Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia testu użyteczności i funkcjonalności aplikacji mobilnej Virtualna Warszawa.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 sierpnia 2015 - 13:16, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie testu użyteczności i funkcjonalności aplikacji mobilnej Virtualna Warszawa - komponent wdrażany w okolicach Centrum Nauki Kopernik i na Bulwarach Wiślanych, w tym:

a)       opracowanie we współpracy z Zamawiającym scenariusza/y, na podstawie którego/ych zostanie przeprowadzony test;

b)       przeprowadzenie testu aplikacji w środowisku jej funkcjonowania przez profesjonalnych testerów według zatwierdzonego/ych scenariusza/y;

c)       przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu materiału podsumowującego test użyteczności, który zawierał będzie analizę krytycznych i obniżających wartość/funkcjonalność aplikacji błędów oraz listę rekomendacji, jak usprawnić działanie aplikacji i sprawić, aby była jak najbardziej przyjazna użytkownikom.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.       Aplikacja działa w sposób kontekstowy, przeprowadzenie testów wymaga obecności na obszarze wdrażania rozwiązania (okolice Centrum Nauki Kopernik i Bulwary Wiślane).

2.       Wykonawca testu użyteczności będzie ściśle współpracował z Wykonawcą aplikacji mobilnej.

3.       Wykonawca testu użyteczności uwzględni podczas realizacji przedmiotu zamówienia wersję

aplikacji mobilnej na system Android i iOS.

4.       Wykonawca testu użyteczności będzie dysponował sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym testowanie aplikacji:

- urządzenia mobilne z modułem Bluetooth Low Energy;

- oprogramowanie: systemem iOS w wersji 7.0 lub wyższej; Android w wersji 4.3 lub wyższej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci mający doświadczenie w testowaniu i audytowaniu aplikacji mobilnych. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferenci muszą przedstawić portfolio lub referencje wskazujące minimum 3 aplikacje mobilne poddane audytowi wraz z informacją, na rzecz jakiego podmiotu świadczona była usługa.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)       Cena brutto – 50 pkt

                            cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ------------------------------- * 50

      cena badanej oferty

2)       Struktura, elementy i forma prezentacji materiału podsumowującego test – 25 pkt

Oceniane będzie bogactwo warstwy treściowej i nietekstowe formy prezentacji materiału podsumowującego

3)       Ilość scenariuszy użycia aplikacji mobilnej poddanych audytowi – 5 pkt

(1-3 – 2 pkt; 4 i więcej – 5 pkt)

4)       Liczba testerów aplikacji mobilnej - 10 pkt;

(1-2 – 5 pkt; 3 i więcej – 10 pkt)

5)       Termin realizacji – 10 pkt;

(do 10 dni roboczych – 10 pkt; 11-15 dni roboczych – 5 pkt, powyżej 15 dni roboczych – 0 pkt)

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia 4 września 2015 roku.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.       Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie k.iwinska@um.warszawa.pl do dnia 12 sierpnia 2015 r., do godziny 13.00.

 

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f.        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_test_uzytecznosci_aplikacji.pdf, file size: 144.37 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: zalacznik_nr1_usability_vw.doc, file size: 44 KB)
  Pobierz