Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i przeprowadzenia procesu zmiany w jednostce organizacyjnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 12 stycznia 2016 - 9:30, kparnicka

Zapraszamy do przedstawienia swojej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie procesu zmiany w jednostce organizacyjnej (WCPR) polegającej na włączeniu do istniejącej struktury instytucjonalnej pieczy zastępczej. Termin składania ofert upływa w dniu 21 stycznia 2016 r. godz. 15.00.


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i przeprowadzenie procesu zmiany w jednostce organizacyjnej (WCPR) polegającej na włączeniu do istniejącej struktury instytucjonalnej pieczy zastępczej”.

2. Powyższe działania oraz opracowane narzędzie powinno być zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

 

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.    Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

2.    Do zakresu czynności w szczególności należeć będzie:

I ETAP:

a)    Przeprowadzenie analizy zastosowanych rozwiązań w obszarze organizowania pieczy zastępczej, relewantnych z punktu widzenia planowanej zmiany,  realizowanych w wybranych 5 dużych miastach (np. Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Łódź), ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego;

b)    Przeprowadzenie analizy prawnej zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) z uwzględnieniem możliwości dokonywania wspólnych zakupów z zastosowaniem wyłączeń;

c)    Przeprowadzenie analizy SWOT projektowanych zmian polegających na łączeniu instytucjonalnej pieczy zastępczej z WCPR, na tle innych rozwiązań prawnych;

d)    W okresie realizacji przedmiotu zamówienia organizowanie nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami:

- Biura Pomocy i Projektów Społecznych;

- Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie;

Po każdym spotkaniu konsultacyjnym Wykonawca przygotuje raport zawierający w szczególności informacje dotyczące przyjętych założeń.

Spotkania odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

e)    Przygotowanie harmonogramu określającego etapy realizacji przedmiotu zamówienia i ramy czasowe przewidziane na poszczególne działania, oraz przedłożenie harmonogramu do akceptacji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym harmonogramie);

f)     Przygotowanie projektu nowej struktury organizacyjnej jednostki obsługującej (WCPR);

g)    Przedstawienie projektu struktury org. wraz z analizą SWOT do akceptacji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt w przedstawionym projekcie).

II ETAP:

a)    Przygotowanie propozycji metod wprowadzania zmiany zawierającej w szczególności:

- doradztwo personalne, badanie kompetencji kadry, diagnozę potrzeb szkoleniowych 
w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zmiany (20  osób);

 - szkolenia/warsztaty przygotowujące kadrę do zmiany (Wykonawca odpowiada za organizację i przeprowadzenie szkoleń/warsztatów, Zamawiający zapewni miejsce przeprowadzenia szkoleń/warsztatów);

b)    Przedstawienie propozycji metod wprowadzania zmiany do akceptacji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt w przedstawionym projekcie);

c)    Realizacja procesu zmiany zgodnie z wypracowanymi założeniami.

 

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące doświadczenie:

1.   Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jeden projekt/usługę związaną z przeprowadzeniem procesu zmiany w zakładzie pracy – tabela nr 1, wiersz 1 w formularzu oferty.

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:

Oferta spełniająca warunki określone w pkt. III „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, będzie podlegała ocenie wg poniższych kryteriów:

1. Cena brutto – 50 %,  max. 50 pkt, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2. Doświadczenie oferenta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie realizacji projektu/usługi związanej z opracowaniem i przeprowadzeniem procesu zmiany w jednostce z sektora finansów publicznychtabela nr 1, wiersze 2-n w formularzu oferty - 30 %, max. 30 pkt, zgodnie z poniższą punktacją:

 

Liczba zrealizowanych projektów/usług związanych  z opracowaniem
i przeprowadzeniem procesu zmiany w jednostce z sektora finansów publicznych

 

Liczba punktów

Od 1 do 2 zrealizowanych projektów*

10 pkt

Od 3 do 4 zrealizowanych projektów*

20 pkt

5 i więcej zrealizowanych projektów*

30 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Doświadczenie osoby/osób, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia,
w realizowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert projektów/usług z obszaru odpowiadającego swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. w opracowywaniu i przeprowadzaniu procesu zmiany w zakładzie pracytabela nr 2 w formularzu oferty - 20 %, max. 20 pkt, zgodnie z poniższą punktacją:


 

 

Dysponowanie osobą/osobami mającymi doświadczenie
w  opracowywaniu  i przeprowadzaniu procesu zmiany w zakładzie pracy

 

Liczba punktów

TAK

20 pkt

NIE

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

*UWAGA: Projekt/usługa wymieniona w pkt. III „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego” nie będzie punktowana przy ocenie oferty.

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia:

I ETAP: 31 marca 2016 r.

II ETAP: 30 czerwca 2016 r.

W terminie 14 dni od podpisania umowy wykonawca przedstawi harmonogram określający ramy czasowe przewidziane na poszczególne działania, oraz przedłoży do akceptacji Zamawiającego.

 VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.   Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz następujące załączniki:

a)     Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w pkt. III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w pkt.  IV KRYTERIA OCENY  OFERTY,  jako elementy doświadczenia Wykonawcy.

b)    CV osób/osoby, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia zawierające wyraźnie wyróżnione wskazane w pkt. IV KRYTERIA OCENY  OFERTY, elementy doświadczenia.

 

2.   Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie kparnicka@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr  22 443 14 42 do dnia 21 stycznia 2016 r. do  godz. 15.00.

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji pozarządowych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_proces_zmiany.pdf, file size: 2184.42 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  FORMULARZ OFERTY
  (plik: formularz_oferty_proces_zmiany.doc, file size: 75.5 KB)
  Pobierz