Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. realizacji rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w m.st. Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 21 czerwca 2017 - 15:16, pzygadlo

Zapytanie ofertowe dot. realizacji rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w m.st. Warszawa


 

W związku z realizacją zadania dotyczącego rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w m.st. Warszawa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modyfikacji istniejących i opracowaniu nowych dokumentów, które będą podstawą rozdzielania pracy socjalnej od postępowań administracyjnych  w ośrodkach pomocy społecznej dzielnic m.st. Warszawy.

 

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie:

 

Wypracowanie ostatecznej wersji „Warszawskiego modelu rozdzielnia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej”, w tym:

 • opracowanie Warszawskiego modelu rozdzielnia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej” wskazującego obligatoryjne i fakultatywne elementy modelu ,  
 • opracowanie rezultatów i wskaźników pracy socjalnej jednolitych dla wszystkich ośrodków wspólnie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej (w tym podczas spotkań roboczych – minimum 3 spotkania o charakterze warsztatowym),
 • opracowanie /ujednolicenie narzędzi do dokumentowania pracy socjalnej, w tym wskazanie narzędzi fakultatywnych i obligatoryjnych,

 

na podstawie:

 

1.       pilotażowego modelu rozdzielnia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej” opracowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,                 

2.       wyników ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w okresie styczeń 2016 r. – wrzesień 2016 r.   w oparciu o „Pilotażowy model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych                 w sprawie świadczeń z pomocy społecznej” opracowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,

3.       wyników ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w dwóch ośrodkach pomocy społecznej objętych pilotażem;

4.       uwag do modelu zgłoszonych przez ośrodki pomocy społecznej (w tym podczas spotkań roboczych – minimum 2 spotkania o charakterze warsztatowym).

5.       innych dokumentów dot. rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

 

Zamawiający zapewni sale na spotkania robocze po uprzednim ustaleniu terminu przez Wykonawcę. Liczba uczestników spotkań – ok. 20 osób – przedstawicieli warszawskich ośrodków pomocy społecznej. Organizacja spotkań roboczych (zapraszanie uczestników, dokumentowanie ich udziału, itp.) leży po stronie Wykonawcy i prowadzona jest we współpracy z Zamawiającym

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (do Biura Pomocy i Projektów Społecznych,  ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa):

- wypracowany materiał - w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ Exel oraz PDF na płycie CD lub DVD

- prezentację multimedialną zawierającą: informację o sposobie pracy nad ostateczna wersją modelu oraz informacje o wypracowanym modelu, wskaźnikach i rezultatach z uwzględnieniem zmian w stosunku do pilotażowego modelu - w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ Exel oraz PDF na płycie CD lub DVD.

 

Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do zaprezentowania (na podstawie przekazanej wcześniej prezentacji multimedialnej) wypracowanego modelu podczas konferencji zorganizowanej na terenie m.st. Warszawy w terminie (przewidywany IV kwartał 2017 r.) i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w konferencji (dojazd, czas pracy/prezentacji) i nie są one uwzględnione w przedmiocie zamówienia.

 

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

 

1.       Wykażą, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzonej działalności  jest krótszy, w tym okresie,  doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług: projektów, badań, ewaluacji, warsztatów, szkoleń lub superwizji w obszarze zagadnień dotyczących pracy socjalnej, realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy.

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

a.       Cena  - 50 % (maksymalnie 50 pkt)

b.       Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług: projektów, badań, ewaluacji, warsztatów, szkoleń lub superwizji w obszarze zagadnień dotyczących pracy socjalnej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  –  30% (maksymalnie 30 pkt):

 

 

Liczba przeprowadzonych usług w obszarze problematyki społecznej 

Liczba punktów

od 5 do 7

10 punktów

od 8 do 10

20 punktów

11 i więcej usług 

30 punktów

 

 

 

c.        Doświadczenie jako autor/współautor  publikacji nt. pracy socjalnej – 20%  (maksymalnie 20 pkt):

Za każdą publikację nt. pracy socjalnej, której autorem/współautorem jest Wykonawca i/lub osoba/osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji usługi, oferent otrzyma 2 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 20 pkt.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  od dnia podpisania umowy do 30 października 2017 roku

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

      

    i.            Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty.

   ii.            Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

a.jasinska@um.warszawa.pl do dnia 29.06.2017

 

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

·         W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

·        Wszystkie koszty związane z realizacją zadań są po stronie Wykonawcy.

·         Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

·         Treść umowy z wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej  m.st. Warszawy.

·         Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

·         Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.

·         Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

·         Wykonawca jest zobowiązany do:

- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym,

- bezzwłocznego przedstawienia na żądanie zamawiającego drogą mailową raportu z postępu realizacji usługi,

- niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach,  zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych  zagadnieniach  istotnych do realizacji usługi,

- spotkania Wykonawcy z Zamawiającym będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_model_-_21.06.2017.pdf, file size: 1253.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy_-_model.doc, file size: 53 KB)
  Pobierz