Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 25 stycznia 2013 - 8:41, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

przeprowadzenie następujących kursów i szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, adresowanych do grupy osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”:

 

 1.    Redakcji merytorycznej i dla redaktora prowadzącego – 1 os.
 2.    Profesjonalny office menager - 1 os.
 3.    Handlowiec z obsługą komputera - 1 os.
 4.    Controlling operacyjny i strategiczny – 1 os.

 

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na  poszczególne kursy/szkolenia zawodowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik/cy dołączył/li do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

1. Redakcji merytorycznej i dla redaktora prowadzącego – obejmujący nabycie wiedzy
i umiejętności w zakresie (m.in.):

-        podstaw edytorstwa

-        wybranych zagadnień z poprawności językowej

-        korekty

-        redagowania tekstów z różnych dziedzin

-        indeksy, przypisy, bibliografia

-        podstaw redakcji technicznej

-        grafiki, grafiki komputerowej i poligrafii

-        ochrony praw autorskich

-        reklamy książkowej

-        etyki zawodu redaktora

-        konstruowania planu wydawniczego

-        umów wydawniczych – rodzaje, zawartość, konsekwencje prawne

-        przygotowania publikacji do wprowadzenia do planu

Kurs/szkolenie powinien być zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w kursie/szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

 

 

 

2. Profesjonalny Office manager ––  obejmujący nabycie  umiejętności z zakresu prowadzenia biura, podstawowych zagadnień, zasad z zakresu rachunkowości i finansów oraz poznanie technik i zasad asertywności, a także elementów coachingu - zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

3. Handlowiec z obsługą komputera - przygotowanie teoretycznie i praktycznie do zawodu handlowca, sprzedawcy, przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych - zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów.

4. Controlling operacyjny i strategiczny – obejmujący nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad konstruowania sytemu controllingu, zasad funkcjonowania poszczególnych elementów systemu controllingu finansowego, tworzenia i stosowania narzędzi controllingu- zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika/ów. 

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
 2. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

 

Warunki udziału, które spełnić musi każdy składający ofertę:

 1. Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie -

Załącznik nr 1).

 1. Posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2).

 1. Dysponować kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2).
 2. Między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 2).
 3. Podać cenę dla każdego punktu zamówienia osobno (można złożyć ofertę na od 1 do 4 kursów/szkoleń) gwarantującą zrealizowanie zamówienia (oferta cenowa – załącznik nr 4).

Ocena Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 80%

 

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium) / badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

 1. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

 

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:

a)      załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

b)      Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:

 

-        Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów,– 6 punktów.

 

-        Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.

 

-        Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z  Wykonawcą/Wykonawcami po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem/Oferentami wybranym/i w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Ofertę zawierającą cenę brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4), program kursu/szkolenia (załącznik nr 5), wypełnione załączniki nr 1 i 2  oraz informacje na temat wydawanego zaświadczenia po ukończeniu kursu/szkolenia, prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu).

faksem na numer: 022 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: edmoch@um.warszawa.pl

 

Termin nadsyłania ofert: 28.01.2013 r. do godziny 16:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_grupa_6.pdf, file size: 210.77 KB)
  Pobierz