Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi prawnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 30 czerwca 2017 - 17:25, pszczesna

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prawnej w zakresie wsparcia merytorycznego przy opracowaniu przez Zamawiającego modelu obligacji społecznych w ramach projektu „SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
1.2 Wsparcie merytoryczne będzie polegało na:
1.2.1 sporządzaniu pisemnych analiz/opinii/rekomendacji w wymiarze minimum 65 godzin zegarowych, w szczególności:
a) w zakresie zgodności lub niezgodności przygotowywanych przez Zamawiającego rozwiązań modelu obligacji społecznych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
b) w zakresie przygotowywania propozycji rozwiązań legislacyjnych zgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie opracowywanego modelu obligacji społecznych;
c) w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, które należałoby wprowadzić/zmienić w celu wdrożenia opracowywanego modelu obligacji społecznych.
1.2.2 udziale w spotkaniach zespołu ekspertów opracowującego model wdrażania obligacji społecznych:
a) liczba spotkań: 3;
b) miejsce spotkań: m.st. Warszawa;
c) czas trwania spotkań: 4-6 godzin zegarowych;
d) termin spotkań: lipiec-grudzień 2017 r.;
e) spotkania odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym 9.00-15.00;
f) Zamawiający będzie każdorazowo ustalał termin danego spotkania z uwzględnieniem możliwości udziału Wykonawcy. W przypadku braku możliwości udziału Wykonawcy w spotkaniu w pierwszych dwóch wskazanych przez Zamawiającego terminach, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego udziału w spotkaniu w trzecim wskazanym przez Zamawiającego terminie. 
1.2.3 udzielaniu Zamawiającemu bieżących porad prawnych w zakresie opracowywanego modelu obligacji społecznych, które będą prowadzone w drodze kontaktów osobistych, rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej. 
1.3 Wsparcie merytoryczne będzie dotyczyło uregulowań prawnych m.in. w zakresie następujących obszarów tematycznych:
a) pomoc społeczna, w szczególności w zakresie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2016.930 z późn. zm.);
b) finanse publiczne, w szczególności w zakresie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2016.1870 z późn zm.);
c) rynek kapitałowy i instrumenty finansowe;
d) zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, w szczególności w zakresie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.2046 z późn. zm.);
e) zamówienia publiczne, w szczególności w zakresie Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2016.1020 z późn. zm.);
f) organizacje pożytku publicznego;
g) rynek i prawo pracy;
h) samorząd terytorialny, w szczególności w zakresie Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia
8 marca 1990 r. (Dz.U.2016.446 z późn. zm.);
i) inne, mające wpływ na opracowywany model obligacji społecznych.
2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1 Wykonawca na każde zgłoszenie Zamawiającego przekazane pocztą elektroniczną lub pisemnie, zobowiązany będzie w zależności od potrzeby sporządzać pisemnie prawne analizy/opinie/rekomendacje/propozycje, dotyczące opracowywanego modelu obligacji społecznych;
2.2 Wykonawca zobowiązany będzie przekazać prawną analizę/opinię/rekomendację/propozycję w wersji pisemnej w formie elektronicznej lub drukowanej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego danego zagadnienia będącego przedmiotem konsultacji.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty/osoby fizyczne, które wykażą, że dysponują do realizacji przedmiotu zamówienia osobą spełniającą łącznie następujące wymagania:
a) wykształcenie: wyższe, magisterskie, prawnicze;
b) doświadczenie:
• minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe, potwierdzone zatrudnieniem lub ciągłą współpracą na stanowisku adwokata/radcy prawnego;
• sporządzenie minimum 2 pisemnych analiz/opinii prawnych w zakresie usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
c) dyspozycyjność w okresie realizacji przedmiotu zamówienia;
d) znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób
z niepełnosprawnością.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
4.1 Cena za 1 godzinę usługi wsparcia: 45 pkt.;

Liczba punktów w kryterium ”cena” będzie obliczona wg poniższego wzoru:
                           
                                  najniższa stawka za 1 godzinę konsultacji z przesłanych ofert
                Cena= -------------------------------------------------------------------------------------------  x 45 pkt.
                                     stawka za 1 godzinę konsultacji oferty badanej

4.2 Dodatkowe doświadczenie zawodowe osoby realizującej przedmiot zamówienia: 55 pkt.:
a) wykazane doświadczenie w jednym temacie z obszarów tematycznych, o których mowa w pkt. 1.3 lit a)-h): 10 pkt.;
b) wykazane doświadczenie w dwóch tematach z obszarów tematycznych, o których mowa w pkt. 1.3 lit a)-h): 25 pkt.;
c) wykazane doświadczenie w trzech tematach z obszarów tematycznych, o których mowa w pkt. 1.3 lit a)-h): 40 pkt.;
d) wykazane doświadczenie w czterech tematach z obszarów tematycznych, o których mowa w pkt. 1.3 lit a)-h): 55 pkt.
Na potwierdzenie doświadczenia osoby realizującej przedmiot zamówienia z wykazanych obszarów tematycznych, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne opinie/analizy prawne autorstwa tej osoby lub inne stosowne dokumenty (np. artykuł, publikacja, itp.). Zamawiający w przypadku wątpliwości dotyczących posiadania przez wskazaną osobę odpowiedniego doświadczenia (po analizie przekazanych przez Wykonawcę dokumentów), zastrzega sobie prawo do nieuznania deklarowanego doświadczenia osoby z danego obszaru tematycznego.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 21 grudnia 2017 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, CV osoby, która będzie realizowała przedmiot zamówienia, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i doświadczenie.
6.2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mswiderski@um.warszawa.pl do dnia 5 lipca 2017 r.
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1 Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 6 500,00 zł brutto. Oferta cenowa Wykonawcy powinna być skalkulowana w ten sposób, aby łączna wartość wyniosła 6 500,00 zł brutto, zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. W przypadku rozbieżności w kalkulacji oferta nie podlega poprawie/wyjaśnieniu i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych (z zastrzeżeniem możliwości poprawy/wyjaśnienia oczywistych pomyłek pisarskich).
7.2 Wynagrodzenie zostanie obliczone i wypłacone w dwóch częściach w wysokości odpowiadającej liczbie godzin świadczonych na rzecz realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1.2.1 i stanowić będzie iloczyn liczby faktycznie świadczonych godzin oraz godzinowej stawki brutto wskazanej
w ofercie Wykonawcy.
7.3 Pierwsza część wynagrodzenia zostanie obliczona i wypłacona po 3 miesiącach realizacji przedmiotu zamówienia, a druga część wynagrodzenia zostanie obliczona i wypłacona po realizacji całości przedmiotu zamówienia.
7.4 W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.
7.5 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.6 Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.7 Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
7.8 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.
7.9 Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie
z Wytycznymi do tych funduszy.
7.10 Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_sib_usluga_prawna_ii.pdf, file size: 1559.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 208.5 KB)
  Pobierz