Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania oceny potrzeb

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 9 stycznia 2014 - 9:11, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania „Ocena potrzeb rozwojowych pracowników placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy w oparciu o audyt kompetencyjny”


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania „Ocena potrzeb rozwojowych pracowników placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy w oparciu o audyt kompetencyjny”

 

Usługa polegająca na:

1) przeprowadzeniu oceny kompetencji zarządczych kadry zarządzającej placówek wsparcia dziennego z terenu m.st. Warszawy (105 osób) metodą testów kompetencyjnych, w tym:

a)      przygotowanie testów kompetencyjnych,

b)      przeprowadzenie badania na platformie internetowej udostępnianej przez Zamawiającego (opracowanie wyników badania),

c)      przygotowanie raportu zbiorczego (w wersji papierowej i elektronicznej) opisującego poziom kluczowych kompetencji kadry zarządzającej placówek;

 

2) przeprowadzeniu oceny kompetencji pracowników placówek wsparcia dziennego z terenu m.st. Warszawy (400 osób) metodą 180º, w tym:

a)       przygotowanie i dystrybucja arkusza oceny kompetencji,

b)       samoocena kompetencji oraz ocena przełożonego zakończona rozmową oceniającą,

c)       opracowanie zbiorczej analizy przeprowadzonych ocen,

d)       przygotowanie raportu zbiorczego (w wersji papierowej i elektronicznej) opisującego poziom kompetencji pracowników placówek, indywidualne arkusze ocen i plany rozwojowe;

 

3) przeprowadzeniu oceny kompetencji specjalistycznych (opiekuńczo-wychowawczych) kadry zarządzającej placówek wsparcia dziennego z terenu m.st. Warszawy (105 osób) metodą 360º (opierającą się na ocenach dokonywanych przez osoby z otoczenia zawodowego ocenianego: współpracowników, przełożonego, klientów), w tym:

a)       przygotowanie narzędzia oceny,

b)       przeprowadzenie badania na platformie internetowej udostępnianej przez Zamawiającego,

c)       opracowanie wyników badania,

d)       przygotowanie raportu zbiorczego (w wersji papierowej i elektronicznej) opisującego poziom kompetencji specjalistycznych (opiekuńczo-wychowawczych) kadry zarządzającej placówek wsparcia dziennego;

 

4) przygotowaniu profili kompetencyjnych dla stanowisk kierowniczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy, w oparciu o opisy kompetencji dla 3 - 5 rodzajów specjalistycznych stanowisk pracy w tych placówkach (105), w tym:

a)       przygotowanie opisów kompetencji specjalistycznych, związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą,

b)       przeprowadzenie warsztatu kompetencyjnego z udziałem 15 wybranych przez Wykonawcę przedstawicieli opisywanych stanowisk, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie m.st. Warszawy (czas trwania: 4 godziny),

c)       wybór/wskazanie kluczowych kompetencji stanowiskowych oraz specjalistycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla stanowisk specjalistycznych i kadry kierowniczej;

 

5) przeprowadzeniu szkolenia z zakresu oceny i rozwoju kompetencji pracowników (ocena kompetencji metodą 180º tj. zawierającą samoocenę i ocenę przełożonego zakończoną oceną finalną podczas rozmowy oceniającej) dla 105 osób z kadry zarządzającej placówek (szkolenie: 5 grup szkoleniowych, każda grupa - 1 dzień szkoleniowy, w dniu szkoleniowym 8 godzin dydaktycznych + 45 minut przerwy); w wyniku szkoleń powstanie raport poszkoleniowy (w wersji papierowej i elektronicznej); Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe wyposażone w rzutnik, zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy;

 

6) przeprowadzeniu 105 indywidualnych sesji informacji zwrotnych i planowania rozwoju dla kadry kierowniczej placówek wsparcia dziennego  (dla 105 osób), polegających na przeprowadzeniu 2-godzinnych indywidualnych spotkań każdego uczestnika badania z konsultantem, mających na celu omówienie wyników badania testem kompetencyjnym i metodą 360º oraz stworzenie indywidualnych planów rozwojowych; w wyniku sesji powstanie raport zbiorczy (w wersji papierowej i elektronicznej) na temat wyników oceny oraz potrzeb rozwojowych w zakresie kompetencji zarządczych i specjalistycznych oraz indywidualne plany rozwojowe.

 

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców może wykonywać inną część zamówienia.

Oferta powinna być podpisana, zawierać wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, wykaz doświadczenia ekspertów realizujących zadanie, proponowaną cenę netto wraz z VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych, do zapytania ofertowego należy dołączyć CV.

 

Oferty należy składać zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 r.

 

Kryterium oceny ofert:

- cena 80% (oferta najniższa cenowo otrzyma 80 pkt.)

- doświadczenie w zakresie realizacji podobnego zamówienia 20%  (maksymalnie 20 pkt, 5 pkt każde zrealizowane badanie)

 
 

Warunki udziału w postępowaniu:

1) oferent powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził/zrealizował 10 projektów/umów których przedmiotem była ocena/diagnoza kompetencji z wykorzystaniem testów kompetencyjnych – 0,5 pkt za każdy zrealizowany projekt – max 5pkt

2) oferent powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził/zrealizował 10 projektów  realizacji ocen w miejscu pracy metodami 180º i 360º – 0,5 pkt za każdy zrealizowany projekt – max 5pkt

3) oferent powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził/zrealizował  5 szkoleń z zakresu oceny i rozwoju kompetencji pracowników dla co najmniej 400 uczestników – 0,5 pkt za każde zrealizowane szkolenie – max 5pkt

4) oferent musi wykazać, że dysponuje kadrą spełniająca następujące warunki:

a) wykształcenie wyższe;

b) min. 5 letnie doświadczenie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i kompetencjami.

- max 5 pkt za wszystkie spełnione warunki

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: 

Oferty proszę składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań  projektowych.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zamawiający dostarczy wykonawcy listę pracowników specjalistycznych i kadry zarządzającej placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy biorących udział w badaniu, wraz z ich danymi kontaktowymi.

Liczba placówek wsparcia dziennego i liczba osób do przebadania może ulec korekcie.

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.
 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 24 stycznia 2014 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres emroczko@um.warszawa.pl lub złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 Warszawa

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zap_of.pdf, file size: 1242.27 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr1_formularz_oferty.doc, file size: 106 KB)
  Pobierz