Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń z klauzul społecznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 stycznia 2015 - 16:07, anarowska

W związku z realizacją przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy projektu partnerskiego pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.


 

Wydłużony został termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 02.02.2015 r. do godziny 15:00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatu z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla maksymalnie 330 pracowników Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy – uczestników projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
w subregionie warszawskim”.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1)    Szczegółowy zakres szkolenia:
a.    Podstawy prawne zamówień publicznych:
•    co to jest Prawo zamówień publicznych,
•    kto i kiedy stosuje ustawę Pzp,
•    podstawowe zasady Pzp;
b.   Podstawowe informacje nt. klauzul społecznych oraz podstawy prawne klauzul społecznych:
•    czym są klauzule społeczne;
•    rodzaje klauzul społecznych;
•    podstawy prawne,
•    charakterystyka grup, które mogą być uwzględniane w klauzulach społecznych;
c.   Ekonomia społeczna – definicja, podstawowe informacje;
d.   Klauzula zastrzeżona – art. 22 ust. 2 ustawy Pzp;
e.   Klauzula prozatrudnieniowa – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp;
f.    Klauzule społeczne w praktyce - co należy zrobić, aby zastosować klauzule społeczne w zamówieniu:
•    kroki, które należy podjąć w celu zastosowania klauzul,
•    przykładowe zapisy klauzul społecznych - w których dokumentach i w jakim punkcie dokumentu należy uwzględnić klauzule społeczne,
•    osobne zapisy dla klauzuli zastrzeżonej i prozatrudnieniowej, zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, umowie, zapytaniu ofertowym;
g.   Przykłady zastosowań klauzul w Polsce (w różnych miastach, przez różne podmioty, uwzględnienie w zamówieniu obu klauzul jednocześnie lub osobno, zamówienia na różne kategorie: usługi/ dostawy/ roboty budowlane);
h.   Jakie korzyści można odnieść ze stosowania klauzul społecznych (jak ocenić efekty stosowania klauzul);
i.    Problemy, które mogą się pojawiać przy stosowaniu klauzul społecznych oraz sposoby radzenia sobie z nimi;
j.    Planowane zmiany w zakresie klauzul społecznych;
k.   Pytania od uczestników szkoleń (w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w trakcie szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi e-mailowo na wskazany adres, do 10 dni od dnia szkolenia, na którym zadano pytanie).
2)    Po podpisaniu umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji program szkolenia w wersji elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mailowy.
3)   Program szkolenia będzie obejmować: 5 godzin zegarowych (w tym 2 przerwy: jedna 10-minutowa i jedna
20-minutowa).
4)   Zamawiający planuje utworzyć od 15 do 16 grup liczących maksymalnie po 22 osoby.
5)   Zamawiający przewiduje realizację szkolenia dla ok. 2 grup tygodniowo, które będzie się odbywać
od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym 8:00-16:00. Możliwe jest, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, przeprowadzenie szkoleń z większą częstotliwością (tj. więcej niż 2 szkolenia w tygodniu).
6)   Szkolenie odbędzie się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy. Sale, w których będzie się odbywać szkolenie oraz sprzęt taki jak laptop, rzutnik, ekran, flipchart oraz mazaki zostaną udostępnione przez Urząd m.st. Warszawy.
7)   Wykonawca zapewni na szkoleniu poczęstunek – woda mineralna gazowana, niegazowana (minimum 0,5 l na osobę)  oraz gorące napoje tj. kawa, herbata (minimum 2 filiżanki na osobę), a także suche ciastka (ok. 750 g na grupę), cukier i mleczko do kawy.
8)   Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne oraz przekaże Zamawiającemu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez uczestników.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują/ będą dysponować co najmniej jednym trenerem (który będzie realizować przedmiot zamówienia), który przeprowadził w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkolenia/ warsztaty/ seminaria z tematyki klauzul społecznych (na potwierdzenie wykonania usług należy dołączyć referencje). W przypadku wykazania więcej niż jednego trenera, każdy z wykazanych trenerów musi spełniać powyższy warunek.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY
1)    cena – 50%
2)    doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów  realizującego/ realizujących przedmiot zamówienia –  50%

Przez doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów rozumie się:
1)    liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) szkoleń/ warsztatów/ seminariów o tematyce klauzul społecznych. Wykazane szkolenia/ warsztaty/ seminaria nie mogą obejmować szkoleń, o których mowa w pkt. 3 Zapytania ofertowego (warunki przystąpienia do zapytania ofertowego). Na potwierdzenie wykonania usług należy dołączyć referencje. W przypadku wykazania 2 szkoleń, szkolenia muszą być zrealizowane dla 2 różnych zamawiających. W przypadku wykazania 3 lub więcej szkoleń, szkolenia muszą być zrealizowane dla minimum 3 różnych zamawiających. Za każde wykazane szkolenie zgodnie z powyższymi warunkami Wykonawca otrzyma 5 pkt. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 35 pkt. – 35%

2)    doświadczenie we współpracy z JST w charakterze doradcy w dziedzinie zamówień publicznych. Doradztwo musi być świadczone na podstawie umowy zawartej z JST. Wykonawca otrzyma 5 pkt. za każdą wykazaną jednostkę samorządu terytorialnego, dla której trener (wykazany w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego) świadczył/ świadczy doradztwo w ww. zakresie. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 15 pkt. Na potwierdzenie wykonania usług należy dołączyć referencje.– 15%

Sposób obliczania punktacji:
Pc – całkowita liczba uzyskanych punktów
Psz – suma punktów uzyskanych przez wszystkich wykazanych terenów w ramach pkt. 1) kryterium oceny ofert (szkolenia/ warsztaty/ seminaria)
Pd – suma punktów uzyskanych przez wszystkich wykazanych terenów w ramach pkt. 2) kryterium oceny ofert (doświadczenie we współpracy z JST w charakterze doradcy)
Lt – liczba wykazanych trenerów, którzy spełnili warunek udziału w postępowaniu

        Psz + Pd
Pc= ------------------
             Lt  

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 maja 2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1)    Oferta powinna zawierać:
•    Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
•    Potwierdzenie spełniania warunków przystąpienia do zapytania ofertowego – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
•    Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego,
•    Potwierdzenie spełniania kryteriów oceny oferty – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy),
•    Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług (szkoleń oraz doradztwa) wymienionych w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy),
2)    Ofertę należy:
•    złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa albo
•    wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie anarowska@um.warszawa.pl do dnia 30.01.2015 r. do godziny 15:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1)    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.
2)    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
3)    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4)    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
5)    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6)    Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.
7)    Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

8. ZAŁĄCZNIKI
1)    Formularz oferty.
2)    Potwierdzenie spełniania warunków przystąpienia do zapytania ofertowego.
3)    Potwierdzenie spełniania kryteriów oceny oferty – doświadczenie zawodowe.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 272.47 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki do zapytania ofertowego
  (plik: zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_22.01.doc, file size: 177 KB)
  Pobierz