Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia e-learningowego dla opiekunów osób niesamodzielnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 4 lipca 2018 - 13:42, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu minimum 80-godzinnego szkolenia w formie e-learningu dla 30 osobowej grupy opiekunów osób niesamodzielnych, będących pracownikami czterech Domów Pomocy Społecznej. Przeprowadzenie szkolenia jest niezbędne dla spełnienia „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.


 

1.            OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

         Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu minimum 80-godzinnego szkolenia w formie e-learningu dla 30 osobowej grupy opiekunów osób niesamodzielnych, będących pracownikami czterech Domów Pomocy Społecznej.

         Przeprowadzenie szkolenia jest niezbędne dla spełnienia „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014-2020”.

 

 

 

2.         WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

2.1   Celem usługi jest przeprowadzenie szkolenia dla 30 osób, trwającego minimum
80-godzin zegarowych w formie e-learningu z zakresu opieki nad osobami
niesamodzielnymi, zawierającego takie elementy jak:

                 2.1.1 Opieka higieniczno – pielęgnacyjna.

                 2.1.2 Żywienie osób niesamodzielnych. 

                 2.1.3 Prawa osób niesamodzielnych.

                 2.1.4 Organizowanie wolnego czasu osobie niesamodzielnej.

                 2.1.5 Zarządzanie czasem i planowanie własnego czasu.

                 2.1.6 Udzielanie pierwszej pomocy.

 

2.2   Przedmiot zamówienia polega na:

                 2.2.1 Opracowaniu programu szkolenia.

                 2.2.2 Udostępnieniu szkolenia, opracowanego na podstawie programu na platformie
e-learningowej realizatora szkolenia dla 30 osób, wskazanych przez Zamawiającego oraz koordynatora projektu w celu monitoringu szkolenia.

                 2.2.3 Przeprowadzeniu pre-testu przed rozpoczęciem szkolenia.

                 2.2.4 Przeprowadzeniu post-testu po zakończeniu szkolenia.

                 2.2.5 Przeprowadzenie egzaminu w formie stacjonarnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

                 2.2.6 Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

                 2.2.7 Wydaniu certyfikatów ukończenia szkolenia.

                 2.2.8 Przygotowaniu raportu ze szkolenia.

 

2.3   Minimum realizacji usługi wymagane przez Zamawiającego:

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowego programu szkolenia wraz
z poniższymi założeniami.

 

                 2.3.1 Celem szkolenia jest uzupełnienie wykształcenia, zdobycie wiedzy lub jej uzupełnienie, a przede wszystkich doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia.

                 2.3.2 Przy realizacji szkolenia pod uwagę będą brane takie kryteria jak:

a. trafność rozumiana jako dostosowanie formy szkolenia do potrzeb uczestników, przejawiająca się w czasie dostępu do platformy e-learningowej, pozwalającym na ukończenie szkolenia przez wszystkie osoby zrekrutowane do udziału w szkoleniu, w tym wzięcie pod uwagę osób czynnych zawodowo,

b.  efektywność rozumiana jako śledzenie postępów szkolenia i kontakt
z uczestnikami szkolenia na wypadek problemów zarówno logistycznych (problemy
z zalogowaniem się na platformę) jak i merytorycznych (trudności w realizacji szkolenia),

c. skuteczność rozumiana jako ocena wzrostu wiedzy i umiejętności wśród uczestników poprzez zastosowanie pre-testu i post-testu,

d. użyteczność rozumiana jako przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatu, potwierdzającego uprawnienia zawodowe zgodne z zakresem wykonywanej usługi opiekuńczej,

e. trwałość rozumiana jako umożliwienie innym osobom wzięcia udziału w tym samym szkoleniu w późniejszym terminie, tj. utrzymanie oferty szkoleniowej  do grudnia 2019 r.

 

2.3.3 Wiarygodność certyfikacji wyrażona w następujących formach:

a. wydanie dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w danym środowisku, sektorze, branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE,

b. zaopatrzenie certyfikatu w informacje o instytucji szkoleniowej wraz z numerem
z Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz numerem wpisu do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych.

 

 

2.4   W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zakłada się następujące etapy:

 

                 2.4.1 Opracowanie programu szkolenia na podstawie następujących kryteriów:

a.   zakresu tematycznego szkolenia wymienionego w punkcie 2.1,

b.  uwzględnienia zakresu świadczonych usług, niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna osoby niesamodzielnej – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,

c.   zgodność ze standardami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m.st. Warszawy (Załącznik do zarządzenia nr 1710/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 października 2017 r.) – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

 

                 2.4.2 Zaakceptowanie programu szkolenia przez Zamawiającego pod względem:

a.   merytorycznej wartości szkolenia,

b.  długości szkolenia,

c.   dostępności platformy e-learningowej,

d.  formy egzaminu/testu pozwalającego na ocenę wiarygodności przyswojonego materiału,

e.   sprawdzenia funkcjonalności platformy przez pracownika reprezentującego Zamawiającego celem zapoznania się z zawartością merytoryczną.

 

                 2.4.3 Przeprowadzenie szkolenia wg następujących etapów:

a.   założenie kont na platformie e-learningowej dla uczestników szkolenia,

b.  udostępnienie platformy uczestnikom szkolenia,

c.   monitorowanie aktywności uczestników co najmniej 2 razy w miesiącu,

d.  przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego posiadane umiejętności w formie stacjonarnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Zamawiający zapewni nieodpłatnie dostęp do Sali, Wykonawca zapewni materiały oraz osoby do przeprowadzenia szkolenia),

e.   wydanie certyfikatów, potwierdzających 80-godzinny charakter szkolenia i tematykę zgodną z zapytaniem ofertowym, którego wzór zostanie skonsultowany
z Zamawiającym.

