Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia "Wizaż i stylizacja"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 14 czerwca 2017 - 13:58, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na przeprowadzenie szkolenia "Wizaż i stylizacja" dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy:

KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Wizaż i stylizacja dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:

 

-         specyfika zawodu wizażysty – wprowadzenie,

-         klasyfikacja kosmetyków kolorowych oraz akcesoriów wizażysty,

-         podstawowe informacje dotyczące budowy i funkcji skóry,

-         omówienie kształtów twarzy,

-         typologia barw,

-         dobór palety barw do typu urody,

-         podstawowe zagadnienia dotyczące stylizacji,

-         projekt, przygotowanie i wykonanie stylizacji na zadany temat,

-         projektowanie i wykonanie makijaży.         

 • Program szkolenia powinien obejmować minimum 120 godzin.
 • Szkolenie powinno być zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez instytucję zewnętrzną.
 • Szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego
  i uznawalnego w środowisku, sektorze lub branży, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym
  i potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

2) Warunkiem zakończenia udziału uczestnika/uczestniczki w szkoleniu jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego mającego na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

3) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

4) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2017 r.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

6) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

7) Szkolenie będzie się odbywało w godzinach przed i popołudniowych i/lub w weekendy.

8) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

9) Wykonawca odpowiednio oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia logotypem EFS i POWER, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

10) Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a. nieobecności uczestnika/uczestniczki,

b.  zmianach w harmonogramie zajęć,

12) W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.

13) W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie w zapytaniu ofertowym.

14) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

15) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

16) Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

17) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia), które przechodzą na własność uczestnika/uczestniczki projektu.

18) Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

19) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do pracy wizażysty.

20) W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych, badań sanitarno-epidemiologicznych przez uczestnika/uczestniczkę szkolenia, koszty ww. badań ponosi Wykonawca.

21) W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego).

b. Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego).

c. Protokół egzaminacyjny.

d. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego kursu.

22) Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

23) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.

24) Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

25) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

26) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/uczestniczkę projektu przed rozpoczęciem  szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia.

27) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego,
w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.

28) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wymagania konieczne:

a. Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru),

b. Potwierdzenie, że dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (załącznik nr 2),

c. Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

d. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),

e. Program szkolenia (załącznik nr 3),

f. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),

Wymagania pożądane:

 

 •  doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie (dla nie więcej niż 5 osób) w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).

 • Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres maksymalnie 3 miesięcy nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r.

1) Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)  Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6.  TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)  Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2)  Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bbak@um.warszawa.pl do dnia 23 czerwca 2017 r.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktur  w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

5) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

7) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

8) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowanie
  (plik: 2017_06_14_zapytanie_ofertowe_wizaz_i_stylizacja.pdf, file size: 2247 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz