanowisk w domach pomocy społecznej,

·         zdefiniowanie kategorii zaszeregowania stanowisk (liczby kategorii oraz rozpiętości punktowych, zaklasyfikowanie stanowisk do kategorii),

·         zapewnienie wsparcia i konsultacji dla zespołu roboczego w ramach etapu IV (min 20 godzin),

·         przygotowanie raportu zawierającego:

­    - wartościowanie wszystkich stanowisk pracy występujących w domach pomocy społecznej,

­    - wypracowaną hierarchię stanowisk pracy,

­    - grupy/kategorie zaszeregowania stanowisk pracy,

 • zatwierdzenie przez Zamawiającego realizacji etapu IV.

 

e)       Etap V. Opracowanie systemu wynagradzania, w tym taryfikatora płac zasadniczych i zmiennych dla stanowisk pracy występujących w domach pomocy społecznej:

·         przeprowadzenie analiz rynkowych poziomu wynagrodzeń na stanowiskach porównywalnych do stanowisk występujących w domach pomocy społecznej,

·         przygotowanie rekomendacji dotyczących zmiany polityki wynagrodzeń i jej powiązania z rezultatami wartościowania,

·         opracowanie taryfikatora płac zasadniczych i zmiennych (przyporządkowanie przedziałów płacowych do kategorii zaszeregowania, określenie stopnia przenikania się przedziałów),

 • przygotowanie raportu zawierającego symulację kosztów proponowanych zmian w stawkach płac,

·         zatwierdzenie przez Zamawiającego realizacji etapu V.

 

f)         Etap VI. Podsumowanie zrealizowanych prac:

·       przygotowanie prezentacji dla kadry kierowniczej Zamawiającego oraz domów pomocy społecznej, przedstawiającej wyniki prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia.

 

 

3.        WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

a)              Doświadczenie:      

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 20.000 zł brutto i odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z:

     wartościowaniem stanowisk pracy oraz przedłożeniu wyników wartościowania na wynagrodzenia,

     dostosowaniem metody wartościowania stanowisk pracy do potrzeb organizacji oraz zaimplementowanie powyższej metody w tej organizacji,

     przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego z zakresu wartościowania stanowisk pracy, którego przedmiot obejmował co najmniej 40 stanowisk pracy występujących w organizacji,

Na potwierdzenie spełnienia w/w wymagania, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wystawionych przez zleceniodawców potwierdzających należytą realizację usług.

b)              Potencjał osobowy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą, posiadającą:

     wykształcenie wyższe,

     doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych lub konsultanta w co najmniej 1 projekcie / zamówieniu którego przedmiotem było wartościowanie stanowisk pracy oraz przedłożenie wyników wartościowania na wynagrodzenia, obejmujących całą organizację (tzn. wszystkie stanowiska pracy występujące w organizacji), którego przedmiot obejmował co najmniej 40 stanowisk pracy w jednostce sektora finansów publicznych,

     doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu wartościowania stanowisk pracy.

 

 

4.          KRYTERIA OCENY  OFERTY

Oferta spełniająca warunki określone w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, będzie podlegała ocenie wg poniższych kryteriów:

a)              70% – cena za realizację przedmiotu zamówienia;

b)              20% – doświadczenie Wykonawcy (opisane w TABELI NR 1 Formularza ofertowego) w realizacji usługi wartościowania stanowisk (tj. wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie zamówienie o wartości minimum 20.000 zł brutto i odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z: wartościowaniem stanowisk pracy oraz przedłożeniu wyników wartościowania na wynagrodzenia; dostosowaniem metody wartościowania stanowisk pracy do potrzeb organizacji oraz zaimplementowanie powyższej metody w tej organizacji; przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu wartościowania stanowisk pracy, którego przedmiot obejmował co najmniej 40 stanowisk pracy występujących w organizacji). Wykonawca otrzyma punkty za wykazanie w/w usługi według skali punktowej:

     5 pkt: 1 usługa,

     10 pkt: 2-3 usługi,

     15 pkt: 4-5 usługi,

     20 pkt: 6 i więcej usług;

Uwaga! Usługa wskazana na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 3a „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będzie oceniana w części 4b „Kryteria oceny oferty”.

c)     10% – potencjał osobowy osób zaangażowanych do przeprowadzenia szkolenia (opisany w TABELI NR 2 Formularza ofertowego) – za kolejną osobę, która będzie zaangażowana w przeprowadzenie szkolenia, powyżej osoby skazanej na spełnienie „Warunków przystąpienia do zapytania ofertowego”.

Uwaga! Doświadczenie Wykonawcy oraz profil i doświadczenie trenera wykazane w kryterium oceny oferty, muszą spełniać warunki określone w pkt. 3b „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”.

 

5.        TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  4 miesiące od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 r.

 

6.        TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.        Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz powinna uwzględniać wszystkie koszty wyszczególnione w zapytaniu.

 

2. Ofertę należy:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

Marta Parzych  mparzych@um.warszawa.pl  do  dnia 20 lipca 2015 r. do  godz. 12:00

 

7.        INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.        W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.        Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.        Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.        Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.        Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f.         Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.

g.        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

h.        Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

i.          Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_z_zalacznikiem.pdf, file size: 2128.32 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 163 KB)
  Pobierz