Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. „Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 maja 2014 - 15:10, kmirgos

W ramach projektu pn.:„Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
przeprowadzeniu kursu/szkolenia Kwalifikacyjny kurs pracownika fizycznej ochrony osób i mienia dla 1 uczestniczki projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” - zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu: Pracownik ochrony fizycznej (kod zawodu  541307) oraz uprawniającym do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować co najmniej zagadnienia z zakresu:
- blok ogólnoprawny (prawo karne, psychologia, pomoc przedlekarska)
- zagadnienia ochrony osób i mienia (taktyka, systemy zabezpieczeń, ochrona wartości pieniężnych)
- szkolenie strzeleckie
- samoobrona i techniki interwencyjne

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 160 godzin. Uczestniczka posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w służbach mundurowych, a także umiejętność posługiwania się bronią palną oraz świadectwo ukończenia Szkoły Oficerskiej Służby Więziennej w Kaliszu zawodowych wraz z zaliczeniem szeregu zajęć obejmujących zagadnienia prawne, zajęcia strzeleckie itp.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestniczka dołączyła do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestniczki kierowanej na szkolenie przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestniczkę szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.
Pożądane jest, aby szkolenie odbywało się w dni robocze tygodnia, w godzinach ramowych 9.00-16.00.
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia na terenie m.st. Warszawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestniczek kierowanych na szkolenie lub odstąpienia od oferty.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.    Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
2.    Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

3.    W przypadku zajęć trwających jednorazowo dłużej niż 2 (słownie: dwie) godziny zegarowe, Wykonawca zapewni co najmniej 1 (słownie: jedną) 15-minutową przerwę, która zostanie wliczona w czas pracy oraz zapewni bezpłatny i nieograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych i serwis kawowy (serwis kawowy jest opcjonalny w przypadku dołączenia uczestniczki do istniejącej/tworzącej się grupy – jeśli został przewidziany).
4.    Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale, w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1)    Posiadane przez Oferenta doświadczenie w realizacji tego typu kursów/szkoleń w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem oferty i posiadane zaplecze techniczne niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 1),
2)    Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 2),
3)    Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 3),
4)    Program kursu/szkolenia (załącznik nr 4).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
Kryteria oceny Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.    Cena - 80%
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. liczbę pkt w kryterium)/badana cena.
2.    Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia, certyfikaty potwierdzające uprawnienia kadry, w tym trenerskie/pedagogiczne) - 20%
Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:
a)    załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.
b)    liczby przeprowadzonych w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem oferty szkoleń z danego zakresu:
    przeprowadzenie co najmniej 15 kursów– 6 punktów.
    przeprowadzenie co najmniej 10 kursów– 4 punkty.
    przeprowadzenie co najmniej 5 kursów– 2 punkty.
Łączna liczba punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium, tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.
Termin realizacji zamówienia
Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak kurs/szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi (jeśli wymagane) nie może zakończyć się później niż dnia 15 października 2014r..

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za niedotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.
Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.
Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Ofertę zgodną z załącznikami 1-5 do Zapytania ofertowego, prosimy przesłać:
pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl do dnia 12.05.2014 r. do godziny 15.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_dot_szkolenia_kwalifikowany_pracownik_ochrony.pdf, file size: 306.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1-5
  (plik: zalacznik_nr_1-5.doc, file size: 156.5 KB)
  Pobierz