Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania oceny rozwiązań nawierzchniowych systemów prowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 listopada 2018 - 11:50, psliwowski

.


1.                            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA[1]:  

1.1.     Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny rozwiązań nawierzchniowych systemów prowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących stosowanych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy - weryfikacji prawidłowości obecnie stosowanych rozwiązań nawierzchniowych systemów prowadzenia (pasów prowadzących, pasów ostrzegawczych, pól uwagi) w zakresie ich parametrów oraz sposobów układania realizowanych wg Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. 

 

Raport z oceny powinien zawierać odpowiedzi na poniżej sformułowane zapytania:

a)     Zasadność stosowania pasów prowadzących na chodnikach o szerokości powyżej 1,80m (str. 24 SD):

a1) czy zastosowana wartość graniczna szerokości chodnika dla stosowania (wg SD 1,80m) jest za niska, czy można ją podnieść bez pogorszenia komfortu poruszania się osób niewidomych i niedowidzących, jeśli tak to do jakiej szerokości?

a2) czy są czynniki, a jeśli tak to jakie których występowanie powinno wpływać na obniżenie granicznej (wyższej) szerokości chodnika dla stosowania pasa (np. zmiany kierunku przebiegu chodnika, ilość chodników przecinających, połączenie peronów przystanków z najbliższymi przejściami dla pieszych lub innymi istotnymi z punktu widzenia osób niewidomych i słabowidzących przyczynami)?

Proponowane miejsce/a testów: chodniki ul. Okopowej i ul. Elektoralnej

 

b)     Zasadność wyznaczania przejść dla pieszych przez drogi dla rowerów przy peronach przystanków w postaci: oznakowania poziomego P-10 oraz systemu prowadzenia (pasów ostrzegawczych, prowadzących, pól uwagi):

b1) czy wyznaczanie przejść ww. sposób ma (bądź nie ma) wpływu na bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się osób niewidomych i niedowidzących?

Proponowane miejsce/a testów: skrzyżowanie drogi dla rowerów z chodnikiem z ułożonymi pasami ostrzegawczymi oraz bez pasów ostrzegawczych (lokalizacja do wyboru przez Wykonawcę).

 

c)      Zasadność wykonywania pasa prowadzącego wskazującego kierunek przechodzenia po przejściu przez jezdnię, którego długość wynosi poniżej 2,00m (rys. 22 SPiWI):

c1) czy wyznaczanie pasa na chodnikach gdzie długość pasa prowadzącego wynosi poniżej 2,00 m a kierunek przechodzenia przez przejście jest prostopadły ma wpływ na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu odnajdywania przejścia i następnie przechodzenie przez jezdnię?

c2) czy w przypadku chodników gdzie długość pasa prowadzącego wynosi poniżej 2,00m a kierunek przechodzenia przez przejście nie jest prostopadły do krawężnika (przejście na łuku który jest wyznaczony krawężnikiem lub krawężnikiem wraz z nawierzchnią brukowaną) ułożenie pasa o krótszej długości wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania?

Proponowane miejsce/a testów: miejsce spełniające ww. warunki (wybór dowolny przez Wykonawcę).

 

d)     Zasadność przyjęcia wykonywania jednolitego układu nawierzchni systemu prowadzenia - pasów prowadzących na przejściach usytuowanych w bliskiej od siebie odległości (przedstawione na rysunkach: rys. 15 SPiWI - system połączony i rys. 20 SPiWI - system niepołączony):

d1) czy istnieje różnica w odnajdywaniu przejść i bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię pomiędzy systemem połączonym a niepołączonym?

Proponowane miejsce/a testów: skrzyżowania z ułożonymi pasami ww. systemów (lokalizacja do wyboru przez Wykonawcę).

 

e)     Zasadności stosowania systemu prowadzenia (pasów ostrzegawczych i prowadzących) na skrzyżowaniach chodników z drogami dla rowerów oraz na azylach-wysepkach:

e1) czy stosowanie oznakowania poziomego P-10 wraz z pasami ostrzegawczymi i prowadzącymi jest czytelne i użyteczne (czy jest bez znaczenia) dla osób z niepełnosprawnością wzrokową?

e2) czy pas prowadzący przed przejściem przez jezdnię drogi dla rowerów powinien pokazywać kierunek przejścia przez jezdnię dla rowerów czy przez jezdnie dla samochodów?

Proponowane miejsce/a testów: skrzyżowanie drogi dla pojazdów, rowerów z chodnikiem z ułożonymi pasami prowadzącymi oraz bez pasów prowadzących ostrzegawczych (lokalizacja do wyboru przez Wykonawcę).

