Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi dostawy artykułów biurowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 marca 2014 - 14:52, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. usługi dostawy artykułów biurowych w ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Przedmiot zamówienia, realizowany jest w ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Usługę dostawy artykułów biurowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1.

 

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

Kryteria wyboru oferty: 100% - cena brutto oferty.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy przygotować
w wersji elektronicznej i przesłać na adres mswiderski@um.warszawa.pl do dnia 12.03. 2014 r. do godz. 15.00.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
 2. Ilość poszczególnych artykułów może ulec zmianie.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów biurowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, własnymi środkami i na własny koszt na adres Canaletta 2, 00-098 Warszawa.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia dostarczonych materiałów biurowych
  w miejscu ich dostawy, do wskazanych pomieszczeń, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej przez niego fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego w Biurze Pomocy
  i  Projektów Społecznych ul. Niecała 2 w Warszawie.
 6. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego
  w przedmiocie Zapytania Ofertowego, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
 7. Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: argos_zapytanie_ofertowe_dostawa_materialow_biurowych.pdf, file size: 138.54 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.pdf, file size: 425.92 KB)
  Pobierz