Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów + WYJAŚNIENIE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 9 marca 2015 - 15:47, kmirgos

W ramach projektu pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”.


Informacja wyjaśniająca do zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 09.03.2015 r., dotyczącego zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych dla uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w ramach projektu pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poz. 95. Szachy, gra planszowa typu Abino

---------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja dodatkowa do zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 09.03.2015 r., dotyczącego zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych dla uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w ramach projektu pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poz. 47 - Księga przysłów i powiedzeń". Leksykon szkolny – Wydawnictwo SBM

---------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych dla uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w ramach projektu pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie 

ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy):

a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesie 

go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.

b) Liczba poszczególnych materiałów może ulec zmianie.

c) Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Nie dotyczy

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

Cena: 100 %

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy/zamówienia do 30 marca 2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

2. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.: 

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo 

-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie pszczesna@um.warszawa.pl do dnia 12 marca 2015 r. do godz. 9.00.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.

b. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

c. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową /zamówieniem.

d. Treść umowy/zamówienia z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 4095.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zał nr 2 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_nr_2_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 264 KB)
  Pobierz