 

f)       Prawidłowości przyjęcia parametrów elementów nawierzchni systemu prowadzenia:

f1) czy stosowana minimalna szerokość pasa prowadzącego (0,25m) zapewnia wystarczającą i zadowalającą jego zauważalność przy poruszaniu się po drodze prostej?

f2) czy szerokość pasa prowadzącego (0,25m) w określonych warunkach (np. załamania w planie lub inne) jest czytelne i wystarczające (nie wymaga korekty np. poszerzenia)?

f3) czy stosowane wymiary pola ostrzegawczego (min. 0,50x0,50m) są czytelne i wystarczające dla użytkowników (nie wymagają korekty np. zmniejszenia/zwiększenia wymiarów)?

f4) czy zalecane w Zarządzeniu nr 1682/2017 szerokości pasów ostrzegawczych na przejściach przez jezdnię wymagają korekty?

f5) czy stosowana kolorystyka pasów prowadzących i pól uwagi (barwa biała) oraz pozostałych nawierzchni chodnika (betonowe płyty i kostki - barwa szara lub kamienne i granitowe - barw jasna) zapewnia wystarczający kontrast?

Proponowane miejsce/a testów: ul. Okopowa pomiędzy ul. Anielewicza i ul. Spokojną (chodnik po stronie zachodniej)

 

g)     Użyteczności dla osób słabowidzących obecnie stosowanych oznakowań kolorystycznych na krawędziach peronów tramwajowych (kolory żółty - czarny), autobusowych (krawężniki betonowe - kolor szary, kamienne lub z betonu polimerowego - kolor biały):

g1) czy oznakowania są zauważalne i pomagają w rozpoznawaniu krawędzi peronów?

Proponowane miejsce/a testów (perony przystanków tramwajowych):

- ul.Puławska, przystanki Dworkowa 05 i 06, Morskie Oko 03 i 04, Park Dreszera 05 i 06 (posiada oznakowania kolorystyczne krawędzi nie poddane kilkuletniej eksploatacji),

- Pl. Bankowy 07 i 08 (posiada oznakowania kolorystyczne krawędzi poddane kilkuletniej eksploatacji).

g2) czy istnieje różnica w rozpoznawalności krawędzi peronów autobusowych przy stosowaniu krawężników kamiennych i z betonu polimerowego, czy może to wpływać na komfort i bezpieczeństwo użytkowania?

Proponowane miejsce/a testów (perony przystanków autobusowych):

- krawężnik typu Kassel: przystanek Mycielskiego 01 i 02,

- krawężnik kamienny: przystanek Mołdawska 02 lub Pruszkowska 01

 

h)     Czy układany system prowadzenia (pasy prowadzące, pasy i ostrzegawcze oraz pola uwagi) ze względu na wykorzystywany materiał jest czytelny

Proponowane miejsce/a testów: ul. Kinowa, ul. Namysłowska, ul. Powsińska, ul. Czerniakowska (jedna do wyboru)

 

Raport może zawierać inne, dodatkowe sprawdzenia rozwiązań systemu prowadzenia które wynikną w trakcie prac.

Skróty użyte w tekście:

SD - Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy jako załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017

SPiWI - Standardy wykonawcze i projektowe infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie jako załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017

PRP - Pas Ruchu Pieszego wg SPiWI

Zastrzeżenie: proponowane miejsce/a testów nie są miejscami obligatoryjnymi lecz tylko miejscami sugerowanymi przez Zamawiającego, miejsca inne wybrane przez Wykonawcę muszą spełniać cechy miejsc proponowanych lub być do nich maksymalne zbliżone.

 

1.2.     Raport z oceny powinien zawierać:

a)        Przedstawienie każdego z zapytań w formie osobnego zagadnienia wraz z opisem problemu, analizą obecnie dostępnych opracowań, publikacji oraz norm i przepisów;

b)     Opis wybranej metodyki (metodyk) przeprowadzonych badań testowych z użytkownikami z przyporządkowaniem do odpowiednich zapytań;

c)     Wykaz osób uczestniczących w testach wraz z opisem sposobu poruszania się;

d)     Wykaz miejsc w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy które poddano badaniom testowym z przyporządkowaniem do odpowiednich zapytań;

e)     Odpowiedzi na wyszczególnione zapytania z ewentualnymi komentarzami wyjaśniającymi, fotografiami i/lub rysunkami oraz wnioskami z zaznaczeniem miejsc które uznano za reprezentatywne dla badań testowych; odpowiedzi w formie wniosków powinny zawierać następujący podział:

ü  wnioski i rekomendacje ogólne,

ü  wnioski i rekomendacje szczegółowe (dla konkretnego miejsca);

f)       Prezentacja innych miejsc (poza miejscami proponowanymi w zapytaniu) w których zastosowano nawierzchniowe systemy prowadzenia lub inne ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami, które Wykonawca lub testerzy uznali za miejsca problemowe i które poddano sprawdzeniom, prezentacja powinna zawierać dokumentację zdjęciową i/lub rysunkową wraz z przedstawieniem wniosków i rekomendacji w następującym podziale:

ü  wnioski i rekomendacje ogólne,

ü  wnioski i rekomendacje szczegółowe (dla konkretnego miejsca);

g)     Podanie ewentualnych innych (poza wyszczególnionymi w zapytaniu) komentarzy, zastrzeżeń oraz wniosków wraz ze szczegółowymi komentarzami wyjaśniającymi, fotografiami, rysunkami, które wyniknęły z testów systemu prowadzenia.

