Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia ewaluacji produktu finalnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 5 lutego 2013 - 10:49, kmirgos

W ramach projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zaprezentowaniu wyników ewaluacji produktu finalnego podczas seminarium upowszechniającego wyniki ewaluacji.

 

Projekty innowacyjne testujące to projekty, których celem jest wypracowanie i upowszechnienie nowych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz włączenie ich do głównego nurtu polityki i/lub praktyki.

 

Produktem finalnym będącym przedmiotem ewaluacji jest Program Szkolenia pt.: „Akademia Rzemiosł Artystycznych”. Produkt finalny był testowany w okresie wrzesień – grudzień 2012 r., co oznacza, że w ww. okresie przeprowadzono szkolenie w oparciu o program opracowany w ramach projektu.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. Opis przedmiotu ewaluacji

 

1.1. Cel ewaluacji

Celem ewaluacji jest przeprowadzenie analizy rzeczywistych efektów testowania produktu finalnego oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących ewentualnej modyfikacji produktu finalnego.

 

1.2.  Zakres badania

Zadaniem ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego jest analiza rzeczywistych efektów testowania produktu finalnego w celu zbadania efektywności wypracowanych rozwiązań. Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego musi odpowiedzieć na następujące pytania badawcze, które odnoszą się jednocześnie do kryteriów ewaluacji:

 

 

 

 

 

Kryterium ewaluacji

 

Pytanie badawcze

Trafność

1.   Czy i w jakim stopniu produkt odpowiada na realne potrzeby użytkowników/odbiorców?

Efektywność

1.   Czy wypracowany produkt przynosi zakładane efekty w odniesieniu do poniesionych nakładów (finansowych, czasowych, ludzkich)?

2.    W jakim stopniu proponowana innowacja jest lepsza od istniejących rozwiązań, bardziej atrakcyjna i efektywna?

Skuteczność

1.   Czy produkt przynosi zakładane korzyści dla grup docelowych?

2.   Czy produkt jest skuteczny? Co wpływa na jego skuteczność – czy są to metody pracy, dobór grup docelowych, organizacja procesu wsparcia czy inne czynniki?

3.    Czy możliwe jest zwiększenie skuteczności proponowanych metod i pod jakimi warunkami?

Użyteczność

1. Czy wypracowany produkt jest zgodny z potrzebami grup docelowych: użytkowników/odbiorców?

Trwałość

1. Czy i w jakim stopniu prawdopodobne jest funkcjonowanie produktu po zakończeniu finansowania projektu?

2. Jaki jest potencjał produktu w dłuższej perspektywie czasowej?

3. Czy zasadne jest podejmowanie działań upowszechniających i wdrażających?

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę.

 

 

2.       Sposób realizacji badania

 

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

Ø      analizę danych zastanych, w tym analizę ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia;

Ø      indywidualne wywiady pogłębione z użytkownikami i odbiorcami projektu;

Ø      indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielem/przedstawicielami Lidera i Partnera projektu;

Ø      zebranie opinii zewnętrznych ineresariuszy projektu: decydentów i użytkowników.

 

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

 

 

3.       Raporty

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.

 

3.1. Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

 

3.2. Raport ewaluacyjny będzie składał się z następujących elementów:

Ø      opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);

Ø      kryteria oceny i pytania badawcze;

Ø      opis zastosowanej metodologii badawczej;

Ø      opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;

Ø      opis wyników badania ewaluacyjnego;

Ø      wnioski i rekomendacje dotyczące zmian i modyfikacji produktu finalnego.

 

Do raportu powinien być dołączony materiał badawczy w formie załączników.

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport metodologiczny oraz raport ewaluacyjny (wstępną wersję oraz ostateczną wersję raportu) w wersji papierowej (każdy raport w 2 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m.st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego
i ewaluacyjnego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego i ewaluacyjnego w wersji papierowej (każdy raport w 2 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.  

 

4.       Dodatkowe wymagania

 

Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek:

 

Ø      przygotować prezentację wyników ewaluacji w wersji elektronicznej w edytorze MS Power Point;

Ø      wziąć udział w roli prelegenta w seminarium upowszechniającym wyniki ewaluacji dla ok. 50 uczestników – interesariuszy projektu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przewidywany termin organizacji seminarium upowszechniającego wyniki ewaluacji to marzec - kwiecień 2013 r.

 

Wykonawca będzie realizował ww. zadania w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia, w którym zostanie zorganizowane seminarium upowszechniające wyniki ewaluacji.

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT :

 

1.       Cena  - 60 % (maksymalnie 60 pkt)

2.       Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych projektów/programów społecznych,
w tym projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  – 30% (maksymalnie 30 pkt)

 

 

 

 

Liczba badań ewaluacyjnych projektów/programów społecznych, w tym projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Wykonawcę

Liczba punktów

5 – 10 badań

10 punktów

11 – 16 badań

20 punktów

17 i więcej badań

30 punktów

 

 

 

3.       Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 10% (maksymalnie 10 pkt).

 

Za każde wykazane badanie ewaluacyjne projektu innowacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferent otrzyma 2 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 10 pkt.

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

2.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

3.       Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana.

4.       Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

5.       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań  projektowych.

6.       W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą wziąć udziału Wykonawcy, którzy byli zaangażowani w dotychczasową realizację projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy przesłać do dnia 11 lutego 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres faber@um.warszawa.pl lub faxem na numer 022 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy
i Projektów Społecznych (ul. Niecała 2, I piętro, pokój 7). 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_ewaluacja_produktu_finalnego.pdf, file size: 203.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik Nr 1
  (plik: zal_1_formularz_oferty.pdf, file size: 131.93 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacja uzupełniająca
  (plik: inf_uzupelniajaca_do_zapytania_ofertowego_07_02_2013.pdf, file size: 173.33 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Informacja uzupełniająca cz. II
  (plik: inf_uzupelniajaca_do_zapytania_ofertowego_07_02_13_cz_ii.pdf, file size: 51.23 KB)
  Pobierz