Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 18 kwietnia 2019 - 14:00, psliwowski

.


ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Usługa dotyczy przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową wyrażających chęć uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
2. Usługa obejmuje przewiezienie osób z niepełnosprawnością ruchową do lokalu wyborczego z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) odwiezienie z lokalu wyborczego do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy.
3. Kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika, korzystający nie ponosi odpłatności za kurs.
4. Przewóz osób z niepełnosprawnością odbywa się w systemie „od drzwi do drzwi” tzn. Wykonawca zapewnia korzystającemu z przewozu pomoc w wydostaniu się z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) i dotarciu do lokalu wyborczego oraz pomoc w wydostaniu się z lokalu wyborczego i w dostaniu się do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy.
5. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą; przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.
6. Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną na adres mailowy od dnia podpisania umowy do dnia 25 maja 2019 r. do godz. 16.00.
7. Załogę samochodów, służących do przewozu osób, o których mowa w ust. 1, stanowi kierowca oraz przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy asystent.
8. Dopuszcza się możliwość łączenia kursów dla Korzystających zabieranych z miejsc
blisko położonych.
9. Specjalistyczny pojazd powinien mieć możliwość jednoczesnego przewożenia co najmniej 2 (dwóch) osób z niepełnosprawnością na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych.
10. Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2 lekkimi składanymi wózkami inwalidzkimi przeznaczonymi dla osób korzystających z usługi, które nie posiadają własnych wózków inwalidzkich.
11. Wykonawca posiada własną dyspozytornię zapewniającą łączność z pojazdami realizującymi usługę oraz udostępnia nr telefonu i adres mailowy do przyjmowania zgłoszeń.
12. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.
13. Wykonawca będzie posiadał aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Za warunek przystąpienia do zapytania ofertowego uznaje się posiadanie przez Wykonawcę:
1) co najmniej 5 pojazdów nie starszych niż 6 lat licząc od daty produkcji pojazdu:
a) wyposażonych w rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu,
b) wyposażonych w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób
z niepełnosprawnością,
c) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których minimalna pojemność ładunkowa powinna wynosić 4,5 m3,
d) posiadających ważną homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub ważny wpis w dowodzie rejestracyjnym informujący, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
2) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.).

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
cena: 100 % - za 1 kurs, kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika
inne: 0%

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 26 maja 2019 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z załączonymi kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 zapytania,
2. Ofertę (podpisany skan oferty wraz z załącznikami) należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: psliwowski@um.warszawa.pl do dnia 26.04.2019 r. do godz. 12.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

8. UWAGI:
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1425.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_oferty.pdf, file size: 629.62 KB)
  Pobierz