Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi eksperckiej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 11 sierpnia 2017 - 12:57, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na skorygowaniu i scaleniu poszczególnych części modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy (Model PDB) w celu uzyskania komplementarnej, zintegrowanej i kompleksowej całości z jednoczesnym opracowaniem dwóch elementów tego modelu, tj.:

1)       standardów międzysektorowej współpracy partnerskiej,

2)       rekomendacji dotyczących współpracy asystenta rodziny i organizacji pozarządowych.

Zamówienie dotyczy zadań realizowanych w projekcie „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Opracowania modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy, polegającego na:

1.1.  Skorygowaniu i scaleniu poszczególnych części modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy                        (7 elementów: projekty, poradniki, standardy, rekomendacje – w tym dwa elementy wypracowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotowej usługi oraz 5 innych wypracowanych przez lidera i partnerów projektu oraz zweryfikowanie ich zgodności z przyjętymi w m. st. Warszawie dokumentami strategicznymi z zakresu pomocy rodzinie z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi) ; 

1.2.  Przygotowania dwóch elementów modelu:

1.2.1.         Standardy międzysektorowej współpracy partnerskiej, określającej zasady współpracy podmiotów samorządowych i organizacji pozarządowych, dotyczącej działań na rzecz rodzin dotkniętych kryzysem i dysfunkcją, w których dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej lub jest zagrożone umieszczeniem w placówce (w tym procedury rekrutacyjne uczestników projektu) - w konsultacji z partnerami projektu „Praski kokon”,

1.2.2           Rekomendacje dotyczące współpracy asystenta rodziny i organizacji pozarządowych na rzecz rodziny z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi w ramach modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy;

1.3 Opracowaniu raportu z konsultacji dwóch wypracowanych elementów modelu o których mowa w pkt 1 ppkt 1.2. przeprowadzonych przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

1.3.1 Raport z przeprowadzonych konsultacji będzie zawierał:

a)    opis przebiegu dwóch spotkań konsultacyjnych dwóch elementów modelu z przedstawicielami potencjalnych odbiorców oraz użytkowników modelu (przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych) – łącznie od 20 do 40 osób,

b)    wnioski i uwagi zebrane podczas konsultacji,

c)     prezentację w Power Point przygotowaną na potrzeby konsultacji.  

 1. Ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania w celu wprowadzenia ewentualnych korekt,

2.1.  Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,

2.2.  Spotkania Wykonawcy z Zamawiającym będą odbywały się na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Uwzględnienia przy opracowaniu wskazanych elementów modelu oraz całego modelu:

3.1.  Dokumentów wypracowanych przez Zamawiającego:

1)       Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020,

2)       Program operacyjny "Rodzina" na lata 2010-2020 uchwalony przez Radę m.st. Warszawy 13 maja 2010 r.,

3)       Program Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018,

4)       Standard realizacji asysty rodzinnej w m.st. Warszawa ,

5)       Wnioski z Ewaluacji standardu realizacji asysty rodzinnej w m.st. Warszawa prowadzonej przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy,

6)       Model pracy asystenta rodziny w organizacji pozarządowej ,

7)       Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

8)       inne dostępne publikacje dot. asysty rodzinnej,

9)       Rekomendacje dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających w m.st. Warszawa,

10)   Wnioski z Ewaluacji ustanawiania i funkcjonowania przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy i funkcjonowania rodzin wspierających w m.st. Warszawie,

11)   Dane ze sprawozdań dotyczących rodzin wspierających i asysty rodzinnej w m.st. Warszawie,

12)   Program współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,                o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego              i o wolontariacie,

13)   Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020,

14)   Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku,

15)   Lokalne Systemy Wsparcia,

16)   Koncepcji modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy wypracowanej przez lidera i partnerów projektu Praski Kokon,

17)   Pogłębiona diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga PŁN, zwanej Nową Pragą.

3.2.  innych dokumentów zgromadzonych przez Wykonawcę dotyczących asysty rodzinnej, wspierania dziecka i rodziny, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 1. Bezzwłocznego przedstawienia na żądanie Zamawiającego drogą mailową raportu z postępu realizacji usługi.
 2. Niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych do realizacji usługi.
 3. Dostarczenia Zamawiającemu (do Biura Pomocy i Projektów Społecznych,  ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa) wypracowanego materiału, tj. modelu oraz raportu - w wersji papierowej (wydruk kolorowy – 3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ Exel oraz PDF, a prezentacji w programie Power Point - na płycie CD lub DVD.
 4. Przygotowania dokumentów kompletnych i spójnych w płaszczyznach:

a) organizacyjnej i merytorycznej – z uwzględnieniem istniejących zasobów w obszarze pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinom dotkniętym problemem dziedziczenia biedy

b) formalno-prawnej i legislacyjnej – w oparciu o istniejący stan prawny.

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy wykażą, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, doświadczenie w realizacji co najmniej 1 usługi: standard usług/ model usług/ koncepcja innowacyjnych rozwiązań w obszarze pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokoły odbioru).

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1.Cena  - 50 % (maksymalnie 50 pkt).

 

2.Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług: standard usług/ model usług/ koncepcja innowacyjnych rozwiązań/ projektów/ programów/ badań/ ewaluacji/ publikacji w obszarze zagadnień związanych                 z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie–  30% (maksymalnie 30 pkt). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokoły odbioru).

Za każdą usługę, którą wykonał oferent i/lub osoba/osoby wskazane przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia, oferent otrzyma 3 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 30 pkt. Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokoły odbioru).

 

3.Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług: standard usług/ model usług/ koncepcja innowacyjnych rozwiązań/ projektów/ programów/ badań/ ewaluacji/ publikacji w obszarze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – 20%  (maksymalnie 20 pkt):

Za każdą usługę, którą wykonał oferent i/lub osoba/osoby wskazane przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia, oferent otrzyma 2 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 20 pkt.

V.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:   od dnia podpisania umowy do 30 września 2017 roku, w tym:

 1. Przedstawienie Zamawiającemu wstępnych wersji opracowanych standardów międzysektorowej współpracy partnerskiej oraz rekomendacji dotyczących współpracy asystenta rodziny i organizacji pozarządowych do dnia 5 września 2017 r.
 2. Przeprowadzenie konsultacji standardów międzysektorowej współpracy partnerskiej oraz rekomendacji dotyczących współpracy asystenta rodziny i organizacji pozarządowych oraz uwzględnienie wyników konsultacji i uwag Zamawiającego do dnia 15 września 2017 r.
 3. Przedstawienie Zamawiającemu opracowanej komplementarnej, zintegrowanej i kompleksowej całości modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy z jednoczesnym opracowaniem dwóch elementów tego modelu do dnia 20 września 2017 r.
 4. Przekazanie  raportu z konsultacji do 25 września 2017 r.

 

VI.  TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

      

 1.              1.      Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty.

 

 1. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: praskikokon@um.warszawa.pl do dnia 17 sierpnia 2017 r. do godziny 14:00.

 

 VII.  INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
 2. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
 3. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
 4. Treść umowy z wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej  m.st. Warszawy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wszystkich materiałów dotyczących 
  i powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy logotypami Zamawiającego i Partnerów Projektu, znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z informacją, iż przedmiot Umowy jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.
 7. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
 8. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
 9. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_ekspert_-_model_standardy_i_rekomendacje.pdf, file size: 2539.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy_ekspert.doc, file size: 78 KB)
  Pobierz