Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

zapytanie ofertowe dot. wykonania opracowania „Standardy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla miasta stołecznego Warszawy”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 12 lutego 2020 - 14:52, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 
Wykonanie opracowania „Standardy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla miasta stołecznego Warszawy” (zbiór procedur i wytycznych dotyczących wprowadzenia zasad dostępności cyfrowej, a także wymagań technicznych mających na celu zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych w m.st. Warszawa zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Opracowanie „Standardy dostępności cyfrowej stron internetowych dla miasta stołecznego Warszawy i aplikacji mobilnych” zawierać będzie produkty opisane w poniższych punktach:
I. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna rozpocząć się przeprowadzeniem warsztatów w wymiarze 3 spotkań po 4 godziny dla grupy maksymalnie 7 osób, w celu dokładnego zrozumienia potrzeb i specyfiki Zamawiającego. 
II. Słownik pojęć z zakresu dostępności cyfrowej poszerzony o  interpretację  przepisów Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019r. i wytycznych WCAG 2.1., niezbędny do rozumienia dokumentu i poprawnego realizowania nałożonych Standardami obowiązków; Słownik ten powinien  być uspójniony z istniejącym słownikiem pojęć pochodzących z opracowania „Polityka transformacji cyfrowej”  http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Projekt-Polityki-cyfrowej-transformacji-Warszawy-publikacja-20191029.pdf
III. Przygotowanie wytycznych dotyczących zamawiania, rozwoju oraz odbioru nowych stron internetowych i aplikacji mobilnych, jak również przebudowywanych stron internetowych lub aplikacji mobilnych aktualnie funkcjonujących pod kątem zapewnienia dostępności cyfrowej na wymaganym ustawowo poziomie. W szczególności opracowanie obejmować powinno zestaw reguł, schematów postępowań niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowej oceny jak również wyraźnie wskazane kryteria akceptacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej pozwalające na uznanie zgodności strony z przepisami dotyczącymi dostępności cyfrowej podmiotów publicznych. Element opracowania będzie stosowany w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego jak również jako załącznik do umów utrzymaniowych/rozwojowych w związku z powyższym kluczowym dla tego zamówienia aspektem jest:
a. Przygotowanie propozycji klauzul umownych, zawierających obowiązek po stronie Wykonawcy dostosowania przedmiotu zamówienia do przepisów Ustawy i standardów WCAG 2.1. oraz klauzul umownych  określających narzędzia pozwalające na egzekwowanie  od Wykonawców obowiązku projektowania lub dostosowania stron pod kątem zgodności z ww. dokumentami . 
b. Przygotowanie wkładu do opisów przedmiotów zamówienia nowych stron internetowych lub aplikacji mobilnych przygotowanych zgodnie z przepisami Ustawy i standardami WCAG 2.1.;   
IV. Przygotowanie wytycznych dotyczących  zamawiania, realizacji i odbioru audytów i ocen zgodności nowych i już działających stron internetowych i aplikacji mobilnych. Wytyczne te powinny zawierać w szczególności wskazania, co do sposobu w jaki powinna być oceniona dostępność cyfrowa; 
V. Określenie wraz z dokładnym omówieniem możliwych przypadków zwolnienia z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej.  
VI. Standard przygotowywania i publikowania treści na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych m.st. Warszawy zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA zawierający min.: 
1. Schemat publikowania treści w serwisach miejskich uwzględniający wyłączenia (terminy) zapewniania dostępności poszczególnych formatów dokumentów; 
2. Wymagania dla twórców treści w zakresie kompozycji i zrozumiałości publikowanych treści, sposobu przygotowania i formatowania, w tym wskazania do postępowania ze zdjęciami, infografikami i wykresami; multimediami ( w tym filmy, materiały audio, transmisja on-line); dokumenty publikowane na stronach (wytyczne dla poszczególnych formatów plików  *doc, *pdf, *ppt; *xls oraz wytyczne generowania dostępnych plików z programów graficznych), przygotowaniem treści wykorzystywanych w kursach e-learningowych. 
VII. Przygotowanie wytycznych zawierających schemat postępowania w postaci diagramu procesów w notacji BPMN, przy:
a. zapewnieniu alternatywnego sposobu dostępu do elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej; 
b. złożeniu przez użytkownika strony internetowej lub aplikacji mobilnej żądania zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. 
c. złożeniu przez użytkownika strony internetowej lub aplikacji mobilnej skargi na w sprawie zapewnienia dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej. 
VIII. Określenie warunków technicznych i procedury rejestracji na serwerach miejskich nowej strony internetowych / aplikacji mobilnej ze względu na wypełnienie wymagań dotyczących dostępności. 
Nadrzędnym celem opracowania „Standardów dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla miasta stołecznego Warszawy ” jest określenie szczegółowych zasad i schematów postępowania  zapewniających dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych poprzez:
-  przygotowanie i wdrożenie zaprojektowanego  systemu zamawiania i odbioru nowych lub ulegających istotnej przebudowie stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
- przygotowanie i publikacji treści na stronach internetowych w sposób zapewniający dostępność. 
Istotnym celem Standardów jest zapewnienie, by każda strona internetowa lub aplikacja mobilna miasta stołecznego Warszawy była postrzegalna, funkcjonalna, zrozumiała i kompatybilna. 