 

1.3.     Uwagi dodatkowe:

a)         Po zakończeniu testów Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników - raport w siedzibie Zamawiającego w ustalonym wcześniej terminie;

b)     Wszelkie materiały związane z przedmiotem Opracowania zostaną przekazane Zamawiającemu, a w szczególności dokumentacja fotograficzna/pliki tekstowe oraz prezentacja wyników;

c)      Na potrzeby zamówienia Wykonawca powinien zapewnić następujący potencjał kadrowy:

ü  minimum 1 osoba z doświadczeniem w sporządzaniu audytów dostępności architektonicznej (minimum 3 udokumentowane projekty w latach 2015-18),

ü  minimum 6 osób testujących charakteryzujących się niepełnosprawnością wzrokową i poruszających się stale, samodzielnie i z białą laską, przy czym wymagane jest aby przynajmniej 3 osoby były osobami słabowidzącymi a 3 osoby niewidomymi,

ü  wykonawca wskaże na potrzeby Zamawiającego osobę kontaktową, która będzie pełniła funkcję koordynatora prac ze strony Wykonawcy.

 

2.        WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

Na przedmiot zamówienia składają się:

1.    Opracowanie części wstępnej-omówienie problematyki z rozdziałem na poszczególne zagadnienia.

2.    Dokonanie wyboru miejsc dla przeprowadzenia testów odpowiadających zapytaniom.

3.    Przeprowadzenie testów.

4.    Opracowanie raportu zawierającego odpowiedzi na zapytania oraz wnioski i rekomendacje.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1.    Posiadają wiedzę i doświadczenie Oferenta w zakresie przygotowywania i realizacji raportów - audytów/opinii dostępności architektonicznej (minimum 3 udokumentowane, przeprowadzone w latach 2015-18) wpisane w tabelę nr 1.

2.    Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, wchodzącymi w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienione w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

3.    Oświadczą, że zapewnią minimalną liczbę 6 osób testujących z niepełnosprawnością wzrokową i poruszaniem się przy pomocy białej laski przy czym przynajmniej 3 powinny być osobami słabowidzącymi oraz przynajmniej 3 osobami niewidomymi,

Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu potrzeb osób niewidomych i słabowidzących należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami i ich wagą:

Lp.

Kryterium oceny ofert

Waga

1

Cena całkowita zamówienia

70%

2

Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji audytów/ocen/opinii

10%

3

Za zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami wzroku powyżej minimalnej liczby 6 osób

10%

4

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w liczbie nie mniej niż 10%

10%

 

 

 

 

 

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

·                     70% - cena całkowita zamówienia

Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenę łączną zamówienia, która podlega ocenie

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 70 pkt

cena brutto oferty badanej

Rozliczenie: Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi po przyjęciu raportu potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

·                     10% - doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji audytów/ocen/opinii, uwzględniających osoby z niepełnosprawnościami w tym z niepełnosprawnością wzrokową

Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby audytów/ocen/opinii wykazanych w tabeli nr 1 znajdujących się w formularzu ofertowym, po 2 punkty za każdą pozycję, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 3 realizacje, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 10 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli.

 

·      10 % za zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami wzroku powyżej minimalnej liczby 6 osób, która jest warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego.

Zaangażowanie będzie punktowane na podstawie liczby osób z niepełnosprawnością wzroku ponad minimalną liczbę wymaganą (która jest warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego) po 1 punkcie za każdą osobę. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 10 pkt. – za 10 osób.

 

·      10% zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

10 punków zostanie przyznane Wykonawcom, u których nie mniej niż 10% zatrudnionych pracowników (osób testujących nie należy uwzględniać) stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: ≥10%=10 pkt, <10%=0 pkt.

Na potwierdzenie tego należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu nie mniej niż 10% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach).

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do 7.12.2018r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:[2]

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną jednocześnie na adres: kkaperczak@um.warszawa.pl oraz dkonczyk@um.warszawa.pl do dnia 15.11.2018 r. do godz. 12.00 (plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB).

 

7.  INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d.    Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

e.     Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f.     Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

g.    Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie).
Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

h.    Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i.      W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

 [1] W przypadku zamówień finansowanych ze środków EFS, EFRR, FS o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, należy dodatkowo wpisać nazwę i kod CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień

[2] Tryb składania ofert jest wybierany indywidualnie do zapytania ofertowego

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skonicac28418110812450-zapofert.pdf, file size: 3451.06 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz zapytania ofertowego
  (plik: 2._formularz_ofertowy-kk.doc, file size: 90 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  klauzula RODO
  (plik: 6._klauzula_rodo.pdf, file size: 1292.99 KB)
  Pobierz