 

                 2.4.4 Podsumowanie szkolenia będzie miało formę raportu z aktywności szkoleniowej uczestników, z uwzględnieniem trudności uczestników podczas szkolenia oraz wskazaniem mocnych i słabych stron szkolenia, opracowanych na podstawie ankiety ewaluacyjnej.

 

 

2.5       Dodatkowe zapisy:

 

                 2.5.1 Opisane powyżej etapy szkolenia stanowią minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

                 2.5.2 Usługa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.

                 2.5.3 Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych wraz z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych.

 

2.6       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie
z terminami określonymi w umowie:

 

                 2.6.1 Programu szkolenia.

                 2.6.2 Dostępu do platformy e-learningowej dla 30 uczestników szkolenia, wskazanych przez Zamawiającego w czasie pozwalającym na przejście szkolenia przez wszystkich uczestników.

                 2.6.3 Pre-testu i post-testu z pytaniami dotyczącymi wszystkich zagadnień poruszanych
w trakcie szkolenia.

                 2.6.4 Egzaminu w formie stacjonarnej potwierdzającego zdobytą wiedzę.

                 2.6.5 Ankiety ewaluacyjnej.

                 2.6.6 Raportu podsumowującego.

 

2.7 Sposób przekazania materiałów

 

Wszystkie materiały i wyniki opisane w punktach od 2.6.1 do 2.6.5 zostaną przekazane Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego, a dostęp do platformy w formie loginu i hasła, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, jednakże nie później niż 30 listopada 2018 r.

 

 

3.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności, należycie zrealizowali co najmniej
3 szkolenia w formie e-learningu z zakresu świadczenia usług opiekuńczych (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego),

- posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego).

 

 

 

 

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY 100% (100 pkt):

 

a)    60% (60 pkt) – „cena brutto”

 

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia według następującego wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa brutto

Pc = ---------------------------------------------------- x 100 x 50%

                    cena oferty badanej

 

 

b)    30% (30 pkt) - Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń e-learningowych dla firm i instytucji - innych niż wskazanych w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - dotyczących przeprowadzania szkoleń dla grup osób, potwierdzonych referencjami z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności,  przy czym protokół odbioru nie będzie uznawany za referencję.

Za doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla grup osób uznaje się tylko taką usługę, w ramach której spełnione zostały 3 warunki jednocześnie:

- liczba osób biorących udział w szkoleniu grupowym wynosiła co najmniej 5 osób w grupie,

- szkolenie przeprowadzano na rzecz firmy/instytucji, a nie osoby indywidualnej,

- szkolenie opierało się na platformie e-learningowej (Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego).

Ocena ofert w tym punkcie dokonywana będzie według następującego kryterium:

- 10 pkt: 1 szkolenie,

- 20 pkt: 2 szkolenia,

- 30 pkt: 3 szkolenia i więcej.

 

c)     20% (20 pkt) – Doświadczenie w postaci dysponowania kadrą merytoryczną w zakresie przygotowania szkolenia z tematu opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi, potwierdzone referencjami tej osoby/tych osób lub instytucji lub firm
z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to dotyczących okresu prowadzonej działalności,  przy czym protokół odbioru nie będzie uznawany za referencję, a referencje nie mogą powielać tych wymienionych w punkcie 4b) (Tabela nr 4 w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego).

 

Ocena ofert w tym punkcie dokonywana będzie według następującego kryterium:

- 5 pkt: 1 referencja,

- 10 pkt: 2 referencje,

- 20 pkt: 3 referencje i więcej.

 

 

5.            TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  od dnia podpisania Umowy
do 30 listopada 2018 r., gdzie:

 

5.1  Program szkolenia zostanie przedłożony Zamawiającemu nie później niż 1 sierpnia 2018 r.

5.2  Pre-test zostanie przeprowadzony nie później niż 10 września 2018 r.

5.3  Dostęp do platformy e-learningowej zostanie zapewniony Zamawiającemu do dnia
10 listopada 2018 r.

5.4  Post -test zostanie przeprowadzony nie później niż do dnia 15 listopada 2018 r.

5.5  Egzamin i ankieta ewaluacyjna zostanie przeprowadzona nie później niż do dnia
25 listopada 2018 r.

5.6  Raport podsumowujący zostanie zaprezentowany nie później  niż 30 listopada 2018 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.     Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz referencje.

2.     Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. p. Iwona Przybyła, iprzybyla@um.warszawa.pl, do dnia 9 lipca 2018 r.  do godz. 16.00.

 

 

7.         INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a)    Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

b)    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

c)     Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d)    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

e)    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi do 15 grudnia 2018 r. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu rachunek do dnia 1 grudnia 2018 r. zgodnie z Umową/ zamówieniem.

f)      Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

g)    Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 2018_07_04_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1958.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: 2018_07_04_zapytanie_ofertowe_formularz_oferty.docx, file size: 93.79 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Program szkolenia
  (plik: 2018_07_04_zapytanie_ofertowe_program_szkolenia.pdf.docx, file size: 90.69 KB)
  Pobierz