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
A. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 lub WCAG 2.1, w tym zapewniania ich dostępności dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz byli autorami (współautorami) publikacji (opracowań, artykułów, badań) dotyczących zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i / lub aplikacji mobilnych. Znają zagadnienia określone ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był autorem (współautorem) minimum pięciu:
publikacji (opracowań, artykułów, badań) – opublikowanych w czasopismach branżowych, bądź
ekspertyz lub projektów uwzględniających aspekt zapewniania dostępności – wykonanych na potrzeby innych podmiotów wraz z referencjami dotyczących zasad i wymagań technicznych mających na celu zapewnienie zgodności stron internetowych i publikowanych na nich treści z wymaganiami określonymi w WCAG 2.0  i / lub 2.1.
Wykaz i opis min. 5 zdań o publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz i projektów, potwierdzających doświadczenie Oferenta, należy przedstawić w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o udostępnienie do wglądu wskazanych w ofercie publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz i projektów, potwierdzających doświadczenie Oferenta. W sytuacji, gdy materiał opublikowany jest w ogólnie dostępnych zasobach internetowych prosimy w tabeli nr 1 podać drogę dostępu do materiału. 
Powyższe wymagania tj. wiedzę i doświadczenie w zakresie zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych zgodnie z WCAG 2.0 i / lub 2.1 można wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji) lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.
B. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie dotyczące zasad i wymagań technicznych mających na celu zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wymaga się realizacji zadania przez zespół min. 3 osób. Należy wykazać min. 3 letnie doświadczenie w obszarze dostępności cyfrowej każdej z osób. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.
Powyższe warunki należy wykazać jako doświadczenie Oferenta lub jako doświadczenie osoby wchodzącej w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osoby / osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.  
C. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu konsultacji eksperckich z zakresu dostępności cyfrowej  i oceny dostępności stron internetowych podczas realizacji projektów cyfrowych. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert:
przeprowadził 20 konsultacji eksperckich z zakresu dostępności cyfrowej stron internetowych lub podczas tworzenia nowych portali internetowych, w tym min. 5 dla podmiotów publicznych. Doświadczenie w tym zakresie, należy wykazać w tabeli nr 3, znajdującej się w formularzu ofertowym 
oraz 
przeprowadził 10 ocen dostępności cyfrowej stron internetowych / zgodności z WCAG 2.0 lub 2.1/ podczas tworzenia i odbiorów nowych stron internetowych wraz z opracowaniem rekomendacji niezbędnych zmian. Doświadczenie w tym zakresie, należy wykazać w tabeli nr 4, znajdującej się w formularzu ofertowym. 
Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania. 
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 
- 40% cena 
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 
 
najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
20 %: doświadczenie w opracowaniu publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz lub projektów w zakresie dostępności cyfrowej. Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby i zakresu tematycznego zawartego w publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz lub projektów, wykazanych w tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym, po 4 punkty za każdą, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 5 publikacji, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 20 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli. Wykazane w tabeli publikacje, ekspertyzy lub projekty nie mogą się powielać.
10% potencjał wykonawcy do realizacji zadania - potencjał będzie punktowany na podstawie wykazanego w tabeli nr 2 posiadanego doświadczenia w zakresie dostępności cyfrowej, po 2 punkty za każdą dodatkową osobę dla której zostanie wykazane posiadanie doświadczenia w zakresie wdrażania dostępności cyfrowej, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 3 osoby, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego nie zostaną przyznane żadne punkty. . Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 10 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli. 
30 %: doświadczenie w prowadzeniu konsultacji eksperckich z zakresu dostępności cyfrowej 
podczas realizacji nowych stron internetowych, w tym dla podmiotów publicznych oraz w przeprowadzaniu ocen z zakresu dostępności cyfrowej stron internetowych.  Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby:
zrealizowanych konsultacji eksperckich, wykazanych w tabeli nr 3 znajdującej się w formularzu ofertowym, po 3 punktów za każdą pozycję, z zastrzeżeniem, że za konsultacje ekspercie wymienione już w tabeli nr 3, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 15 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli; 
oraz 
wykazanych ocen dostępności wraz z opracowaniem rekomendacji z zakresu dostępności cyfrowej stron internetowych, w tym dla podmiotów publicznych.  Doświadczenie należy wykazać w tabeli nr 4 znajdującej się w formularzu ofertowym, po 3 punkty za każdą pozycję, z zastrzeżeniem, że za oceny które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 15 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli.
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  4 miesiące od dnia podpisania umowy, w tym terminie uwzględnia się okres na weryfikację dokumentu przez Zamawiającego 
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2,
 00-412 Warszawa, albo 
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:
Donata Kończyk, dkonczyk@um.warszawa.pl i Katarzyna Duniec kduniec@um.warszawa.pl .
Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem, do dnia  20  lutego  2020 do godz. 12.00
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji 
o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 
g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy 
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
i. Dopuszcza się udzielenie zamówienia uzupełniającego. 
j. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 
8. UWAGI: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ZATWIERDZAM
Tomasz Pactwa
Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe_skan
  (plik: zapytanie_skan.pdf, file size: 3840 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie Ofertowe Standardy dostępności plik otwarty
  (plik: zapytanie_ofertowe_standardy_dostepnosci_plik_otwarty.doc, file size: 115 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy_standardy_dostepnosci_cyfrowej.doc, file size: 99.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx, file size: 56.95 KB)
  Pobierz