Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi medycznej w zakresie badań sanitarno-epidemiologicznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 2 czerwca 2017 - 12:34, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację usługi medycznej w zakresie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wystawienia orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy przewidzianych dla uczestników projektu „ Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna w zakresie:

 • badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723),
 • wystawienie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy,

przewidzianych dla uczestników projektu „ Żłobek dla malucha –  szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Badania będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonywane przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, oraz spełniających wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań  lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

2) Liczba Uczestników projektu, którzy maja zostać objęci przedmiotową usługą medyczną wynosi 20 osób. Podane ilości badań są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób kierowanych na badania lekarskie w zależności od rzeczywistych potrzeb. Oferta rozpatrywana będzie pod kątem ceny jednostkowej brutto dla 1 uczestnika za badanie sanitarno-epidemiologiczne.

3) Wykonawca będzie przygotowywał i przekazywał Zamawiającemu wraz z fakturą imienny wykaz osób korzystających z usług medycznych w okresie, za który faktura została wystawiona z uwzględnieniem sumy należności za przeprowadzenie świadczeń w ramach umowy.

4) Zamawiający wymaga, by cena zawarta w formularzu ofertowym była stała przez cały okres trwania umowy.

5) Badania lekarskie sanitarno-epidemiologiczne będą przeprowadzone w związku z udziałem uczestników projektu w szkoleniu „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym”.

6) Wykonawca wykona badania na podstawie skierowania wystawianego przez Zamawiającego. Wzór skierowania sporządzony zostanie przez Zamawiającego. Treść skierowania Zamawiający uzgodni z Wykonawcą niezwłocznie po zawarciu umowy.

7) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania tylko niezbędnych badań, zgodnych z obowiązującymi przepisami w stosunku do ww. szkolenia, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań dodatkowych.

8) W przypadku gdy uczestnik posiada już ważne wyniki badań na nosicielstwo, Wykonawca zobowiązany jest do niepowtarzania ww. badania.  W ww. przypadku Wykonawca kieruje uczestnika do lekarza medycyny pracy w celu wydania orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności bądź przeciwwskazaniu do podjęcia szkolenia. W przypadku nieprzeprowadzenia badania na nosicielstwo, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część badania.

9) Wynikiem końcowym badania lekarskiego sanitarno-epidemiologiczne wykonanego po przeprowadzeniu badań na nosicielstwo jest wydanie orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do podjęcia szkolenia. Wykonawca zobowiązuje się do wydania ww. orzeczenia lekarskiego następnego dnia po zakończeniu badań.

10) Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia (świadczenia medyczne powinny być wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i inny – posiadający odpowiednie kwalifikacje  i uprawnienia określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych ZOZ (Dz.U Nr 30, poz.300 z późn. zm),

11) Miejscem wykonania badań oraz pobrania materiału do badań będzie teren m.st. Warszawy (z uwagi na zapewnienie ułatwionego dostępu do usług zdrowotnych oraz z uwagi na ewentualne koszty dojazdów, na jakie byłyby narażone kierowane na badania osoby).

12) Termin realizacji zamówienia: od podpisania Umowy do 31.08.2017 r.

13) Wykonawca przekaże  informację o dniach przyjęć przez lekarza oraz miejscu wykonania badań (Załącznik nr 1 do formularza ofertowego).

14)  Wykonawca zobowiązuje się udzielić usługi i świadczenia medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należyta starannością i ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami rozpoznawania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa badanego.

15) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

16) Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

17) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

18) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

19) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

20) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia (Tabela nr1),

2) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (Tabela nr 1),

3) Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

4) Oświadczenia o prawie do prowadzenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, (Tabela nr 1).

5) Oświadczenia o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa prawna: art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), (Tabela nr 1).

6) Zakończenie usługi medycznej w zakresie badań sanitarno-epidemiologicznych do dnia 31 sierpnia 2017 r. (oświadczenie – Załącznik nr 2).

7) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (oświadczenie – Załącznik nr 2).

4.  KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 • Cena jednostkowa brutto badania (badania lekarskiego sanitarno-epidemiologicznego wykonanego po przeprowadzonym badaniu na nosicielstwo wraz z wystawieniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy oraz wpis wyników badań do książeczki sanitarno-epidemiologicznej) – 60%
 • Doświadczenie realizacji badań z zakresu medycyny pracy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt.  za zrealizowane zadanie dot. świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy min. 10 osób, nie więcej jednak niż 40 pkt.). – Tabela nr 2.

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

1) Termin realizacji zamówienia od dnia Podpisania Umowy do 31.08.2017 r.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)  Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2)  Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ejozwiak@um.warszawa.pl do dnia 12 czerwca 2017 r. do godziny 12.00 .

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4)  Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

5) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowanie
  (plik: 2017_06_02_zapytanie_ofertowe_dot_badan.pdf, file size: 1008.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: 2017-06-02_zalacznik_nr_1_do_zapytanie_ofertowego_badania.doc, file size: 1284.5 KB)
  Pobierz